Ktl-icon-tai-lieu

Cảm biến công nghiệp

Được đăng lên bởi hanhmynguyen97
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-5-
Ch¬ng I
C¸c Kh¸i niÖm vµ ®Æc trng c¬ b¶n
1.1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i c¶m biÕn
1.1.1. Kh¸i niÖm
C¶m biÕn lµ thiÕt bÞ dïng ®Ó c¶m nhËn biÕn ®æi c¸c ®¹i lîng vËt lý vµ c¸c ®¹i
lîng kh«ng cã tÝnh chÊt ®iÖn cÇn ®o thµnh c¸c ®¹i lîng ®iÖn cã thÓ ®o vµ xö lý
®îc.
C¸c ®¹i lîng cÇn ®o (m) thêng kh«ng cã tÝnh chÊt ®iÖn (nh nhiÖt ®é, ¸p suÊt
...) t¸c ®éng lªn c¶m biÕn cho ta mét ®Æc trng (s) mang tÝnh chÊt ®iÖn (nh ®iÖn
tÝch, ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn hoÆc trë kh¸ng) chøa ®ùng th«ng tin cho phÐp x¸c ®Þnh gi¸
trÞ cña ®¹i lîng ®o. §Æc trng (s) lµ hµm cña ®¹i lîng cÇn ®o (m):
(
)
mFs = (1.1)
Ngêi ta gäi (s) lµ ®¹i lîng ®Çu ra hoÆc lµ ph¶n øng cña c¶m biÕn, (m) lµ ®¹i
lîng ®Çu vµo hay kÝch thÝch (cã nguån gèc lµ ®¹i lîng cÇn ®o). Th«ng qua ®o ®¹c
(s) cho phÐp nhËn biÕt gi¸ trÞ cña (m).
1.1.2. Ph©n lo¹i c¶m biÕn
C¸c bé c¶m biÕn ®îc ph©n lo¹i theo c¸c ®Æc trng c¬ b¶n sau ®©y:
- Theo nguyªn lý chuyÓn ®æi gi÷a ®¸p øng vµ kÝch thÝch (b¶ng 1.1).
B¶ng 1.1
HiÖn tîng ChuyÓn ®æi ®¸p øng vµ kÝch thÝch
HiÖn tîng vËt lý
- NhiÖt ®iÖn
- Quang ®iÖn
- Quang tõ
- §iÖn tõ
- Quang ®µn håi
- Tõ ®iÖn
- NhiÖt tõ...
Ho¸ häc
- BiÕn ®æi ho¸ häc
- BiÕn ®æi ®iÖn ho¸
- Ph©n tÝch phæ ...
Sinh häc
- BiÕn ®æi sinh ho¸
- BiÕn ®æi vËt lý
Cảm biến công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cảm biến công nghiệp - Người đăng: hanhmynguyen97
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Cảm biến công nghiệp 9 10 410