Ktl-icon-tai-lieu

cảm biến

Được đăng lên bởi chienbinhbongdem2
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng I
C¸c Kh¸i niÖm vµ ®Æc tr−ng c¬ b¶n
1.1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i c¶m biÕn
1.1.1. Kh¸i niÖm
C¶m biÕn lµ thiÕt bÞ dïng ®Ó c¶m nhËn biÕn ®æi c¸c ®¹i l−îng vËt lý vµ c¸c ®¹i
l−îng kh«ng cã tÝnh chÊt ®iÖn cÇn ®o thµnh c¸c ®¹i l−îng ®iÖn cã thÓ ®o vµ xö lý
®−îc.
C¸c ®¹i l−îng cÇn ®o (m) th−êng kh«ng cã tÝnh chÊt ®iÖn (nh− nhiÖt ®é, ¸p suÊt
...) t¸c ®éng lªn c¶m biÕn cho ta mét ®Æc tr−ng (s) mang tÝnh chÊt ®iÖn (nh− ®iÖn
tÝch, ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn hoÆc trë kh¸ng) chøa ®ùng th«ng tin cho phÐp x¸c ®Þnh gi¸
trÞ cña ®¹i l−îng ®o. §Æc tr−ng (s) lµ hµm cña ®¹i l−îng cÇn ®o (m):
s = F (m )

(1.1)

Ng−êi ta gäi (s) lµ ®¹i l−îng ®Çu ra hoÆc lµ ph¶n øng cña c¶m biÕn, (m) lµ ®¹i
l−îng ®Çu vµo hay kÝch thÝch (cã nguån gèc lµ ®¹i l−îng cÇn ®o). Th«ng qua ®o ®¹c
(s) cho phÐp nhËn biÕt gi¸ trÞ cña (m).
1.1.2. Ph©n lo¹i c¶m biÕn
C¸c bé c¶m biÕn ®−îc ph©n lo¹i theo c¸c ®Æc tr−ng c¬ b¶n sau ®©y:
- Theo nguyªn lý chuyÓn ®æi gi÷a ®¸p øng vµ kÝch thÝch (b¶ng 1.1).
B¶ng 1.1
HiÖn t−îng

ChuyÓn ®æi ®¸p øng vµ kÝch thÝch
- NhiÖt ®iÖn
- Quang ®iÖn
- Quang tõ

HiÖn t−îng vËt lý

- §iÖn tõ
- Quang ®µn håi
- Tõ ®iÖn
- NhiÖt tõ...
- BiÕn ®æi ho¸ häc

Ho¸ häc

- BiÕn ®æi ®iÖn ho¸
- Ph©n tÝch phæ ...
- BiÕn ®æi sinh ho¸

Sinh häc

- BiÕn ®æi vËt lý
- 5-

- HiÖu øng trªn c¬ thÓ sèng ...
- Ph©n lo¹i theo d¹ng kÝch thÝch (b¶ng 1.2)
B¶ng 1.2
- Biªn pha, ph©n cùc
¢m thanh

- Phæ
- Tèc ®é truyÒn sãng ...
- §iÖn tÝch, dßng ®iÖn

§iÖn

- §iÖn thÕ, ®iÖn ¸p
- §iÖn tr−êng (biªn, pha, ph©n cùc, phæ)
- §iÖn dÉn, h»ng sè ®iÖn m«i ...
- Tõ tr−êng (biªn, pha, ph©n cùc, phæ)

Tõ

- Tõ th«ng, c−êng ®é tõ tr−êng
- §é tõ thÈm ...
- Biªn, pha, ph©n cùc, phæ

Quang

- Tèc ®é truyÒn
- HÖ sè ph¸t x¹, khóc x¹
- HÖ sè hÊp thô, hÖ sè bøc x¹ ...
- VÞ trÝ
- Lùc, ¸p suÊt
- Gia tèc, vËn tèc

C¬

- øng suÊt, ®é cøng
- M« men
- Khèi l−îng, tØ träng
- VËn tèc chÊt l−u, ®é nhít ...
- NhiÖt ®é

NhiÖt

- Th«ng l−îng
- NhiÖt dung, tØ nhiÖt ...
- KiÓu

Bøc x¹

- N¨ng l−îng
- C−êng ®é ...

