Ktl-icon-tai-lieu

Cách chọn tụ bù

Được đăng lên bởi Trần Trọng Văn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1591 lần   |   Lượt tải: 8 lần
CÁCH CHỌN TỤ BÙ
THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ (IEC)
I.Tại sao cần cải thiện hệ số công suất:
1.

Giảm giá thành tiền điện:
- Nâng cao hệ số công suất đem lại những ưu điểm về kỹ thuật và
kinh tế, nhất là giảm tiền điện.
- Trong giai đoạn sử dụng điện có giới hạn theo qui định. Việc tiêu
thụ năng lượng phản kháng vượt quá 40% năng lượng tác dụng (tgφ >
0,4: đây là giá trị thỏa thuận với công ty cung cấp điện) thì người sử
dụng năng lượng phản kháng phải trả tiền hàng tháng theo giá hiện
hành.
- Do đó, tổng năng lượng phản kháng được tính tiền cho thời gian
sử dụng sẽ là:
kVAr ( phải trả tiền ) = KWh ( tgφ – 0,4)
- Mặc dù được lợi về giảm bớt tiền điện, người sử dụng cần cân
nhắc đến yếu tố phí tổn do mua sắm, lắp đặt bảo trì các tụ điện để cải
thiện hệ số công suất.

2.

Tối ưu hoá kinh tế - kỹ thuật
- Cải thiện hệ số công suất cho phép người sử dụng máy biến áp,
thiết bị đóng cắt và cáp nhỏ hơn V.V…đồng thời giảm tổn thất điện năng
và sụt áp trong mạng điện.
- Hệ số công suất cao cho phép tối ưu hoá các phần tử cung cấp
điện. Khi ấy các thiết bị điện không cần định mức dư thừa. Tuy nhiên để
đạt được kết quả tốt nhất, cần đặt tụ cạnh cạnh từng phần tử của thiết
bị tiêu thụ công suất phản kháng.
Cải thiện hệ số công suất
- Để cải thiện hệ số công suất của mạng điện, cần một bộ tụ điện
làm nguồn phát công suất phản kháng. Cách giải quyết này được gọi là
bù công suất phản kháng.
-Tải mang tính cảm có hệ số công suất thấp sẽ nhận thành phần
dòng điện phản kháng từ máy phát đưa đến qua hệ thống truyền tải
phân phối. Do đó kéo theo tốn thất công suất và hiện tượng sụt áp.
- Khi mắc các tụ song song với tải, dòng điện có tính dung của tụ sẽ
có cùng đường đi như thành phần cảm kháng của dòng tải. vì vậy hai
dòng điện này sẽ triệt tiêu lẫn nhau IC = IL. Như vậy không còn tồn tại
dòng phản kháng qua phần lưới phía trước vị trí đặt tụ.
- Đặc biệt ta nên tránh định mức động cơ quá lớn cũng như chế độ
chạy không tải của động cơ. Lúc này hệ số công suất của động cơ rất
nhỏ (0,17) do lượng công suất tác dụng tiêu thụ ở chế độ không tải rất
nhỏ.

II. Các thiết bị bù công suất:
1. Bù trên lưới điện áp
Trong mạng lưới hạ áp, bù công suất được thực hiện bằng :
-

Tụ điện với lượng bù cố định (bù nền).
Thiết bị điều chỉnh bù tự động hoặc một bộ tụ cho phép
điều chỉnh liên tục theo yêu cầu khi tải thay đổi.

Chú ý : Khi công suất phản kháng cần bù vượt quá 800KVAr và tải
có tính liên tục và ổn định, việc lắp đặt bộ tụ ở phía trung áp thường
có hiệu quả kinh tế tốt hơn.
2. Tụ bù nền
...
CÁCH CHN T
THEO TIÊU CHUN QUC T (IEC)
I.Ti sao cn ci thin h s công sut:
1. Gim giá thành tin đin:
- Nâng cao h s công sut đem li nhng ưu đim v k thut và
kinh tế, nht là gim tin đin.
- Trong giai đon s dng đin có gii hn theo qui định. Vic tiêu
th năng lượng phn kháng vượt quá 40% năng lượng tác dng (tgφ >
0,4: đây là giá tr tha thun vi công ty cung cp đin) thì người s
dng năng lượng phn kháng phi tr tin hàng tháng theo giá hin
hành.
- Do đó, tng năng lượng phn kháng được tính tin cho thi gian
s dng s là:
kVAr ( phi tr tin ) = KWh ( tgφ – 0,4)
- Mc dù được li v gim bt tin đin, người s dng cn cân
nhc đến yếu t phí tn do mua sm, lp đặt bo trì các t đin để ci
thin h s công sut.
2. Ti ưu hoá kinh tế - k thut
- Ci thin h s công sut cho phép người s dng máy biến áp,
thiết b đóng ct và cáp nh hơn V.V…đồng thi gim tn tht đin năng
và st áp trong mng đin.
- H s công sut cao cho phép ti ưu hoá các phn t cung cp
đin. Khi y các thiết b đin không cn định mc dư tha. Tuy nhiên để
đạt được kết qu tt nht, cn đặt t cnh cnh tng phn t ca thiết
b tiêu th công sut phn kháng.
Ci thin h s công sut
- Để ci thin h s công sut ca mng đin, cn mt b t đin
làm ngun phát công sut phn kháng. Cách gii quyết này được gi là
bù công sut phn kháng.
-Ti mang tính cm có h s công sut thp s nhn thành phn
dòng đin phn kháng t máy phát đưa đến qua h thng truyn ti
phân phi. Do đó kéo theo tn tht công sut và hin tượng st áp.
- Khi mc các t song song vi ti, dòng đin có tính dung ca t s
có cùng đường đi như thành phn cm kháng ca dòng ti. vì vy hai
dòng đin này s trit tiêu ln nhau I
C
= I
L
. Như vy không còn tn ti
dòng phn kháng qua phn lưới phía trước v trí đặt t.
- Đặc bit ta nên tránh định mc động cơ quá ln cũng như chế độ
chy không ti ca động cơ. Lúc này h s công sut ca động cơ rt
nh (0,17) do lượng công sut tác dng tiêu th chế độ không ti rt
nh.
Cách chọn tụ bù - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách chọn tụ bù - Người đăng: Trần Trọng Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cách chọn tụ bù 9 10 600