Ktl-icon-tai-lieu

cad nâng cao

Được đăng lên bởi khonggilakho
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2436 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4 : TÙY BIẾN TRONG AUTOCAD (9 tiết)
I. Các đối tượng shape. (1 tiết)
1. Khái niệm về Shape.
Shape là một object (đối tượng) được sử dụng như là một block. Shape chứa các đối
tượng như đường thẳng, cung tròn được định nghĩa trong file .SHP, là file dạng văn bản
ASSCII. Để sử dụng được trong bản vẽ các file này phải được biên dịch thành các file .SHX
bằng lệnh Complie trong AutoCAD. Sau đó, sử dụng lệnh Load để tải file .SHX vào bản vẽ,
dùng lệnh Shape để chèn các shape vào bản vẽ (như là sử dụng lệnh insert khi chèn block).
Ta cũng có thể định rõ tỉ lệ, góc quay cho mỗi lần chèn shape vào bản vẽ. Ngoài ra, shape còn
được dử dụng để tạo các font chữ, tạo các dạng đường phức tạp.
Block linh hoạt hơn và dễ sử dụng hơn shape. Tuy nhiên các shape lại hiệu quả hơn
trong việc lưu trữ và vẽ. Nó được tải nhanh hơn so với block và rất có ích khi bản vẽ quá lớn
và khi tốc độ là quan trọng.
Bạn cũng có thể tải file Shape vào trong AutoCAD bằng lệnh load, hoặc gỡ bỏ nó khỏi
AutoCAD bằng lệnh Purge.

Figure 1: Load shape file

71

Figure 2 : Purge shape files
Chọn file shape cần gỡ bỏ sau đó ấn Purge.
Ứng dụng của Shape :
- Dùng để tạp các font chữ.
- Dùng để tao ra các dạng đường phức tạp.
- Ngoài ra Shape còn được sử dụng như Block.
Cách tạo ra các Shape : chúng ta định nghĩa các Shape trong file .SHP. Sau đây trình
bày cách mô tả một Shape.
2. Cách mô tả shape trong file .SHP.
Các shape trong AutoCAD được mô tả cụ thể trong file .SHP và các file được biên dịch
là .SHX. Ta có thể sử dụng text editor hoặc word processor để tạo mới hoặc sửa các shape
trong shape file có và lưu lại thành file có phần mở rộng là .SHP dưới dạng in ASCII format.
Mỗi file trong shape được mô tả bằng nhiều dòng, mỗi dòng chứa tối đa 128 ký tự,
những dòng dài hơn sẽ không được biên dịch. Các dòng chú thích bắt đầu bằng dấu chấm
phẩy. AutoCAD sẽ tự động bỏ đi các dòng trắng và chuỗi ký tự bên phải dấu chấm phẩy.
Cú pháp mô tả một shape trong file shape như sau :
*shapenumber,defbytes,shapename
specbyte1,specbyte2,specbyte3,...,0
- “*” : dấu sao quy định bắt đầu mô tả một Shape mới.
- Shapenumber : số định danh của shape
- Defbytes : Số lượng các byte mô tả của shape
- Shapename : Tên của shape
- Dòng tiếp theo là các bye mô tả (specbyte) shape, mỗi byte ngăn cách nhau một
dấu phẩy. Và kết thúc bằng số 0.
Shapenumber

72

Là số nguyên có giá trị từ 1 đến 255 (đôi khi tới 32768 đối với các shape file dùng để
tạo font unicode), số nguyên này phải là duy nhất, số định danh của 2 shape bất k...
71
Chương 4 : TÙY BIN TRONG AUTOCAD (9 tiết)
I. Các đối tượng shape. (1 tiết)
1. Khái nim v Shape.
Shape mt object (đối tượng) được s dng như mt block. Shape cha các đối
tượng như đường thng, cung tròn được định nghĩa trong file .SHP, file dng văn bn
ASSCII. Để s dng được trong bn v các file này phi được biên dch thành các file .SHX
bng lnh Complie trong AutoCAD. Sau đó, s dng lnh Load để ti file .SHX vào bn v,
dùng lnh Shape để chèn các shape vào bn v (như s dng lnh insert khi chèn block).
Ta cũng th định rõ t l, góc quay cho mi ln chèn shape vào bn v. Ngoài ra, shape còn
được d dng để to các font ch, to các dng đường phc tp.
Block linh hot hơn và d s dng hơn shape. Tuy nhiên các shape li hiu qu hơn
trong vic lưu tr và v. Nó được ti nhanh hơn so vi block và rt ích khi bn v quá ln
và khi tc độ quan trng.
Bn cũng th ti file Shape vào trong AutoCAD bng lnh load, hoc g b khi
AutoCAD bng lnh Purge.
Figure 1: Load shape file
cad nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cad nâng cao - Người đăng: khonggilakho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
cad nâng cao 9 10 275