Ktl-icon-tai-lieu

CAD Các Lệnh Cơ Bản

Được đăng lên bởi thanhnd11
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
AutoCAD Command
Tªn LÖnh

môc ®Ých

1.
2.
3.

PhÝm
T¾t
3A
3DO
3F

3DARRAY
3DORBIT
3DFACE

T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu tïy chän

4.

3P

3DPOLY

5.
6.
7.

A
ADC
AA

ARC
ADCENTER
AREA

8.

AL

ALIGN

9.

AP

APPLOAD

10.
11.
12.
13.

AR
ATT
-ATT
ATE

ARRAY
ATTDEF
-ATTDEF
ATTEDIT

T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu
T¹o ra 1 ®a tuyÕn bao gåm c¸c ®o¹n th¼ng trong kh«ng gian
3 chiÒu
A
VÏ cung trßn
TÝnh diÖn tÝch vµ chu vi 1 ®èi tîng hay vïng ®îc x¸c ®Þnh
Di chuyÓn vµ quay c¸c ®èi tîng ®Ó c¨n chØnh c¸c ®èi tîng
kh¸c b»ng c¸ch sö dông 1, 2 hoÆc 3 tËp hîp ®iÓm
§a ra hép tho¹i ®Ó t¶i vµ hñy t¶i AutoLisp ADS vµ c¸c tr×nh
øng dông ARX
T¹o ra nhiÒu b¶n sao c¸c ®èi tîng ®îc chän
T¹o ra 1 ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh
T¹o c¸c thuéc tÝnh cña Block
HiÖu chØnh thuéc tÝnh cña Block
B

14.
15.
16.

B
BO
BR

BLOCK
BOUNDARY
BREAK

T¹o Block
T¹o ®a tuyÕn kÝn
XÐn 1 phÇn ®o¹n th¼ng gi÷a 2 ®iÓm chän
C

17.
18.
19.
20.
21.

C
CH
-CH
CHA
COL
CO,
cp

CIRCLE
PROPERTIES
CHANGE
ChaMFER
COLOR

VÏ ®êng trßn b»ng nhiÒu c¸ch
HiÖu chØnh th«ng sè kü thuËt
HiÖu chØnh text, thay ®æi R, D
V¸t mÐp c¸c c¹nh
X¸c lËp mµu dµnh cho c¸c ®èi tîng ®îc vÏ theo tr×nh tù

COPY

Sao chÐp ®èi t-îng

23.
24.
25.

D
DAL
DAN

DIMSTYLE
DIMALIGNED
DIMANGULAR

26.

DBA

DIMBASELINE

27.

DCE

DIMCENTER

28.

t
DCO
o

29.

DDI

30.
31.
32.

DED
DI
DIV

DIMCONTINU
E
DIMDIAMETE
R
DIMEDIT
DIST
DIVIDE

22.

D
T¹o ra vµ chØnh söa kÝch th-íc ë dßng lÖnh
Ghi kÝch th-íc th¼ng cã thÓ c¨n chØnh ®-îc
Ghi kÝch thíc gãc
TiÕp tôc 1 kÝch thíc ®o¹n th¼ng, gãc tõ ®êng nÒn cña kÝch
thíc ®îc chän
T¹o ra 1 ®iÓm t©m hoÆc ®êng trßn xuyªn t©m cña c¸c cung
trßn vµ ®êng trßn
TiÕp tôc 1 ®êng th¼ng, 1 gãc tõ ®êng më réng thø 2 cña kÝch
thíc tríc ®©y hoÆc kÝch thíc ®îc chän
Ghi kÝch thíc ®êng kÝnh
ChØnh söa kÝch thíc
§o kho¶ng c¸ch vµ gãc gi÷a 2 ®iÓm
§Æt mçi 1 ®èi tîng ®iÓm vµ c¸c khèi däc theo chiÒu dµi hoÆc
1

33.

DLI

DIMLINEAR

34.

DO

DONUT

35.

DOR

36.

DOV

37.
38.

DR
DRA

DIMORDINAT
E
DIMOVERRID
E
DRAWORDER
DIMRADIUS

39.

