Ktl-icon-tai-lieu

CAD/CAM/CNC - THIẾT KẾ VÀ GIA CÔNG HÌNH HỌC 2D

Được đăng lên bởi nguyen-van-dat
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 8029 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Trung Tâm đào tạo CAD/CAM/CNC Tinh Việt

MC X6

PHẦN II : THIẾT KẾ VÀ GIA CÔNG HÌNH HỌC 2D
CHƯƠNG I
CƠ SỞ XÂY DỰNG HÌNH HỌC 2D
MỤC ĐÍCH:
1. Hiểu đđược các lệnh vẽ 2D như: LINE, ARC, RECTANGLE, CHAMFER,
SPLINE, ELLIPSE, POLYGON và LETTERS
2. Luyện tập sử dụng menu creat đđể xây dựng mô hình học số của đđối tương gia công.
3. Xây dựng các phần tư hình học có sử dụng cơ sở lệnh creat.

Hình 2.1

2.1 Menu khởi tạo (Create menu)
MastercamX quản lý các lệnh dể xây dựng mô hình
học số trong Menu Create.
2.2 Point (Tạo Điểm)
Lệnh point được biểu hiện với dạng (+). Những điểm này
được sử dụng như là điểm chuẩn cho các cấu trúc hình học
khác khi mà chung ta cần.

Hình 2.2
Chọn Creat >point . từ đó bạn có thể nhìn thấy bảng lựa chon
tiêp theo cho menu lệnh của Point.

Thái Văn Hùng

Page 1

Trung Tâm đào tạo CAD/CAM/CNC Tinh Việt

MC X6

2.2.1 . Creat  point  position hoặc nháp chon biểu tượng
Dùng lệnh Position để tạo ra các điểm trên màm hình, có 9 tùy chọn sau đó để bạn lựa chọn

Hình 2.3

Thái Văn Hùng

Page 2

Trung Tâm đào tạo CAD/CAM/CNC Tinh Việt

MC X6

2.2.2 Creat >point >Dynamic hoặc nhấp chọn biểu tương.
Tạo ra các điểm trên đối tượng bằng cách sử dụng chuột hoặc
điểm chia.
Cách tạo:
Chọn đối tượng như line, circle hoặc spline
Dịch chuyển trên đối tượng và chọn bằng cách nhấn phím trái chuột (kết thúc nhấn ESC)
hoặc chon đối tượng và sau đó khi biết hướng dịch chuyển thì ta nhập khoảng cách và lượng
offset từ điểm đầu đến điểm cần xác định:

Hình 2.4

Thái Văn Hùng

Page 3

Trung Tâm đào tạo CAD/CAM/CNC Tinh Việt

MC X6

2.2.3 Creat > Point >Node point hoặc nhấn biểu tượng
Gọi lại những điểm được dùng để tạo ra đương cong tham số
Cách tạo:
Tạo ra 1 đường cong tham số
Chọn 1 đường cong tham số
Chú ý:
1. Các điểm đó là các điểm dùng
để xác định đường cong tham
số.
2. Nếu đối tượng chon sai quy
các thì hệ thống sẽ báo “try again”. Sử dụng phím ESC để thoát việc chọn.
2.2.4 Creat >point >segment hoặc chọn biểu tượng
nhau

Tạo loạt điểm dọc theo đối tượng với khoảng cách bằng
Cách tạo:

-

Tạo ra một đối tượng như line, arc, circle, fillet , hoặc spline
Sử dụng chuột chọn một đối tượng đã tồn tại ở trên
Nhập vào số điểm can

tạo.

Hoặc có thể nhập vào khoảng cách giũa các điểm.

Thái Văn Hùng

Page 4

Trung Tâm đào tạo CAD/CAM/C...
Trung Tâm đào tạo CAD/CAM/CNC Tinh Việt MC X6
Thái Văn Hùng Page 1
PHAÀN II : THIEÁT KEÁ VAØ GIA COÂNG HÌNH HOÏC 2D
CHÖÔNG I
SÔÛ XAÂY DÖÏNG HÌNH HOÏC 2D
MC ĐÍCH:
1. Hiu đñược caùc lnh v 2D như: LINE, ARC, RECTANGLE, CHAMFER,
SPLINE, ELLIPSE, POLYGON vaø LETTERS
2. Luyn tp s dng menu creat đđể xây dng moâ hình hc s ca đñi tương gia coâng.
3. Xaây dng caùc phn tư hình hc coù s dng cơ s lnh creat. Hình 2.1
2.1 Menu khi to (Create menu)
MastercamX qun lyù caùc lnh d xaây dng moâ hình
hc s trong Menu Create.
2.2 Point (Taïo Ñieåm)
Leänh point ñöôïc bieåu hieän ùi daïng (+). Nhöõng ñieåm naøy
ñöôïc söû duïng nhö laø ñieåm chuaån cho caùc caáu truùc hình hoïc
khaùc khi maø chung ta caàn.
Hình 2.2
Choïn Creat >point . töø ñoù baïn coù theå nhìn thaáy baûng löïa chon
tieâp theo cho menu leänh cuûa Point.
CAD/CAM/CNC - THIẾT KẾ VÀ GIA CÔNG HÌNH HỌC 2D - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CAD/CAM/CNC - THIẾT KẾ VÀ GIA CÔNG HÌNH HỌC 2D - Người đăng: nguyen-van-dat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
CAD/CAM/CNC - THIẾT KẾ VÀ GIA CÔNG HÌNH HỌC 2D 9 10 17