- 6-

- Theo tÝnh n¨ng cña bé c¶m biÕn (b¶ng 1.3)
B¶ng 1.3
- §é nh¹y

- Kh¶ n¨ng qu¸ t¶i

- §é chÝnh x¸c

- Tèc ®é ®¸p øng

- §é ph©n gi¶i

- §é æn ®Þnh

- §é chän läc

- Tuæi thä

- §é tuyÕn tÝnh

- §iÒu kiÖn m«i tr−êng

- C«ng suÊt tiªu thô

- KÝch th−íc, träng l−îng

- D¶i tÇn
- §é trÔ
- Ph©n lo¹i theo ph¹m vi sö dông ( b¶ng 1.4).
B¶ng 1.4
- C«ng nghiÖp
- Nghiªn cøu khoa häc
- M«i tr−êng, khÝ t−îng
- Th«ng tin, viÔn th«ng
- N«ng nghiÖp
- D©n dông
- Giao th«ng
- Vò trô
- Qu©n sù
- Ph©n lo¹i theo th«ng sè cña m« h×nh m¹ch thay thÕ :
+ C¶m bi...
-5-
Ch¬ng I
C¸c Kh¸i niÖm vµ ®Æc trng c¬ b¶n
1.1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i c¶m biÕn
1.1.1. Kh¸i niÖm
C¶m biÕn lµ thiÕt bÞ dïng ®Ó c¶m nhËn biÕn ®æi c¸c ®¹i lîng vËt lý vµ c¸c ®¹i
lîng kh«ng cã tÝnh chÊt ®iÖn cÇn ®o thµnh c¸c ®¹i lîng ®iÖn cã thÓ ®o vµ xö lý
®îc.
C¸c ®¹i lîng cÇn ®o (m) thêng kh«ng cã tÝnh chÊt ®iÖn (nh nhiÖt ®é, ¸p suÊt
...) t¸c ®éng lªn c¶m biÕn cho ta mét ®Æc trng (s) mang tÝnh chÊt ®iÖn (nh ®iÖn
tÝch, ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn hoÆc trë kh¸ng) chøa ®ùng th«ng tin cho phÐp x¸c ®Þnh gi¸
trÞ cña ®¹i lîng ®o. §Æc trng (s) lµ hµm cña ®¹i lîng cÇn ®o (m):
(
)
mFs = (1.1)
Ngêi ta gäi (s) lµ ®¹i lîng ®Çu ra hoÆc lµ ph¶n øng cña c¶m biÕn, (m) lµ ®¹i
lîng ®Çu vµo hay kÝch thÝch (cã nguån gèc lµ ®¹i lîng cÇn ®o). Th«ng qua ®o ®¹c
(s) cho phÐp nhËn biÕt gi¸ trÞ cña (m).
1.1.2. Ph©n lo¹i c¶m biÕn
C¸c bé c¶m biÕn ®îc ph©n lo¹i theo c¸c ®Æc trng c¬ b¶n sau ®©y:
- Theo nguyªn lý chuyÓn ®æi gi÷a ®¸p øng vµ kÝch thÝch (b¶ng 1.1).
B¶ng 1.1
HiÖn tîng ChuyÓn ®æi ®¸p øng vµ kÝch thÝch
HiÖn tîng vËt lý
- NhiÖt ®iÖn
- Quang ®iÖn
- Quang tõ
- §iÖn tõ
- Quang ®µn håi
- Tõ ®iÖn
- NhiÖt tõ...
Ho¸ häc
- BiÕn ®æi ho¸ häc
- BiÕn ®æi ®iÖn ho¸
- Ph©n tÝch phæ ...
Sinh häc
- BiÕn ®æi sinh ho¸
- BiÕn ®æi vËt lý
cảm biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cảm biến - Người đăng: chienbinhbongdem2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
cảm biến 9 10 287