Ktl-icon-tai-lieu

Cải tiến môi trường Ajinomoto

Được đăng lên bởi phhgphuc158
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 605 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghieân cöùu ñeà xuaát caùc giaûi phaùp caûi tieán heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng theo ISO 14001
cho Coâng ty Ajinomoto Vieät Nam

CHÖÔNG I: MÔÛ ÑAÀU
1.1

LÔØI MÔÛ ÑAÀU

Böôùc sang theá kæ XXI, vôùi muïc tieâu coâng nghieäp hoùa-hieän ñaïi hoùa ñaát
nöôùc, Vieät Nam ñaõ coù nhieàu coá gaéng phaùt trieån kinh teá –hoøa nhòp vôùi xu höôùng
phaùt trieån chung cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc – vaø ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh quaû to
lôùn. Traùi laïi moâi tröôøng toaøn caàu coù chieàu höôùng bieán ñoåi xaáu ñi. Chaát löôïng
khoâng khí, nguoàn nöôùc, taøi nguyeân, heä sinh thaùi…nhieàu nôi ôû möùc baùo ñoäng. OÂ
nhieãm moâi tröôøng vaø aùp löïc vôùi thieân nhieân ñang dieãn ra haøng ngaøy vaø ôû khaép nôi
treân nhieàu nöôùc. Baûo veä moâi tröôøng ñang trôû thaønh vaán ñeà böùc xuùc mang tính
toaøn caàu. Nhieàu chieán löôïc, hoaïch ñònh theo nhöõng chöông trình, muïc tieâu cuûa
töøng quoác gia dang töøng böôùc ngaên chaën, giaûm thieåu, caûi thieän vaán ñeà veà moâi
tröôøng.
Tieàm löïc kinh teá chuyeån bieán tích cöïc laø daáu hieäu ñaùng möøng cho neàn kinh
teá ñaát nöôùc nhöng cuõng nhö nhieàu nöôùc ñang phaùt trieån treân theá giôùi , taêng tröôûng
kinh teá nhanh thöôøng ñi ñoâi vôùi vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng nghieâm troïng neáu nhö
khoâng coù caùc giaûi phaùp höõu hieäu ñeå quaûn lyù vaø ngaên chaën. Maëc duø muïc tieâu
tröôùc maét laø phaùt trieån kinh teá , xaây döïng ñaát nöùôc nhöng chuùng ta khoâng theå boû
maëc moâi tröôøng vì ñoù khoâng chæ laø ñieàu kieän soáng coøn cuûa moät quoác gia maø coøn
cuûa caû nhaân loaïi
Trong ñöôøng loái phaùt trieån CNH-HÑH ñaát nöôùc, Ñaûng vaø nhaø nöôùc ñaõ raát
chuù troïng ñeán vieäc baûo veä moâi tröôøng, ñoù laø moät trong caùc tieàn ñeà quyeát ñònh cho
söï phaùt trieån beàn vöõng. Ñaõ coù nhieàu chieán löôïc ñeà ra nhö aùp duïng caùc coâng cuï
phaùp luaät hay coâng cuï kinh teá ñeå quaûn lyù moâi tröôøng, moät trong nhöõng phöông
phaùp höõu hieäu laø aùp duïng heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng ISO 14001, ñaây laø boä tieâu
chuaån quoác teá veà quaûn lyù moâi tröôøng ñöôïc aùp duïng roäng raõi ôû nhieàu nöôùc treân theá
giôùi. Trong ñoù, tieâu chuaån ISO 14001 seõ höôùng daãn cho caùc doanh nghieäp xaây
döïng heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng coù hieäu quaû, hôïp nhaát vôùi caùc yeâu caàu phaùp lyù
khaùc nhaèm giuùp cho caùc doanh nghieäp ñaït ñöôïc caùc muïc ñích veà kinh teá vaø moâi
tröôøng.
Vì vaäy, vieäc aùp duïng roäng raõi caùc tieâu chuaån quoác teá veà heä thoáng quaûn lyù
moâi tröôøng, quaûn lyù c...
Nghieân cöùu ñeà xuaát caùc giaûi phaùp caûi tieán heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng theo ISO 14001
cho Coâng ty Ajinomoto Vieät Nam
CHÖÔNG I: MÔÛ ÑAÀU
1.1 LÔØI MÔÛ ÑAÀU
Böôùc sang theá XXI, vôùi muïc tieâu coâng nghieäp hoùa-hieän ñaïi hoùa ñaát
