Ktl-icon-tai-lieu

Cài đặt thông số

Được đăng lên bởi Nhan Nguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cài đặt thông số
Nhấn Select để vào chức năng cài đặt các thông số. Thay đổi
bằng phím ( + ) hay ( – ). Sau đó nhấn Set để lưu lại giá trị cài đặt.
Có 10 Mode để cài đặt
Mode 1: C/K Setting – Cài đặt hệ số C/K
Bước 1: Dùng phím Select để chọn Mode 1. Hiển thị “Aut” hay
ngưỡng từ 0.02 – 1. Bước 2: Để cài đặt đúng C/K dùng “Up/(+)”
hay “Down/(-)” điều chỉnh giá trị mong muốn. Bước 3: Để lưu lại
và chuyển qua Mode 2, bấm phím SET. Bỏ qua dùng Cancel
Tính toán hệ số C/K khi cài đặt ở chế độ Manual:
Cấp tụ thứ 1 = 25Kvar
Tỉ số biến dòng = 800/5A = 160
Giá trị C/K = Kvar (cấp thứ 1)/ Tỉ số biến dòng = 25Kvar/160 =
0.15
Giá trị Kvar thực và Kvar định mức của tụ phụ thuộc theo điện áp:
True Kvar = (Điện áp thực/ Điện áp tụ)2 * Kvar trên tụ
Ví dụ: Tụ 30kvar, điện áp tụ điện: 525V
Lắp vào lưới điện thực tế = 415V
Giá trị Kvar thực = (415/525)2*30 = 19Kvar
Mode 2: Target Cos(phi) Setting – Cài đặt hệ số công suất
mong muốn
Bước 1: Dùng phím Select để chọn Mode 2. Hiển thị “0.95” (mặc
định của nhà máy lập trình) hay ngưỡng từ 0.85Ind – 0.95Cap.
Bước 2: Để cài đặt Cos(phi) dùng “Up/(+)” hay “Down/(-)” điều
chỉnh giá trị mong muốn.
Bước 3: Để lưu lại và chuyển qua Mode 3, bấm phím SET. Bỏ qua
dùng Cancel
Mode 3: Step Interval – Thời gian đóng tụ
Bước 1: Dùng phím Select để chọn Mode 3. Hiển thị “12” (mặc
định của nhà máy lập trình) hay ngưỡng từ 2.0 – 60 giây.
Bước 2: Để cài đặt thời gian dùng “Up/(+)” hay “Down/(-)” điều

chỉnh giá trị mong muốn.
Bước 3: Để lưu lại và chuyển qua Mode 4, bấm phím SET. Bỏ qua
dùng Cancel
Mode 4: Program Sequency – Cài đặt Chương trình đóng
cắt tụ
Bước 1: Dùng phím Select để chọn Mode 4. Hiển thị “Aut” (Chế độ
tự động hay ngưỡng từ Aut hay P0 – P6.
Bước 2: Để cài đặt dùng “Up/(+)” hay “Down/(-)” điều chỉnh giá trị
mong muốn.
Bước 3: Để lưu lại và chuyển qua Mode 5, bấm phím SET. Bỏ qua
dùng Cancel


P-0 : Linear: tuyến tính



P-1: 11111



P-2: 12222



P-3: 11222



P-4: 11122



P-5: 12444



P-6: 11224

Mode 5: No. of connected steps – Cài đặt cấp sử dụng
Bước 1: Dùng phím Select để chọn Mode 5. Hiển thị “C – 5” (NV5 :
C1 – C5; NV7: C1 – C7). Riêng NV5 có thêm một cấp thứ 6: C 6
tương đương BĐK 6 cấp.
Bước 2: Để cài đặt dùng “Up/(+)” hay “Down/(-)” điều chỉnh giá trị
mong muốn.
Bước 3: Để lưu lại và chuyển qua Mode 6, bấm phím SET. Bỏ qua
dùng Cancel
Mode 6: Voltage > (V) – Cài đặt kiểm soát quá điện áp

Bước 1: Dùng phím Select để chọn Mode 6. Hiển thị “OFF” (Không
kiểm soát) hay ngưỡng OFF hay cài đặt từ 240 – 270V. Khi có ...
Cài đặt thông số
Nhấn Select để vào chức năng cài đặt các thông số. Thay đổi
bằng phím ( + ) hay ( – ). Sau đó nhấn Set để lưu lại giá trị cài đặt.
Có 10 Mode để cài đặt
Mode 1: C/K Setting – Cài đặt hệ số C/K
Bước 1: Dùng phím Select để chọn Mode 1. Hiển thị “Aut” hay
ngưỡng từ 0.02 – 1. Bước 2: Để cài đặt đúng C/K dùng “Up/(+)”
hay “Down/(-)” điều chỉnh giá trị mong muốn. Bước 3: Để lưu lại
và chuyển qua Mode 2, bấm phím SET. Bỏ qua dùng Cancel
Tính toán hệ số C/K khi cài đặt ở chế độ Manual:
Cấp tụ thứ 1 = 25Kvar
Tỉ số biến dòng = 800/5A = 160
Giá trị C/K = Kvar (cấp thứ 1)/ Tỉ số biến dòng = 25Kvar/160 =
0.15
Giá trị Kvar thực và Kvar định mức của tụ phụ thuộc theo điện áp:
True Kvar = (Điện áp thực/ Điện áp tụ)2 * Kvar trên tụ
Ví dụ: Tụ 30kvar, điện áp tụ điện: 525V
Lắp vào lưới điện thực tế = 415V
Giá trị Kvar thực = (415/525)2*30 = 19Kvar
Mode 2: Target Cos(phi) Setting – Cài đặt hệ số công suất
mong muốn
Bước 1: Dùng phím Select để chọn Mode 2. Hiển thị “0.95” (mặc
định của nhà máy lập trình) hay ngưỡng từ 0.85Ind – 0.95Cap.
Bước 2: Để cài đặt Cos(phi) dùng “Up/(+)” hay “Down/(-)” điều
chỉnh giá trị mong muốn.
Bước 3: Để lưu lại và chuyển qua Mode 3, bấm phím SET. Bỏ qua
dùng Cancel
Mode 3: Step Interval – Thời gian đóng tụ
Bước 1: Dùng phím Select để chọn Mode 3. Hiển thị “12” (mặc
định của nhà máy lập trình) hay ngưỡng từ 2.0 – 60 giây.
Bước 2: Để cài đặt thời gian dùng “Up/(+)” hay “Down/(-)” điều
Cài đặt thông số - Trang 2
Cài đặt thông số - Người đăng: Nhan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cài đặt thông số 9 10 49