Ktl-icon-tai-lieu

Cải biến vectơ hệ Virut Semliki Forest (SFV) nhằm biểu hiện thụ thể GPCR của người Việt Nam

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 1 (2015) 47-52

Cải biến vectơ hệ Virut Semliki Forest (SFV) nhằm
biểu hiện thụ thể GPCR của người Việt Nam
Phạm Thị Hồng Nhung1,2, Hoàng Thị Mỹ Nhung1, Đinh Đoàn Long1,2*
1

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym-Protein, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
2
Khoa Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 2 tháng 12 năm 2014
Chỉnh sửa ngày 16 tháng 12 năm 2014; Chấp nhận đăng ngày 30 tháng 12 năm 2014

Tóm tắt. Các thụ thể xuyên màng kết cặp G-protein (GPCR) của người có vai trò quan trọng trong
các nghiên cứu sàng lọc và phát hiện dược phẩm. Vì vậy, việc biểu hiện thành công các thụ thể
này bằng công nghệ ADN tái tổ hợp có ý nghĩa quan trọng. Trong các hệ vectơ biểu hiện, hệ vectơ
có nguồn gốc từ Virut Semliki Forest (SFV) có nhiều ưu điểm nổi bật trong biểu hiện các thụ thể
màng tế bào nhờ khả năng lây nhiễm rộng các tế bào động vật có vú giúp sự cải biến protein sau
dịch mã hiệu quả. Mục đích của nghiên cứu này là cải biến hệ vectơ SFV cơ bản (pSFV) để tạo
vectơ biểu hiện có vị trí đa nhân dòng (MCS) và các mã kết thúc dịch mã (stop codons) mở rộng
để nâng cao hiệu quả sử dụng hệ vectơ. Phiên bản vectơ sau khi được cải biến đã được áp dụng
thành công để biểu hiện thụ thể neurokinine-1 (NK1R), một thụ thể GPCR điển hình, có chức
năng sinh học đầy đủ được kiểm chứng qua phương pháp lai miễn dịch (Western Blot) và phép đo
chức năng thụ thể (Fura-2). Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể sử dụng hệ vectơ pSFV cải biến
cho biểu hiện và sản xuất các thụ thể GPCR tái tổ hợp của người Việt Nam phục vụ cho các
nghiên cứu về sinh học thụ thể hoặc trong các nghiên cứu sàng lọc và phát triển thuốc.
Từ khóa. Vectơ biểu hiện Semliki Forest Virus, Thụ thể neurokinin-1 (NK-1R), ADN tái tổ hợp.

1. Tổng quan∗

(molecular target) của trên 60% các loại dược
phẩm đang được sử dụng trong điều trị [1] và là
mục tiêu phân tử được sử dụng rộng rãi nhất
trong các chương trình sàng lọc thuốc hướng
đích [4]. Vì lý do đó, các hệ vectơ biểu hiện thụ
thể GPCR được quan tâm nghiên cứu phát triển
trong hơn 20 năm qua. Trong số đó, hệ thống
biểu hiện có nguồn gốc Virut Semliki Forest
(pSFV) có một số ưu điểm vượt trội: i) phổ tế
bào vật chủ lây nhiễm rộng, ii) hệ virut bị suy
giảm khả năng tự tái bản (chỉ được tái bản khi

Các thụ thể kết cặp G-protein (viết tắt là
GPCR) là nhóm thụ thể xuyên màng sinh chất
phổ biến và đa dạng nhấ...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN: Khoa hc T nhiên và Công ngh, Tp 31, S 1 (2015) 47-52
47
Ci biến vectơ h Virut Semliki Forest (SFV) nhm
biu hin th th GPCR ca người Vit Nam
Phm Th Hng Nhung
1,2
, Hoàng Th M Nhung
1
, Đinh Đoàn Long
1,2
*
1
Phòng thí nghim trng đim Công ngh Enzym-Protein, Trường Đại hc Khoa hc T nhiên,
334 Nguyn Trãi, Thanh Xuân, Hà Ni, Vit Nam
2
Khoa Y Dược, Đi hc Quc Gia Hà Ni, 144 Xuân Thy, Cu Giy, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 2 tháng 12 năm 2014
Chnh sa ngày 16 tháng 12 năm 2014; Chp nhn đăng ngày 30 tháng 12 năm 2014
Tóm tt. Các th th xuyên màng kết cp G-protein (GPCR) ca người có vai trò quan trng trong
các nghiên cu sàng lc phát hin dược phm. vy, vic biu hin thành công các th th
này bng công ngh ADN tái t hp có ý nghĩa quan trng. Trong các h vectơ biu hin, h vectơ
ngun gc t Virut Semliki Forest (SFV) có nhiu ưu đim ni bt trong biu hin c th th
màng tế bào nh kh năng lây nhim rng các tế bào đng vt có vú giúp s ci biến protein sau
dch hiu qu. Mc đích ca nghiên cu này là ci biến h vectơ SFV cơ bn (pSFV) để to
vectơ biu hin có v trí đa nhân dòng (MCS) và các mã kết thúc dch mã (stop codons) m rng
để nâng cao hiu qu s dng h vectơ. Phiên bn vectơ sau khi được ci biến đã được áp dng
thành công để biu hin th th neurokinine-1 (NK1R), mt th th GPCR đin hình, chc
năng sinh hc đầy đủ được kim chng qua phương pháp lai min dch (Western Blot) và phép đo
chc năng th th (Fura-2). Kết qu nghiên cu cho thy th s dng h vectơ pSFV ci biến
cho biu hin sn xut các th th GPCR tái t hp ca người Vit Nam phc v cho các
nghiên cu v sinh hc th th hoc trong các nghiên cu sàng lc và phát trin thuc.
T khóa. Vectơ biu hin Semliki Forest Virus, Th th neurokinin-1 (NK-1R), ADN tái t hp.
1. Tng quan
Các th th kết cp G-protein (viết tt
GPCR) nhóm th th xuyên màng sinh cht
ph biến đa dng nht người [1-3]. Các
GPCR liên quan đến nhiu bnh lý, bao gm c
các bnh truyn nhim do vi khun, ti các
bnh v tim mch, thn kinh, tiêu hóa, tiết niu,
v.v... Hin nay, GPCR được coi đích phân t
_______
Tác gi liên h. ĐT: 84-912150799
E-mail: longdd.smp@vnu.edu.vn
(molecular target) ca trên 60% các loi dược
phm đang được s dng trong điu tr [1] và
mc tiêu phân t được s dng rng rãi nht
trong các chương trình sàng lc thuc hướng
đích [4]. lý do đó, các h vectơ biu hin th
th GPCR được quan tâm nghiên cu phát trin
trong hơn 20 năm qua. Trong s đó, h thng
biu hin có ngun gc Virut Semliki Forest
(pSFV) mt s ưu đim vượt tri: i) ph tế
bào vt ch lây nhim rng, ii) h virut b suy
gim kh năng t tái bn (ch được tái bn khi
Cải biến vectơ hệ Virut Semliki Forest (SFV) nhằm biểu hiện thụ thể GPCR của người Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cải biến vectơ hệ Virut Semliki Forest (SFV) nhằm biểu hiện thụ thể GPCR của người Việt Nam - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cải biến vectơ hệ Virut Semliki Forest (SFV) nhằm biểu hiện thụ thể GPCR của người Việt Nam 9 10 894