nöôùc, Vieät Nam ñ coù nhieàu coá gaéng phaùt trieån kinh teá hoøa nhòp vôùi xu höôùng
phaùt trieån chung cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc – vaø ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh quaû to
lôùn. Traùi li moâi tröôøng toaøn caàu coù chieàu höôùng bieán ñoåi xaáu ñi. Chaát löôïng
khoâng khí, nguoàn nöôùc, taøi nguyeân, heä sinh thaùi…nhieàu nôi ôû möùc baùo ñoäng.
nhieãm moâi tröôøng vaø aùp löïc vôùi thieân nhieân ñang dieãn ra haøng ngaøy vaø ôû khaép nôi
treân nhieàu ôùc. Baûo veä moâi tröôøng ñang trôû thaønh vaán ñeà böùc xuùc mang tính
toaøn caàu. Nhieàu chieán löôïc, hoaïch ñònh theo nhöõng chöông trình, muïc tieâu cuûa
töøng quoác gia dang töøng böôùc ngaên chaën, giaûm thieåu, caûi thieän vaán ñeà veà moâi
tröôøng.
Tieàm löïc kinh teá chuyeån bieán tích cöïc laø daáu hieäu ñaùng möøng cho neàn kinh
teá ñaát nöôùc nhöng cuõng nhö nhieàu nöôùc ñang phaùt trieån treân theá giôùi , taêng tröôûng
kinh teá nhanh thöôøng ñi ñoâi vôùi vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng nghieâm troïng neáu nhö
khoâng coù caùc giaûi phaùp höõu hieäu ñeå quaûn lyù v ngaên chaën. Maëc duø muïc tieâu
tröôùc maét laø phaùt trieån kinh teá , xaây döïng ñaát nöùôc nhöng chuùng ta khoâng theå boû
maëc moâi tröôøng ñoù khoâng chæ laø ñieàu kieän soáng coøn cuûa moät quoác gia maø coøn
cuûa caû nhaân loaïi
Trong ñöôøng loái phaùt trieån CNH-HÑH ñaát nöôùc, Ñaûng vaø nhaø nöôùc ñaõ raát
chuù troïng ñeán vieäc baûo veä moâi tröôøng, ñoù laø moät trong caùc tieàn ñeà quyeát ñònh cho
söï phaùt trieån beàn vöõng. Ñaõ coù nhieàu chieán löôïc ñeà ra nhö aùp duïng caùc coâng cuï
phaùp luaät hay coâng cuï kinh teá ñ quaûn lyù moâi tröôøng, moät trong nhöõng phöông
phaùp höõu hieäu laø aùp duïng heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng ISO 14001, ñaây laø boä tieâu
chuaån quoác teá veà quaûn lyù moâi tröôøng ñöôïc aùp duïng roäng raõi ôû nhieàu nöôùc treân theá
giôùi. Trong ñoù, tieâu chuaån ISO 14001 seõ höôùng daãn cho caùc doanh nghieäp xaây
döïng heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng coù hieäu quaû, hôïp nhaát vôùi caùc yeâu caàu phaùp lyù
khaùc nhaèm giuùp cho caùc doanh nghieäp ñaït ñöôïc caùc muïc ñích veà kinh teá vaø mi
tröôøng.
vaäy, vieäc aùp duïng roäng raõi caùc tieâu chuaån quoác teá veà heä thoáng quaûn lyù
moâi tröôøng, quaûn lyù chaát löôïng, quaûn lyù veà an toaøn söùc khoeû ngheà nghieäp, quaûn lyù
traùch nhieäm xaõ hoäi v moät soá moâ hình quaûn lyù khaùc mang tính ñaëc thuø rieâng cho
töøng lónh vöïc seõ giuùp chuùng ta hoäi nhaäp d daøng, nhanh choùng hôn vaø taêng kh
naêng caïnh tranh thöông maïi laønh maïnh, ñoàng thôøi baûo veä söùc khoeû, moâi tröôøng,
tieán tôùi phaùt trieån beàn vöõng. Nhö vaäy, vieäc aùp duïng cuøng luùc nhieàu heä thoáng quaûn
lyù ñang daàn trôû neân phoå bieán ñoái vôùi caùc toå chöùc ñang hoaït ñoäng taïi Vieät Nam.
GVHD: ThS. Traàn Thò Töôøng Vaân 1
SVTH: Phan Hoaøng Minh Quaân
Cải tiến môi trường Ajinomoto - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cải tiến môi trường Ajinomoto - Người đăng: phhgphuc158
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Cải tiến môi trường Ajinomoto 9 10 329