Ktl-icon-tai-lieu

Các vấn đề trong phát triển điện gió ở Việt Nam Nghiên cứu từ trường hợp Nhà máy điện gió Bình Thuận

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 2 (2014) 33-39

Các vấn đề trong phát triển điện gió ở Việt Nam - Nghiên cứu
từ trường hợp Nhà máy điện gió Bình Thuận
Nguyễn Thị Hoàng Liên1,*, Phạm Mạnh Cường2
1

Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQĐHN, 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam
2

Trung tâm quan trắc môi trường Quảng Ninh

Nhận ngày 02 tháng 01 năm 2014
Chỉnh sửa ngày 16 tháng 01 năm 2014; Chấp nhận đăng ngày 30 tháng 01 năm 2014

Tóm tắt: Bài báo phân tích các vấn đề liên quan đến phát triển điện gió tại Nhà máy điện gió lớn
nhất Đông Nam Á được đặt tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Nghiên cứu áp dụng phương
pháp phân tích hệ thống với phân tích SWOT để xem xét và đánh giá một cách đầy đủ những
thuận lợi, khó khăn trong việc phát triển điện gió ở Bình Thuận. Từ đó đề xuất một số giải pháp
khắc phục những khó khăn hiện tại, thúc đẩy sự phát triển hiệu quả cho điện gió khu vực. Những
vấn đề được phân tích trong nghiên cứu đồng thời sẽ là những bài học và kinh nghiệm hữu ích cho
các dự án phát triển điện gió trong tương lai của Việt Nam.
Từ khóa: Điện gió, năng lượng tái tạo, SWOT.

1. Giới thiệu∗

máy phong điện 1 tại huyện Tuy Phong, tỉnh
Bình Thuận, với quy mô lớn nhất khu vực Đông
Nam Á đã được đưa vào hoạt động. Ngoài ra,
còn có Nhà máy điện gió Bạc Liêu cũng mới
được đưa vào vận hành với công suất nhỏ. Thực
tế cho thấy còn nhiều khó khăn trong việc phát
triển điện gió ở Việt Nam như những vấn đề về
cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng dự án, vốn,
khoa học kỹ thuật và đặc biệt là vấn đề về đầu
ra (giá thành) của điện gió. Trong khuôn khổ
của bài báo này, các tác giả sẽ tiến hành phân
tích và đánh giá một cách toàn diện những
thuận lợi và khó khăn, các cơ hội và thách thức
đối với phát triển điện gió ở Việt Nam nói
chung thông qua những phân tích và nghiên cứu
trường hợp điện gió ở Bình Thuận qua thực tiễn
triển khai trong những năm qua.

Theo chương trình đánh giá năng lượng ở
Châu Á của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam có
tiềm năng dồi dào về năng lượng gió khoảng
513.360 MW; trong đó tập trung nhiều ở các
tỉnh Nam Trung bộ, đồng bằng sông Cửu Long,
Tây Nguyên và khu vực các đảo [1]. Với tiềm
năng lớn về năng lượng gió, Việt Nam có hàng
chục dự án khai thác năng lượng gió (mỗi dự án
có công suất từ 6-150MW) đã được lập tại Bình
Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa...
với số vốn đầu tư lên đến hàng trăm triệu đô la
Mỹ. Tuy nhiên hầu hết các dự án nói trên, qua
nhiều năm, vẫn đang trong tình trạng đình trệ
...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN: Khoa hc T nhiên và Công ngh, Tp 30, S 2 (2014) 33-39
33
Các vn đề trong phát trin đin gió Vit Nam - Nghiên cu
t trường hp Nhà máy đin gió Bình Thun
Nguyn Th Hoàng Liên
1,
*, Phm Mnh Cường
2
1
Khoa Môi trường, Trường Đại hc Khoa hc T nhiên, ĐHQĐHN, 334 Nguyn Trãi, Hà Ni, Vit Nam
2
Trung tâm quan trc môi trường Qung Ninh
Nhn ngày 02 tháng 01 năm 2014
Chnh sa ngày 16 tháng 01 năm 2014; Chp nhn đăng ngày 30 tháng 01 năm 2014
Tóm tt: Bài báo phân tích các vn đề liên quan đến phát trin đin gió ti Nhà máy đin gió ln
nht Đông Nam Á được đặt ti huyn Tuy Phong, tnh Bình Thun. Nghiên cu áp dng phương
pháp phân tích h thng vi phân tích SWOT để xem xét và đánh giá mt cách đầy đủ nhng
thun li, khó khăn trong vic phát trin đin gió nh Thun. T đó đề xut mt s gii pháp
kh
c phc nhng khó khăn hin ti, thúc đẩy s phát trin hiu qu cho đin gió khu vc. Nhng
vn đề đưc phân tích trong nghiên cu đồng thi s là nhng bài hc và kinh nghim hu ích cho
các d án phát trin đin gió trong tương lai ca Vit Nam.
T khóa: Đin gió, năng lượng tái to, SWOT.
1. Gii thiu
Theo chương trình đánh giá năng lượng
Châu Á ca Ngân hàng Thế gii, Vit Nam có
tim năng di dào v năng lượng gió khong
513.360 MW; trong đó tp trung nhiu các
tnh Nam Trung b, đồng bng sông Cu Long,
Tây Nguyên và khu vc các đảo [1]. Vi tim
năng ln v năng lượng gió, Vit Nam có hàng
chc d án khai thác năng lượng gió (mi d án
có công sut t 6-150MW) đã được l
p ti Bình
Định, Ninh Thun, Bình Thun, Khánh Hòa...
vi s vn đầu tư lên đến hàng trăm triu đô la
M. Tuy nhiên hu hết các d án nói trên, qua
nhiu năm, vn đang trong tình trng đình tr
hoc chm thi công. Đến nay mi ch có Nhà
_______
Tác gi liên h. ĐT: 84-936234533.
E-mail: nguyenthihoanglien@hus.edu.vn
máy phong đin 1 ti huyn Tuy Phong, tnh
Bình Thun, vi quy mô ln nht khu vc Đông
Nam Á đã được đưa vào hot động. Ngoài ra,
còn có Nhà máy đin gió Bc Liêu cũng mi
được đưa vào vn hành vi công sut nh. Thc
tế cho thy còn nhiu khó khăn trong vic phát
trin đin gió Vit Nam như nhng vn đề v
cơ chế, chính sách đầu tư xây d
ng d án, vn,
khoa hc k thut và đặc bit là vn đề v đầu
ra (giá thành) ca đin gió. Trong khuôn kh
ca bài báo này, các tác gi s tiến hành phân
tích và đánh giá mt cách toàn din nhng
thun li và khó khăn, các cơ hi và thách thc
đối vi phát trin đin gió Vit Nam nói
chung thông qua nhng phân tích và nghiên cu
trường hp đin gió Bình Thun qua thc tin
trin khai trong nhng năm qua.
Các vấn đề trong phát triển điện gió ở Việt Nam Nghiên cứu từ trường hợp Nhà máy điện gió Bình Thuận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các vấn đề trong phát triển điện gió ở Việt Nam Nghiên cứu từ trường hợp Nhà máy điện gió Bình Thuận - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các vấn đề trong phát triển điện gió ở Việt Nam Nghiên cứu từ trường hợp Nhà máy điện gió Bình Thuận 9 10 279