DS

DSETTINGS

40.

DT

DTEXT

41.

DV

DVIEW

42.

E

ERASE

43.

ED

DDEDIT

44.
45.
46.
47.

EL
EX
EXIT
EXP

ELLIPSE
EXTEND
QUIT
EXPORT

48.

EXT

EXTRUDE

49.

F

FILLET

50.

FI

FILTER

chu vi ®èi tîng
T¹o ra kÝch thíc th¼ng ®øng hay n»m ngang
VÏ c¸c ®êng trßn hay cung trßn ®îc t« dµy hay lµ vÏ h×nh
vµnh kh¨n
T¹o ra kÝch thíc ®iÓm gãc
ViÕt chång lªn c¸c tuyÕn hÖ thèng kÝch thíc
Thay ®æi chÕ ®é hiÓn thÞ c¸c ®èi tîng vµ h×nh ¶nh
T¹o ra kÝch thíc b¸n kÝnh
HiÓn thÞ DraffSetting ®Ó ®Æt chÕ ®é cho Snap end Grid,
Polar tracking
VÏ c¸c môc ...
1
AutoCAD Command
PhÝm
T¾t
Tªn LÖnh
môc ®Ých
1.
3A
3DARRAY
T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu tïy chän
2.
3DO
3DORBIT
3.
3F
3DFACE
T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu
4.
3P
3DPOLY
T¹o ra 1 ®a tuyÕn bao gåm c¸c ®o¹n th¼ng trong kh«ng gian
3 chiÒu
A
5.
A
ARC
VÏ cung trßn
6.
ADC
ADCENTER
7.
AA
AREA
TÝnh diÖn tÝch vµ chu vi 1 ®èi tîng hay vïng ®îc x¸c ®Þnh
8.
AL
ALIGN
Di chuyÓn vµ quay c¸c ®èi tîng ®Ó c¨n chØnh c¸c ®èi tîng
kh¸c b»ng c¸ch sö dông 1, 2 hoÆc 3 tËp hîp ®iÓm
9.
AP
APPLOAD
§a ra hép tho¹i ®Ó t¶i vµ hñy t¶i AutoLisp ADS vµ c¸c tr×nh
øng dông ARX
10.
AR
ARRAY
T¹o ra nhiÒu b¶n sao c¸c ®èi tîng ®îc chän
11.
ATT
ATTDEF
T¹o ra 1 ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh
12.
-ATT
-ATTDEF
T¹o c¸c thuéc tÝnh cña Block
13.
ATE
ATTEDIT
HiÖu chØnh thuéc tÝnh cña Block
B
14.
B
BLOCK
T¹o Block
15.
BO
BOUNDARY
T¹o ®a tuyÕn kÝn
16.
BR
BREAK
XÐn 1 phÇn ®o¹n th¼ng gi÷a 2 ®iÓm chän
C
17.
C
CIRCLE
VÏ ®êng trßn b»ng nhiÒu c¸ch
18.
CH
PROPERTIES
HiÖu chØnh th«ng sè kü thuËt
19.
-CH
CHANGE
HiÖu chØnh text, thay ®æi R, D
20.
CHA
ChaMFER
V¸t mÐp c¸c c¹nh
21.
COL
COLOR
X¸c lËp mµu dµnh cho c¸c ®èi tîng ®îc vÏ theo tr×nh tù
22.
CO,
cp
COPY
Sao chÐp ®èi t-îng
D
23.
D
DIMSTYLE
24.
DAL
DIMALIGNED
25.
DAN
DIMANGULAR
26.
DBA
DIMBASELINE
27.
DCE
DIMCENTER
28. t
o
DCO
DIMCONTINU
E
29.
DDI
DIMDIAMETE
R
30.
DED
DIMEDIT
31.
DI
DIST
32.
DIV
DIVIDE
CAD Các Lệnh Cơ Bản - Trang 2
CAD Các Lệnh Cơ Bản - Người đăng: thanhnd11
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
CAD Các Lệnh Cơ Bản 9 10 879