Ktl-icon-tai-lieu

cải tiến phương pháp chế biến vỏ bọc_2

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 131 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAÛI TIEÁN PHÖÔNG CAÙCH CHEÁ BIEÁN VOÛ BOÏC XUÙC XÍCH,
LAÏP XÖÔÛNG TÖØ RUOÄT GIA SUÙC SÖÛ DUÏNG THIEÁT BÒ BAÙN THUÛ COÂNG

Improving production of natural casings by using locally made machine
Tröông Vaên Thoâng, Nguyeãn Quang Tuaán, Nguyeãn Thaønh Long, Nguyeãn Thò Phöôùc Thuûy, Tröông
Thanh Long, Nguyeãn Höõu Nam
Khoa Coâng ngheä Thöïc phaåm, ÑHNL
ÑT: 8960871, Fax: 8960713
SUMMARY
In Vietnam, the production of natural casings for sausage making is laborious, human health and
environment problematic. A simple scrapping machine was developed at the Faculty of Food Science
and Technology to improve the situation. Animal intestines after to be cleaned and washed by hand
were subjected to the machine for scrapping out three layers in the intestine structure. The only
remained submucous layer was cleaned, salted and kept under chilling condition for preservation.
The use of machine showed highly effective, low-cost, environment-friendly and less affected to
human health.
ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Xuùc xích, laïp xöôûng vaø nhieàu saûn phaåm cheá bieán ñoøi hoûi phaûi coù voû boïc, voû boïc töï nhieân laøm töø
caùc phaàn thuoäc heä thoáng tieâu hoùa nhö: thöïc quaûn, ruoät non, ruoät giaø, ruoät thöøa, bao töû… cuûa traâu, boø,
deâ cöøu. Caùc voû boïc daïng naøy ñöôïc goïi chung laø voû boïc töï nhieân nhaèm phaân bieät vôùi caùc voû boïc nhaân
taïo laøm baèng: collagen, cellulose, plastic...
Öu ñieåm cuûa voû boïc töï nhieân chính laø ôû ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa chuùng, do ñoù coù theå aên ñöôïc, coù
khaû naêng thaám khí, thaám nöôùc nhöng giaù caû cuûa chuùng ñaét hôn caùc saûn phaåm voû boïc cuøng loaïi do
khaû naêng cô giôùi hoùa trong saûn xuaát thaáp.
Hieän nay, coù nhieàu cô sôû saûn xuaát ruoät khoâ ñeå laøm laïp xöôûng, xuùc xích. Kyõ thuaät saûn xuaát hoaøn
toaøn baèng thuû coâng (chuû yeáu baèng phöông phaùp leân men). Do ñoù, coù nhieàu maët haïn cheá: chaát löôïng
coû boïc thaáp, aûnh höôûng ñeán söùc khoûe ngöôøi saûn xuaát, oâ nhieãm moâi tröôøng, giaù thaønh cao.
Chuùng toâi nghieân cöùu, cheá taïo maùy xöû lyù ruoät ñeå laøm voû boïc xuùc xích, laïp xöôûng töø ruoät deâ, cöøu
ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu veà soá löôïng cho cô sôû cheá bieán xuùc xích, laïp xöôûng vöøa vaø nhoû.
Muïc tieâu ñeà taøi
- Nghieân cöùu quy trình saûn xuaát voû boïc xuùc xích, laïp xöôûng baèng maùy xöû lyù ruoät.
- Ñaùnh giaù chaát löôïng voû boïc vaø tính khaû thi cuûa vieäc saûn xuaát voû boïc töø ruoät deâ, cöøu, heo laøm
baèng phöông phaùp baùn thuû coâng.
VAÄT LIEÄU VAØ PHÖÔNG...
CAÛI TIEÁN PHÖÔNG CAÙCH CHEÁ BIEÁN VOÛ BOÏC XUÙC XÍCH,
LAÏP XÖÔÛNG TÖØ RUOÄT GIA SUÙC SÖÛ DUÏNG THIEÁT BÒ BAÙN THUÛ COÂNG
