Ktl-icon-tai-lieu

Cách tính toán bể lắng Lamella cho trạm xử lý nước thiên nhiên công suất 80.000 m3/ngđ

Được đăng lên bởi minhtuanle87
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 6549 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TÍNH TOÁN BỂ LẮNG LAMELLA CHO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC
THIÊN NHIÊN CÔNG SUẤT 80.000 M3/NGĐ
a) Cơ sở tính toán:
 Bể lắng lamen cũng giống như bể lắng thường và cũng gồm 3 vùng:
Vùng phân phối nước,
Vùng lắng
Vùng tập trung và chứa cặn
 Đặc điểm bể lắng Lamen:
Vùng lắng được chia thành nhiều lớp mỏng với khoảng không gian nhỏ hẹp, nhờ
các tấm được đặt nghiêng. Khi dùng các tấm lượn sóng hoặc tấm phẳng thì tiện lắp
ráp và quản lý hơn. Dùng các ống thì chắc chắn hơn và đảm bảo kích thước được
đồng đều hơn và tốc độ dòng chảy có thể tăng hơn nhưng lại chóng bị lắng cặn, tăng
khối lượng công tác tẩy rửa. Ở đây dùng các tấm có dạng nửa lục giác và khi ghép các
tấm lại thì sẽ tạo thành khối ống có mặt cắt ngang như những ống lục giác ghép lại.
Như vậy sẽ vừa đảm bảo được tính linh động trong thi công cũng như độ bền xây
dựng khi hợp khối các tấm.
Khu vực lắng được lắp các mô-đun dạng khối hộp chữ nhật. Các mô đun này tạo
nên bởi sự lắp ghép của các tấm Lamella nghiêng ( 60o ). Những tấm Lamella này
bằng nhựa PVC chất lượng cao. Hai tấm Lamel ghép lại với nhau sẽ cho ra những ống
hình lục giác ( dạng giống như tổ ong ) (Hình 5.9)
 Tác dụng và cơ chế của quá trình lắng:
Nước từ bể phản ứng vào bể lắng sẽ chuyển động giữa các bản vách ngăn nghiêng
theo hướng từ dưới lên và cặn lắng xuống đến bề
Hình 5.9 Tấm lắng Lamella
mặt bản vách ngăn nghiêng sẽ trượt xuống theo
chiều ngược lại và ở dạng tập hợp lớn tập trung
về hố thu cặn, từ đó theo chu kỳ xả đi. Chất nổi
được tập trung về khoang trống giữa các tầng và
dẫn đi theo máng chìm.
Khi giảm chiều cao lắng thì giảm độ chảy
rối của dòng chảy tự do, giảm được dao động
của thành phần tốc độ thẳng đứng của dòng
nước. Kết quả là tăng hệ số sử dụng dung tích
và giảm được thời gian lắng( chỉ cần một vài
phút).
 Tính toán bể Lamen
Theo sơ đồ tính toán, trong khoảng thời gian lắng T, hạt cặn chuyển động từ A đến
B. Quỹ đạo AB có thể phân tích thành chuyển động từ A đến C với tốc độ vtb của
dòng nước và từ C đến D với tốc độ rơi cặn u0. Có thể xác lập các tương quan:

Aquazur – nuoc.com.vn

Page 1

Hình 5.10 Sơ đồ tính toán ống lắng
H
h
AC  0 
 vtb .T
sin  tg
CD 

h
 u 0 .T
cos 

vtb H 0

cot g  cot g. cos
u0
h
vtb
H
 cot g ( 0  cos )
Hay
u0
h
Nếu gọi diện tích bề mặt lắng là F và lưu lượng nước xử lý là Q, tốc độ của dòng nước
đi lên theo phương thẳng đứng v0 là:
v
Q
v 0   tb
F sin 
vtb: Tốc độ trung bình của dòng nước đi lên theo vách ngăn nghiêng.

Do đó:

Vậy :

vtb 

Q
F sin 

Thay vtb vào công thức trên ta...
Aquazur nuoc.com.vn Page 1
NH TOÁN B Ể LẮNG LAMELLA CHO TRẠM XỬ N ƯỚC
THIÊN NHIÊN CÔNG SU ẤT 80.000 M3/N
a) sở tính toán:
B lắng lamen cũng g iống như b lắng th ường và cũng gồm 3ng:
- Vùng phân ph ối nước,
- Vùng lắng
- Vùng tập trung và chứa cặn
Đặc đim bể lắng Lamen:
Vùng lắng đưc chia thành nhiều lớp mỏng với khoảng không gian nhỏ hẹp, nhờ
c tm đưc đặt nghiêng. Khi dùng các tấm l ượn sóng h oặc tấm phẳng thì tiện lắp
p quản hơn. Dùng các ống thì chắc chắn h ơn đm bảo kích th ước được
đồng đều hơn tốc đ dòng chy có tht ăng hơn nhưng l ại chóng blắng cặn, t ăng
khối lưng côngc tẩy rử a. đây dùng các t ấm dạng nửa lục gc và khi ghép c
tấm lại thì sẽ tạo thành khối ng có mặt cắt ngang nh ư nhng ống lục giác ghép lại.
N vy s vừa đm bảo đưc tính linh động trong thi công cũng nh ư đ bền xây
dựng khi hợp khối các tấm.
Khu vc lắng được lắp các un dạng khối hộp chữ nht. Các đun này tạo
n bởi slắp ghép của các tấm Lame lla nghiêng ( 60
o
). Những tấm Lamella y
bằng nhựa PVC chất l ượng cao. Hai tm Lamel ghép lại vi nhau sẽ cho ra những ống
hình lục giác ( dạng giống nh ư t ong ) (Hình 5.9)
Tác dng cơ chế của quá trình lắng:
Nưc t bể phản ng vào blắng schuyển động giữa các bản vách ng ăn nghiêng
theo hưng từ d ưới lên cặn lắng xuống đến bề
mặt bản vách ng ăn nghiêng s trưt xuống theo
chiều ngưc lại và dạng tập hợp lớn tập trung
vhthu cặn , t đó theo chu k xả đi. Chất nổi
đưc tập trung vkhoang trống giữac tầng và
dẫn đi theo ng ch ìm.
Khi giảm chiều cao lắng thì giảm đ chảy
rối của dòng chảy tự do , gim đưc dao động
của thành phần tốc độ thẳng đng củang
c. Kết quả t ăng hssử dụng dung tích
giảm đưc thời gian lắng( chỉ cần một vài
phút).
Tính toán b Lamen
Theo đ tính toán, trong khoảng thời gian lắng T, hạt cặn chuyển động từ A đến
B. Quđạo AB thphân tích thành chuyển động từ A đến C với tốc đ v
tb
của
ng nước và từ C đến D với tốc độ rơi cặn u
0
. Có thể xác lậpc t ương quan:
Hình 5.9 Tấm lắng Lamella
Cách tính toán bể lắng Lamella cho trạm xử lý nước thiên nhiên công suất 80.000 m3/ngđ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách tính toán bể lắng Lamella cho trạm xử lý nước thiên nhiên công suất 80.000 m3/ngđ - Người đăng: minhtuanle87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cách tính toán bể lắng Lamella cho trạm xử lý nước thiên nhiên công suất 80.000 m3/ngđ 9 10 174