Ktl-icon-tai-lieu

cảm biến đo lực hay

Được đăng lên bởi nanhtrang17-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 657 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiªn cøu chÕ t¹o vµ kh¶o s¸t c¸c ®Æc trng
Cña c¶m biÕn vi c¬ ®o lùc
Vò Ngäc Hïng, NguyÔn §øc ChiÕn, TrÞnh Quang Th«ng
Trung t©m Quèc tÕ §µo t¹o vÒ Khoa häc VËt liÖu (ITIMS)
§inh V¨n Dòng
Khoa VËt lý, Trêng §HSP Hµ néi 2
Tãm t¾t
C¸c c¶m biÕn ®o lùc kÝch thíc nhá chÕ t¹o b»ng c«ng nghÖ vi c¬ ®· ®îc thiÕt kÕ
vµ chÕ t¹o lÇn ®Çu tiªn t¹i ViÖt nam bëi nhãm MEMS t¹i Trung t©m ITIMS. CÊu
tróc c¶m biÕn nµy gåm mét mµng silic chiÒu dµy cì 45 micron, ë t©m cã thiÕt kÕ
thªm mét t©m cøng lµm ®iÓm ®Æt lùc. TÝn hiÖu c¬ ®îc chuyÓn ®æi qua mét cÇu
®iÖn trë hoÆc ®iÖn trë 4 ®iÖn cùc thµnh tÝn hiÖu ®iÖn lèi ra. Trong bµi b¸o nµy
chóng t«i tr×nh bµy s¬ ®å nguyªn lý, qui tr×nh chÕ t¹o, vµ c¸c kh¶o s¸t ®Æc trng
cña c¶m biÕn.
Fabrication and characterization of michromachined force sensors
Abstract
Silicon micromachined force sensors have been designed and fabricated
successfully for the first time in Vietnam by the MEMS group at ITIMS. The
structure of the sensors consists of a membrane with a stiff center: the membrane
thickness is about 45 microns, the stiff center serves as a forced point. The
mechanical signal is converted into output voltage signal by a Wheastone resistor
bridge or 4 terminal gage diffused on the membrane. In this paper, the sensor
configuration, fabrication process and characteristics have been presented.
1. Më ®Çu
C¸c cÊu tróc ®o tÝn hiÖu c¬ tiªu biÓu thêng cã d¹ng c¸c mµng hoÆc c¸c
thanh dÇm ®îc chÕ t¸c 3 chiÒu tõ c¸c vËt liÖu khèi. ChØ cã thÓ chÕ t¹o c¸c cÊu
tróc nµy víi ®é chÝnh x¸c cao nhê c«ng nghÖ vi c¬ (micromachining
technology). Do tÝnh ®Æc thï còng nh kh¶ n¨ng ®Æc biÖt cña c«ng nghÖ vi c¬,
c«ng nghÖ nµy ®· ®îc øng dông ®Ó chÕ t¹o c¸c cÊu tróc vµ c¸c bé c¶m biÕn
øng dông trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau nh trong c«ng nghiÖp, kü thuËt, y
tÕ, qu©n sù,... Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi sù hç trî ®¾c lùc cña c«ng nghÖ
vi ®iÖn tö vµ c«ng nghÖ tin häc, c«ng nghÖ vi c¬ ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ
réng kh¾p trªn thÕ giíi. Nhãm MEMS ë Trung t©m Quèc tÕ §µo t¹o vÒ Khoa
häc VËt liÖu (ITIMS) lµ nhãm ®Çu tiªn ë ViÖt nam triÓn khai vµ thµnh c«ng
trong mét sè lo¹i c¶m biÕn nhê c«ng nghÖ nµy. Trªn c¬ së chÕ t¹o thµnh c«ng
c¶m biÕn ¸p suÊt víi cÊu tróc c¬ b¶n lµ mét mµng ph¼ng, mét mÉu c¶m biÕn
cảm biến đo lực hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cảm biến đo lực hay - Người đăng: nanhtrang17-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
cảm biến đo lực hay 9 10 992