Ktl-icon-tai-lieu

cải thiện chất lượng kẹo hạt điều_2.

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 271 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG KẸO HẠT ĐIỀU
Nguyễn Thị Xuân Đài, Đống Thị Anh Đào
Trường Đại Học Bách Khoa, ĐHQG-HCM
1. GIỚI THIỆU
Nhân điều là sản phẩm thu được sau khi tách vỏ hạt điều và bóc vỏ lụa, chiếm 25%
trọng lượng hạt, hình hạt đậu màu trắng, là loại thức ăn bổ dưỡng vì có hàm lượng
protein (21,91%) và chất béo cao (49,12%), hàm lượng đường rất cao so với các loại hạt
ngũ cốc khác, đồng thời có nhiều loại muối khoáng cho cơ thể người và sinh vật.
Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm chế biến từ nhân điều như điều rang
muối, bơ điều, bánh kẹo… trong đó, kẹo hạt điều là sản phẩm truyền thống được ưa thích
với mùi vị hài hòa đặc trưng. Chúng tôi đã nghiên cứu ảnh hưởng của chỉ số DE của
malto dextrin đến chất lượng kẹo hạt điều, đồng thời dùng hình thức đóng gói kẹo thành
từng thanh nhỏ để chất lượng kẹo không thay đổi trong thời gian phân phối.
2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
2.1. Nguyên liệu:
• Nhân điều:
Nhân điều được thu mua tại tỉnh Bình Dương, được sấy khô, không dính dầu vỏ hạt,
không có mùi ôi dầu hoặc các mùi lạ. Nhân điều được sử dụng gồm nhân vỡ dọc (SS) và
nhân vỡ nhỏ (SSP).

Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Font: 9 pt

Hình 1. Nhân điều vỡ nhỏ và vỡ dọc

•

Formatted: Font: 9 pt

Đường RE: do nhà máy đường Biên Hòa sản xuất.

Formatted: Font: 9 pt

• Mạch nha: do nhà máy đường Biên Hòa sản xuất, có dạng lỏng, màu vàng nhạt,
trong suốt, sánh, có vị ngọt dịu và mùi thơm đặc biệt, với các loại DE khác nhau. Được
sử dụng nhằm mục đích làm tăng hàm lượng chất khô của kẹo lên trên 75% mà không
làm kết tinh đường, giúp cho kẹo không bị thay đổi các tính chất vật lý.
•

Bao bì: Sử dụng bao PP để bao gói từng thanh kẹo.

•

Các nguyên liệu khác: Chất chống oxi hóa Ascorbyl palmitate, vừng, vani

Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Font: 9 pt

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Formatted: Font: 9 pt

2.2.1. Qui trình công nghệ chế biến kẹo hạt điều

Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Font: 9 pt

Ñöôøng

Maïch nha

Formatted: Font: 9 pt

Nöôùc

Phoái lieäu

Naáu

Saáy

Haït ñieàu nhaân

2.2.2. Nội dung
Ø Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ và thời gian sấy nhân điều với các chế độ 130, 135,
140 OC ứng với các thời gian 10, 12, 14 phút.
Ø Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng mạch nha đến chất lượng sản phẩm chủ yếu xét
về độ ngọt (sử dụng 3 loại mạch nha).
Ø Khảo sát tỉ lệ nhân điều và sirô caramen.
Ø Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ và ...
CI THIN CHT LƯỢNG KO HT ĐIU
Nguyn Th Xuân Đài, Đống Th Anh Đào
Trường Đại Hc Bách Khoa, ĐHQG-HCM
1. GII THIU
Nhân điu sn phm thu được sau khi tách v ht điu bóc v la, chiếm 25%
trng lượng ht, hình ht đậu màu trng, loi thc ăn b dưỡng vì hàm lượng
protein (21,91%) cht béo cao (49,12%), hàm lượng đường rt cao so vi các loi ht
ngũ cc khác, đồng thi có nhiu loi mui khoáng cho cơ th người và sinh vt.
Hin nay, trên th trường rt nhiu sn phm chế biến t nhân điu như điu rang
mui, bơ điu, bánh ko trong đó, ko ht điu là sn phm truyn thng được ưa thích
vi mùi v hài hòa đặc trưng. Chúng tôi đã nghiên cu nh hưởng ca ch s DE ca
malto dextrin đến cht lượng ko ht điu, đồng thi dùng hình thc đóng gói ko thành
tng thanh nh để cht lượng ko không thay đổi trong thi gian phân phi.
2. NGUYÊN LIU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU:
2.1. Nguyên liu:
Nhân điu:
Nhân điu được thu mua ti tnh Bình Dương, được sy khô, không dính du v ht,
không i ôi du hoc các i l. Nhân điu được s dng gm nhân v dc (SS)
nhân v nh (SSP).
Hình 1. Nhân điu v nh và v dc
Đường RE: do nhà máy đường Biên Hòa sn xut.
Mch nha: do nhà máy đưng Biên Hòa sn xut, dng lng, màu vàng nht,
trong sut, sánh, v ngt du i thơm đặc bit, vi các loi DE khác nhau. Được
s dng nhm mc đích làm tăng hàm lưng cht khô ca ko lên trên 75% không
làm kết tinh đường, giúp cho ko không b thay đổi các tính cht vt lý.
Bao bì: S dng bao PP để bao gói tng thanh ko.
Các nguyên liu khác: Cht chng oxi hóa Ascorbyl palmitate, vng, vani
2.2. Phương pháp nghiên cu
2.2.1. Qui trình công ngh chế biến ko ht điu
Ñöôøng
Nöôùc
Naáu
Maïch nha
Phoái lieäu
Saáy
Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Font: 9 pt
cải thiện chất lượng kẹo hạt điều_2. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cải thiện chất lượng kẹo hạt điều_2. - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
cải thiện chất lượng kẹo hạt điều_2. 9 10 172