Improving production of natural casings by using locally made machine
Tröông Vaên Thoâng, Nguyeãn Quang Tuaán, Nguyeãn Thaønh Long, Nguyeãn Thò Phöôùc Thuûy, Tröông
Thanh Long, Nguyeãn Höõu Nam
Khoa Coâng ngheä Thöïc phaåm, ÑHNL
ÑT: 8960871, Fax: 8960713
SUMMARY
In Vietnam, the production of natural casings for sausage making is laborious, human health and
environment problematic. A simple scrapping machine was developed at the Faculty of Food Science
and Technology to improve the situation. Animal intestines after to be cleaned and washed by hand
were subjected to the machine for scrapping out three layers in the intestine structure. The only
remained submucous layer was cleaned, salted and kept under chilling condition for preservation.
The use of machine showed highly effective, low-cost, environment-friendly and less affected to
human health.
ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Xuùc xích, laïp xöôûng vaø nhieàu saûn phaåm cheá bieán ñoøi hoûi phaûi coù voû boïc, voû boïc töï nhieân laøm töø
caùc phaàn thuoäc heä thoáng tieâu hoùa nhö: thöïc quaûn, ruoät non, ruoät giaø, ruoät thöøa, bao töû… cuûa traâu, boø,
deâ cöøu. Caùc voû boïc daïng naøy ñöôïc goïi chung laø voû boïc töï nhieân nhaèm phaân bieät vôùi caùc voû boïc nhaân
taïo laøm baèng: collagen, cellulose, plastic...
Öu ñieåm cuûa voû boïc töï nhieân chính laø ôû ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa chuùng, do ñoù coù theå aên ñöôïc, coù
khaû naêng thaám khí, thaám nöôùc nhöng giaù caû cuûa chuùng ñaét hôn caùc saûn phaåm voû boïc cuøng loaïi do
khaû naêng cô giôùi hoùa trong saûn xuaát thaáp.
Hieän nay, coù nhieàu cô sôû saûn xuaát ruoät khoâ ñeå laøm laïp xöôûng, xuùc xích. Kyõ thuaät saûn xuaát hoaøn
toaøn baèng thuû coâng (chuû yeáu baèng phöông phaùp leân men). Do ñoù, coù nhieàu maët haïn cheá: chaát löôïng
coû boïc thaáp, aûnh höôûng ñeán söùc khoûe ngöôøi saûn xuaát, oâ nhieãm moâi tröôøng, giaù thaønh cao.
Chuùng toâi nghieân cöùu, cheá taïo maùy xöû lyù ruoät ñeå laøm voû boïc xuùc xích, laïp xöôûng töø ruoät deâ, cöøu
ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu veà soá löôïng cho cô sôû cheá bieán xuùc xích, laïp xöôûng vöøa vaø nhoû.
Muïc tieâu ñeà taøi
- Nghieân cöùu quy trình saûn xuaát voû boïc xuùc xích, laïp xöôûng baèng maùy xöû lyù ruoät.
- Ñaùnh giaù chaát löôïng voû boïc vaø tính khaû thi cuûa vieäc saûn xuaát voû boïc töø ruoät deâ, cöøu, heo laøm
baèng phöông phaùp baùn thuû coâng.
VAÄT LIEÄU VAØ PHÖÔNG PHAÙP
Duïng cuï thí nghieäm
Nguyeân lieäu:
- Ruoät non cuûa heo, deâ, cöøu.
- Gia vò: muoái aên, daám, pheøn chua.
Duïng cuï:
- Maùy xöû lyù ruoät.
- Tuû laïnh.
- Maùy ño ñoä dai.
- Thau baèng nhöïa, dao, caân, thöôùc, aám ñun nöôùc.
Maùy xöû lyù ruoät
+ Caáu taïo cuûa maùy:
1. Tay quay
cải tiến phương pháp chế biến vỏ bọc_2 - Trang 2
cải tiến phương pháp chế biến vỏ bọc_2 - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
cải tiến phương pháp chế biến vỏ bọc_2 9 10 986