Ktl-icon-tai-lieu

CAD trong ProE 2.0Bộ môn Cơ điện tử HVKTQS

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 880 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé m«n c¬ ®iÖn tö & CTM ®Æc biÖt
Môc lôc
PhÇn I CAD trong Pro/ ENGINEER ...............................................................................3
Ch−¬ng1 C¸c kh¸i niÖm trong Pro/ ENGINEER ............................................................4
1.1. Liªn kÕt tham sè vµ môc ®Ých thiÕt kÕ .........................................................5
1.2. Liªn kÕt End-to-End.....................................................................................5
1.3. C¸c chÕ ®é thiÕt kÕ c¬ b¶n cña Pro/ E ..........................................................5
1.3.1. ChÕ ®é Part: B¶ng nhËp tham sè vµ Sketcher (vÏ ph¸c) ........................6
1.3.2. ChÕ ®é Assembly (l¾p r¸p)....................................................................6
1.3.3. ChÕ ®é Drawing (t¹o b¶n vÏ) ................................................................7
Ch−¬ng 2 Giao diÖn Pro/ ENGINEER ............................................................................8
2.1. §iÒu khiÓn trong Pro/ E ...............................................................................8
2.2. Lµm viÖc víi nhiÒu cöa sæ vµ file.................................................................9
2.3. Qu¶n lý c¸c file ............................................................................................9
2.3.1. Th− môc lµm viÖc (Working directory) ..............................................10
2.3.2. Më c¸c file ..........................................................................................10
2.3.3. T¹o c¸c file..........................................................................................10
2.3.4. L−u tr÷, dù phßng vµ lÆp l¹i c¸c file ...................................................11
2.3.5. Xo¸ c¸c file .........................................................................................11
2.4. c¸c ®iÒu khiÓn khung nh×n .........................................................................11
2.4.1. C¸c chÕ ®é Spin (quay trßn)................................................................12
2.4.2. Sö dông Orient Mode..........................................................................12
2.4.3. L−u tr÷ c¸c h−íng nh×n .......................................................................13
2.5. B¶ng nhËp c¸c tham sè (Dashboard)..........................................................13
2.6. C¸c tuú chän hiÓn thÞ khèi .........................................................................13
2.7. HiÓn thÞ c¸c chuÈn (datums) vµ c¸c trôc ....
Bé m«n c¬ ®iÖn tö & CTM ®Æc biÖt
Môc lôc
PhÇn I CAD trong Pro/ ENGINEER ...............................................................................3
Ch¬ng1 C¸c kh¸i niÖm trong Pro/ ENGINEER ............................................................4
1.1. Liªn kÕt tham sè vµ môc ®Ých thiÕt kÕ .........................................................5
1.2. Liªn kÕt End-to-End.....................................................................................5
1.3. C¸c chÕ ®é thiÕt kÕ c¬ b¶n cña Pro/ E..........................................................5
1.3.1. ChÕ ®é Part: B¶ng nhËp tham sè vµ Sketcher (vÏ ph¸c)........................6
1.3.2. ChÕ ®é Assembly (l¾p r¸p)....................................................................6
1.3.3. ChÕ ®é Drawing (t¹o b¶n vÏ) ................................................................7
Ch¬ng 2 Giao diÖn Pro/ ENGINEER ............................................................................8
2.1. §iÒu khiÓn trong Pro/ E ...............................................................................8
2.2. Lµm viÖc víi nhiÒu cöa sæ vµ file.................................................................9
2.3. Qu¶n lý c¸c file............................................................................................9
2.3.1. Th môc lµm viÖc (Working directory) ..............................................10
2.3.2. Më c¸c file ..........................................................................................10
2.3.3. T¹o c¸c file..........................................................................................10
2.3.4. Lu tr÷, dù phßng vµ lÆp l¹i c¸c file ...................................................11
2.3.5. Xo¸ c¸c file .........................................................................................11
2.4. c¸c ®iÒu khiÓn khung nh×n .........................................................................11
2.4.1. C¸c chÕ ®é Spin (quay trßn)................................................................12
2.4.2. Sö dông Orient Mode..........................................................................12
2.4.3. L
u tr÷ c¸c híng nh×n.......................................................................13
2.5. B¶ng nhËp c¸c tham sè (Dashboard)..........................................................13
2.6. C¸c tuú chän hiÓn thÞ khèi .........................................................................13
2.7. HiÓn thÞ c¸c chuÈn (datums) vµ c¸c trôc....................................................14
2.8. Chän lùa c¸c kiÓu läc “läc” .......................................................................14
2.9. C¸c danh s¸ch chän lùa..............................................................................15
2.10. Thø tù vµ chÆn c¸c features......................................................................15
Ch¬ng 3 C¸c c¬ së thiÕt kÕ chi tiÕt..............................................................................16
3.1. C¸c chuÈn (Datums), c¸c trôc vµ c¸c hÖ täa ®é .........................................16
3.2. §Þnh nghÜa vÒ Sketcher ..............................................................................17
3.3. C¬ b¶n vÒ Sketcher.....................................................................................18
3.4. C¸c c«ng cô Sketcher.................................................................................18
3.4.1. MÆt ph¼ng vÏ ph¸c vµ c¸c tham chiÕu Sketcher..................................18
3.4.2. Thªm hoÆc hiÖu chØnh c¸c kÝch thíc.................................................19
3.4.3. C¸c rµng buéc (Constraints) h×nh häc trong Sketcher ........................19
3.5. tõ ph¸c th¶o ®Õn 3D ...................................................................................20
3.5.1. §Þnh nghÜa l¹i c¸c features .................................................................21
3.5.2. T¹o mét BLOCK: Chuçi thiÕt lËp Sketcher ........................................21
3.5.3. T¹o mét tiÕt diÖn trong Sketcher.........................................................22
Ch¬ng 4 x©y dùng M« h×nh vá ®iÖn tho¹i di ®éng......................................................24
CAD trong ProE 2.0Bộ môn Cơ điện tử HVKTQS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CAD trong ProE 2.0Bộ môn Cơ điện tử HVKTQS - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
CAD trong ProE 2.0Bộ môn Cơ điện tử HVKTQS 9 10 267