Ktl-icon-tai-lieu

các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ cơ khí

Được đăng lên bởi bangoc55
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Các tiêu chuẩn cơ bản về trình bày bản vẽ
I- giới thiệu về tcvn và iso
- Tiêu chuẩn là những điều khoản, chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho một (hoặc một nhóm) đối
tượng nhằm đảm bảo thoả mãn các yêu cầu đã đề ra.
- Tiêu chuẩn thường do một tổ chức có đủ khả năng về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ soạn
thảo và đề xuất, sau đó phải được một tổ chức cấp cao hơn xét duyệt và công bố.
- Mỗi nước đều có hệ thống tiêu chuẩn riêng của mình.
- Mỗi tiêu chuẩn đều mang tính pháp lý kỹ thuật ; mọi cán bộ kỹ thuật phải nghiêm túc áp
dụng
•Tiêu chuẩn quốc tế ISO
( International Organization for Standardization )
- Thành lập từ năm 1946
- Phát triển mạnh mẽ về nhiều lĩnh vực
- Việt Nam đã và đang từng bước áp dụng ISO trong một số lĩnh vực.
- Các tiêu chuẩn đều được định kỳ soát xét, bổ sung
II- khổ giấy:
Mỗi bản vẽ phải được vẽ trên một khổ giấy qui định gọi là khổ bản vẽ, là kích thước của tờ
giấy sau khi đã xén. TCVN 2-74 quy định những khổ chính trong ngành cơ khí:
® Khổ A0 kích thước 1189 x 841 mm còn gọi là khổ 44
® Khổ A1 kích thước 594 x 841 mm còn gọi là khổ 24
® Khổ A2 kích thước 594 x 420 mm còn gọi là khổ 22
® Khổ A3 kích thước 297 x 420 mm còn gọi là khổ 12
® Khổ A4 kích thước 297 x 210 mm còn gọi là khổ 11 (Trong đó khổ A4 được gọi là
khổ đơn vị)
* ý nghĩa của ký hiệu khổ: Gồm 2 con số. Số thứ nhất chỉ bội số cạnh dài 297,25mm của khổ
đơn vị; số thứ hai chỉ bội số cạnh ngắn 210.25mm. Tích của 2 con số bằng số lượng của khổ
đơn vị chứa trong khổ giấy đó.
Ngoài ra còn có khổ phụ và khổ đặc biệt, cấu tạo từ khổ đơn vị
1- khung bản vẽ và khung tên: Mỗi bản vẽ đều phải có khung bản vẽ và khung tên

Sưu tầm : No va –HGP-0904.512.302
Chuyên đào tạo chuyển dao công nghệ CAD-CAM-CNC
Đào tạo trực tuyến các phần mềm cơ khí : Pro/E, Creo , ArtCam , JDpaint..
b- Khung tên: Vẽ bằng nét liền đậm và được đặt ở góc phải, phía dưới của bản vẽ. Cạnh dài
của khung tên xác định hướng đường bằng của bản vẽ. Có thể đặt khung tên dọc theo cạnh
dài hoặc cạnh ngắn của khổ giấy, riêng khổ A4 phải đặt theo cạnh ngắn.

Cho phép vẽ chung trên một tờ giấy nhiều bản vẽ nhưng mỗi bản vẽ phải có khung bản vẽ và
khung tên riêng. Hướng của đầu con số kích thước là từ dưới lên trên và từ phải sang trái
* Khung tên dùng trong nhà trường có thể dùng mẫu sau:

Sưu tầm : No va –HGP-0904.512.302
Chuyên đào tạo chuyển dao công nghệ CAD-CAM-CNC
Đào tạo trực tuyến các phần m...
Sưu tầm : No va –HGP-0904.512.302
Chuyên đào tạo chuyn dao công ngh CAD-CAM-CNC
Đào tạo trc tuyến các phn mềm cơ khí : Pro/E, Creo , ArtCam , JDpaint..
http://www.facebook.com/groups/novaproe/
http://www.facebook.com/MechanicalViet
http://www.facebook.com/thietkenguocdanangpresents
Các tiêu chuẩn cơ bản về trìnhy bản vẽ
I- giới thiệu về tcvn và iso
- Tu chuẩn là những điều khoản, chỉ tiêu k thuật áp dụng cho mt (hoặc một nhóm) đối
ng nhằm đảm bảo thoả mãn các u cu đã đ ra.
- Tu chuẩn thường do một tổ chức có đủ khả năng về chuyên môn, k thuật, nghiệp vụ soạn
thảo và đề xuất, sau đó phải được một tổ chức cấp cao hơn xét duyt và công bố.
- Mi ớc đều có h thống tiêu chuẩn riêng của mình.
- Mi tiêu chuẩn đu mangnh pháp lý kỹ thuật ; mọin bộ kỹ thuật phải nghiêm túc áp
dụng
•Tiêu chuẩn quốc tế ISO
( International Organization for Standardization )
- Thành lập từ năm 1946
- Phát trin mạnh mẽ về nhiu nh vực
- Việt Nam đã đang từng ớc áp dụng ISO trong một số lĩnh vực.
- Các tiêu chuẩn đu được định kỳ soát xét, bổ sung
II- khổ giấy:
Mỗi bản vẽ phải được vẽ trên một khổ giấy qui định gọi là khổ bản vẽ, là kích tớc của tờ
giấy sau khi đãn. TCVN 2-74 quy định những khổ chính trong ngành cơ khí:
® Khổ A0 kích thước 1189 x 841 mm còn gọi là kh 44
® Khổ A1 kích thước 594 x 841 mm còn gọi là kh 24
® Khổ A2 kích thước 594 x 420 mm còn gọi là kh 22
® Khổ A3 kích thước 297 x 420 mm còn gi là kh 12
® Khổ A4 kích thước 297 x 210 mm còn gi là kh 11 (Trong đó khổ A4 được gọi là
kh đơn vị)
* ý nghĩa của ký hiệu khổ: Gồm 2 con số. Số thứ nhất chỉ bội số cạnh dài 297,25mm của kh
đơn vị; số thứ hai chỉ bội số cạnh ngắn 210.25mm. Tích của 2 con số bằng số lưng của khổ
đơn vchứa trong khổ giấy đó.
Ngoài ra còn có kh phụ và kh đc biệt, cấu tạo từ khổ đơn v
1- khung bản vẽ và khung tên: Mỗi bản vẽ đều phải có khung bản vẽ và khung tên
các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ cơ khí - Người đăng: bangoc55
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ cơ khí 9 10 600