Ktl-icon-tai-lieu

Các tiêu chuẩn bãi bỏ và thay thế

Được đăng lên bởi Binh Phuong HO
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1865 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Danh mục các tiêu chuẩn hết hiệu lực và Tiêu chuẩn thay thế
Ngày 28 tháng 3 năm 2013 Bộ xây dựng ra thông báo tình trạng các tiêu chuẩn trong danh mục tiêu chuẩn ngành xây dựng đã hết
hiệu lực đợt (1) bao gồm 169 tiêu chuẩn và ban hành mới các tiêu chuẩn thay thế và áp dụng theo quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 25-22013 của Bộ xây dựng.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đông đảo bạn đọc, những nhà thiết kế và thi công công trình xây dựng, những người quan tâm lĩnh vực tiêu
chuẩn hiện hành ngành xây dựng. Giavlxd.net sưu tầm thống kê các tiêu chuẩn thay thế để các bạn tiện tham khảo trong quá trình thiết kế
và thi công xây dựng công trình
Mã hiệu và tên tiêu chuẩn hết hiệu lực
1. TCXD 44:1970
Quy phạm thiết kế kết cấu gỗ

Mã hiệu và tên tiêu chuẩn hiện hành
Hủy do không còn phù hợp
Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công
2. TCXD 45:1978
Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình
TCVN 9362:2012
trình
Công tác nền móng – Thi công và
3. TCXD 79:1980
Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng TCVN 9361:2012
nghiệm thu
Thuỷ tinh – Phương pháp chuẩn bị mẫu trong
Thủy tinh và cát để sản xuất thủy
4. TCXD 128 : 1985(Gộp
phòng thí nghiệm để phân tích hoá học – Quy TCVN 9171:2012
tinh – Quy định chung trong phân
với: TCXD 136 : 1985)
định chung
tích hóa học
Thuỷ tinh không màu – Phương
Thuỷ tinh – Phương pháp phân tích hoá học
5. TCXD 129 : 1985
TCVN 9172:2012
pháp xác định hàm lượng Silic
xác định hàm lượng Silic dioxyt
đioxit
Thuỷ tinh không màu – Phương
Thuỷ tinh – Phương pháp phân tích hoá học
6. TCXD 130 : 1985
TCVN 9173:2012
pháp xác định hàm lượng Sunfua
xác định hàm lượng lưu huỳnh trioxyt
trioxit
Thuỷ tinh – Phương pháp phân tích hoá học
Thuỷ tinh không màu – Phương
7. TCXD 131 : 1985
TCVN 9174:2012
xác định hàm lượng sắt ôxýt
pháp xác định hàm lượng Sắt oxit
Thuỷ tinh – Phương pháp phân tích hoá học
Thuỷ tinh không màu – Phương
8. TCXD 132 : 1985
TCVN 9175:2012
xác định hàm lượng nhôm oxyt
pháp xác định hàm lượng Nhôm oxit
9. TCXD 133 : 1985
Thuỷ tinh – Phương pháp phân tích hoá học
TCVN 9176:2012
Thuỷ tinh không màu – Phương

xác định hàm lượng canxi oxyt và magiê oxyt

10.TCXD 134 : 1985

11.TCXD 137 : 1985

12.TCXD 138 : 1985

13.TCXD 139 : 1985

14.TCXD 140 : 1985

15.TCXD 141 : 1985
16.TCXD 147 : 1986
17.TCXD 149:1986
18.TCXD 151 : 1986
19.TCXD 152 : 1986
20.TCXD 153 : 1986

Thuỷ tinh – Phương pháp phân tích hoá học
xác định hàm lượng natri oxyt và kali oxyt
Thuỷ tinh – Cát để sản xuất thuỷ tinh phương
pháp phân tích hoá học – Xác định hàm lượng
sắt oxyt
Thuỷ tinh – Cát...
Danh mc các tiêu chun hết hiu lc và Tiêu chun thay thế
Ngày 28 tháng 3 năm 2013 B xây dng ra thông báo nh trng các tiêu chun trong danh mc tiêu chun nnh xây dng đã hết
hiu lc đợt (1) bao gm 169 tiêu chun và ban hành mi các tiêu chun thay thế và áp dng theo quyết định s 212/QĐ-BXD ngày 25-2-
2013 ca B xây dng.
Nhm đáp ng nhu cu đông đảo bn đọc, nhng nhà thiết kế và thi ng ng trình xây dng, nhng người quan tâm lĩnh vc tiêu
chun hin hành ngànhy dng. Giavlxd.net sưu tm thng kê các tiêu chun thay thế để c bn tin tham kho trong quá trình thiết kế
và thi công xây dng ng trình
Mã hiu tên tiêu chun hết hiu lc hiu và tên tiêu chun hin hành
1. TCXD 44:1970 Quy phm thiết kế kết cu g Hy do không còn p hp
2. TCXD 45:1978 Tiêu chun thiết kế nn nhà và ng trình TCVN 9362:2012
Tiêu chun thiết kế nn nhà ng
trình
3. TCXD 79:1980 Thi công nghim thu các ngc nn móng
TCVN 9361:2012
Công tác nn móng Thi công
nghim thu
4. TCXD 128 : 1985(Gp
vi: TCXD 136 : 1985)
Thu tinh Phương pháp chun b mu trong
png thí nghim để pn tích h hc Quy
định chung
TCVN 9171:2012
Thy tinh cát để sn xut thy
tinh Quy định chung trong phân
ch hóa hc
5. TCXD 129 : 1985
Thu tinh Phương pháp phânch hoá hc
xác định hàm lượng Silic dioxyt
TCVN 9172:2012
Thu tinh không màu Phương
pháp xác định hàm lượng Silic
đioxit
6. TCXD 130 : 1985
Thu tinh Phương pháp phânch hoá hc
xác định hàm lượng lưu hunh trioxyt
TCVN 9173:2012
Thu tinh không màu Phương
pháp xác định hàm lượng Sunfua
trioxit
7. TCXD 131 : 1985
Thu tinh Phương pháp phânch hoá hc
xác định hàm lượng st ôxýt
TCVN 9174:2012
Thu tinh không màu Phương
pháp xác định hàm lượng St oxit
8. TCXD 132 : 1985
Thu tinh Phương pháp phânch hoá hc
xác định hàm lượng nhôm oxyt
TCVN 9175:2012
Thu tinh không màu Phương
pháp xác định hàm lượng Nhôm oxit
9. TCXD 133 : 1985 Thu tinh Phương pháp phânch hoá hc TCVN 9176:2012 Thu tinh không màu Phương
Các tiêu chuẩn bãi bỏ và thay thế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các tiêu chuẩn bãi bỏ và thay thế - Người đăng: Binh Phuong HO
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Các tiêu chuẩn bãi bỏ và thay thế 9 10 28