Ktl-icon-tai-lieu

cách xác định hệ số nền k

Được đăng lên bởi tranlexuanhoang-kts
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỰA CHỌN GIÁ TRỊ HỆ SỐ NỀN k
KHI TÍNH TOÁN DẦM TRÊN NỀN ĐÀN HỒI THEO MÔ HÌNH WINKLER
ThS. Nguyễn Thái Bình - Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung
Tóm tắt: Khi tính toán dầm trên nền đàn hồi bằng mô hình nền Winkler thì việc
lựa chọn hệ số nền k là một điều không dễ dàng. Bởi vì giá trị của k không phải là duy
nhất cho từng loại đất. Trong thực tế các dầm đặt trên nền đất thường không đồng chất
hoặc có nhiều lớp với chiều dày và hệ số nền khác nhau. Bài viết này giới thiệu các
phương pháp tính dầm trên nền đàn hồi, các phương pháp xác định hệ số nền k và ảnh
hưởng của chiều sâu nền đến hệ số nền k. Trên cơ sở đó người đọc cân nhắc hơn khi
lựa chọn một hệ số nền k hợp lý trong việc tính toán dầm trên nền đàn hồi theo mô
hình nền Winkler.
1. Đặt vấn đề:
Khi xây dựng các công trình xây dựng cơ bản nói chung và các công trình thủy
lợi nói riêng thì nền móng là bộ phận quan trọng của công trình. Chúng thường đặt
trực tiếp trên các nền đất, nền đá, nền nhân tạo... Do các nền đều có tính đàn hồi nên
người ta gọi tên chúng là dầm trên nền đàn hồi. Khi giải bài toán dầm trên nền đàn hồi
người ta thường phải sử dụng các giả thuyết về nền. Mỗi giả thuyết mô phỏng khái
quát về các đặc tính chung của nền, từ đó đưa ra các lời giải tương ứng. Cho đến nay
đã có rất nhiều các giả thuyết khác nhau về nền nhưng giả thuyết Winkler được dùng
nhiều hơn cả. Ông đã giả thuyết nền biến dạng đàn hồi cục bộ. Điều đó cho phép coi
nền đàn hồi gồm các lò xo không liên quan với nhau và cường độ phản lực của đất tại
mỗi điểm tỉ lệ bậc nhất với độ lún đàn hồi tại điểm đó thông qua hệ số nền đàn hồi k
không đổi cho mỗi loại đất. Đó là điều không dễ dàng để xác định giá trị k này bởi vì
nó không phải là duy nhất cho từng loại đất, như được đề cập đến trong một số sách kỹ
thuật về nền móng. Thông thường, trong thực tế các dầm đặt trên nền đất thường là
không đồng chất hoặc có nhiều lớp với chiều dày và hệ số nền khác nhau. Vì vậy cần
tìm ra một hệ số nền để ứng xử cho phù hợp với từng điều kiện chất đất cụ thể là một
việc làm hết sức cần thiết.
Nội dung bài viết này giới thiệu các phương pháp giải bài toán dầm trên nền
đàn hồi. Từ đó so sánh lựa chọn phương pháp và đưa ra định hướng cho những người
tính toán dầm trên nền đàn hồi việc cân nhắc khi lựa chọn hệ số nền k.
2. Các phương pháp tính kết cấu dầm trên nền đàn hồi
2.1. Phương pháp đảo dầm:
Xét một dải ngang của công trình (thẳng góc với dòng chảy) có chiều dài đơn
vị, chẳng hạn như bản đáy cống, lấy phản lực nền tại...
LA CHN GIÁ TR H S NN k
KHI TÍNH TOÁN DM TRÊN NN ĐÀN HI THEO MÔ HÌNH WINKLER
ThS. Nguyn Thái Bình - Trường Cao đẳng Công ngh -
Kinh tế và Thy li Min Trung
Tóm tt: Khi tính toán dm trên nn đàn hi bng mô hình nn Winkler thì vic
la chn h s nn k là mt điu không d dàng. Bi vì giá tr ca k không phi là duy
nht cho tng loi đất. Trong thc tế các dm đặt trên nn đất thường không đồng cht
hoc có nhiu lp vi chiu dày và h s nn khác nhau. Bài viết này gii thiu các
phương pháp tính dm trên nn đàn hi, các phương pháp xác định h s nn k và nh
hưởng ca chiu sâu nn đến h s nn k. Trên cơ s đó người đọc cân nhc hơn khi
la chn mt h s nn k hp lý trong vic tính toán dm trên nn đàn hi theo mô
hình nn Winkler.
1. Đặt vn đề:
Khi xây dng các công trình xây dng cơ bn nói chung và các công trình thy
li nói riêng thì nn móng là b phn quan trng ca công trình. Chúng thường đặt
trc tiếp trên các nn đất, nn đá, nn nhân to... Do các nn đều có tính đàn hi nên
người ta gi tên chúng là dm trên nn đàn hi. Khi gii bài toán dm trên nn đàn hi
người ta thường phi s dng các gi thuyết v nn. Mi gi thuyết mô phng khái
quát v các đặc tính chung ca nn, t đó đưa ra các li gii tương ng. Cho đến nay
đã có rt nhiu các gi thuyết khác nhau v nn nhưng gi thuyết Winkler được dùng
nhiu hơn c. Ông đã gi thuyết nn biến dng đàn hi cc b. Điu đó cho phép coi
nn đàn hi gm các lò xo không liên quan vi nhau và cường độ phn lc ca đất ti
mi đim t l bc nht vi độ lún đàn hi ti đim đó thông qua h s nn đàn hi k
không đổi cho mi loi đất. Đó là điu không d dàng để xác định giá tr k này bi vì
nó không phi là duy nht cho tng loi đất, như được đề cp đến trong mt s sách k
thut v nn móng. Thông thường, trong thc tế các dm đặt trên nn đất thường là
không đồng cht hoc có nhiu lp vi chiu dày và h s nn khác nhau. Vì vy cn
tìm ra mt h s nn để ng x cho phù hp vi tng điu kin cht đất c th là mt
vic làm hết sc cn thiết.
Ni dung bài viết này gii thiu các phương pháp gii bài toán dm trên nn
đàn hi. T đó so sánh la chn phương pháp và đưa ra định hướng cho nhng người
tính toán dm trên nn đàn hi vic cân nhc khi la chn h s nn k.
2. Các phương pháp tính kết cu dm trên nn đàn hi
2.1. Phương pháp đảo dm:
Xét mt di ngang ca công trình (thng góc vi dòng chy) có chiu dài đơn
v, chng hn như bn đáy cng, ly phn lc nn ti di này làm ti trng tác dng và
xem bn đáy là dm đơn hoc dm liên tc có các tr gia hoc các tường chn đất là
gi ta. Nếu lt ngược bn đáy thì ta có dng thông thường ca dm chu ti trng do
đó gi phương pháp này là phương pháp đảo dm hay phương pháp dm đảo ngược.
Trang 1
cách xác định hệ số nền k - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cách xác định hệ số nền k - Người đăng: tranlexuanhoang-kts
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
cách xác định hệ số nền k 9 10 784