Ktl-icon-tai-lieu

cảm biến

Được đăng lên bởi tamtrung12a9
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 2457 lần   |   Lượt tải: 3 lần
2.1.4 - Caùc loaïi caûm bieán
Caûm bieán vò trí .
Caûm bieán ño nhieät ñoä.
Caûm bieán ño aùp suaát vaø löu löôïng.
Caûm bieán löïc.
Caûm bieán ño vaän toác, gia toác.
Caûm bieán ño goùc
Caûm bieán ño kích thöôùc chi tieát.

Caûm bieán xaùc ñònh vò trí
Caûm

bieán tieäm caän.

Caûm

bieán quang ñieän .

Ứng Dụng Caûm bieán vò trí trong Hệ Thống Tự Động

Sensor

Box Rejecter

PLC

Product

Product

Conveyer
Motor

q

Sensor

PLC

Conveyer/ Rejecter

INPUT
INPUT

CONTROL
CONTROL

OUTPUT
OUTPUT

Cảm Biến Tiệm Cận
Vật Cảm Biến

Cảm Biến
Vật Cảm Biến

Cảm Biến

Đặc điểm:
Phát hiện vật không cần tiếp xúc.
Tốc độ đáp ứng cao.
Đầu sensor nhỏ có thể lắp ở nhiều nơi.
Có thể sử dụng trong môi trường khắc nghiệt.

Cảm Biến Tiệm Cận

Loại

Loại

Cảm Ứng Từ

Điện Dung

Caûm bieán tieäm caän ñieän töø
(inductive proximity sensor)

ÑOÁI TÖÔÏNG
CUOÄN DAÂY

VOÛ BAÛO VEÄ

TÍN
HIEÄU
RA

TÖØ TRÖÔØNG

TAÏO TÖØ TRÖÔØNG

BIEÁN ÑOÅI

Caûm bieán tieäm caän ñieän töø (inductive proximity sensor)



 -Hình

daùng caûm bieán
 -Caùch maéc daây
 -Öùng duïng :
 Phaùt hieän caùc vaät theå
baèng kim loaïi, thöôøng
duøng ñeå khoáng cheá
haønh trình.
Khoaûng phaùt hieän toái ña : 10 mm,
 Nguoàn : 12-24VDC, 24-240VAC
 Coù loaïi DC 2daây, 3daây hoaëc
AC(2daây).


Khoảng Cách Đo - Các Yếu Tố Ảnh Hưởng
1. Vật Liệu Đối Tượng (Material):
Đầu Sensor

Khoảng cách
phát hiện

Đầu Sensor

Vật

Vật
Kim loại không chứa sắt (nhôm, đồng, …)

Kim loại có từ tính (sắt, SUS, …)

Khoảng cách phát hiện của sensor
phụ thuộc rất nhiều vào vật liệu của
vật cảm biến.
Các vật liệu có từ tính hoặc kim loại
có chứa sắt sẽ có khoảng cách phát
hiện xa hơn các vật liệu không từ
tính hoặc không chứa sắt.

Iron

SUS

Khoảng cách cảm biến (mm)

Brass
Aluminum
Copper

Độ dẫn của vật

NHAÄN BIEÁT CAÙC LOAÏI VAÄT LIEÄU
 E2E

: PHAÙT HIEÄN SAÉT TÖØ
 E2EY : PHAÙT HIEÄN NHOÂM / ÑOÀNG
 E2EV : PHAÙT HIEÄN TAÁT CAÛ KIM LOAÏI
 E2F : CAÛM BIEÁN COÙ THEÅ NGAÂM
TRONG NÖÔÙC

BECAUSE I LOVE YOU - STEVIE

Khoảng Cách Đo - Các Yếu Tố Ảnh Hưởng
2. Kích Cỡ Của Đối Tượng (Size):
Khoảng cách
phát hiện

Đầu Sensor

Đầu Sensor

Vật

Vật
Kích thước vật lớn

Kích thước vật nhỏ

Nếu vật cảm biến nhỏ hơn vật thử chuẩn (test object),
khoảng cách phát hiện của sensor sẽ giảm.

Khoảng Cách Đo - Các Yếu Tố Ảnh Hưởng
3. Bề Dày Của Đối Tượng (Size):
Với vật cảm biến thuộc nhóm kim loại có từ tính (sắt,
niken, …), bề dày vật phải lớn hơn hoặc bằng 1mm.

Đầu Sensor

Khoảng cách
cảm biến

Độ dày
vật
Vật

Với vật cảm biến không ...
2.1.4 - Caùc loaïi caûm bieán
Caûm bieán vò trí .
Caûm bieán ño nhieät ñoä.
Caûm bieán ño aùp suaát vaø löu löôïng.
Caûm bieán löïc.
Caûm bieán ño vaän toác, gia toác.
Caûm bieán ño goùc
Caûm bieán ño kích thöôùc chi tieát.
cảm biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cảm biến - Người đăng: tamtrung12a9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
cảm biến 9 10 358