Ktl-icon-tai-lieu

Cảm biến đo lưu lượng

Được đăng lên bởi Alexthom Nguyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 783 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Cảm biến đo lưu lượng

Cảm biến đo lưu lượng
Bởi:
Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên

Lưu lượng và đơn vị đo
Lưu lượng chất lưu là lượng chất lưu chảy qua tiết diện ngang của ống trong một đơn vị
thời gian. Tuỳ theo đơn vị tính lượng chất lưu (theo thể tích hoặc khối lượng) người ta
phân biệt:
- Lưu lượng thể tích (Q) tính bằng m3/s, m3/giờ ...
- Lưu lượng khối (G) tính bằng kg/s, kg/giờ ...
Lưu lượng trung bình trong khoảng thời gian Δt = t2 - t1 xác định bởi biểu thức:

(20.27)
Trong đó ΔV, Δm là thể tích và khối lượng chất lưu chảy qua ống trong thời khoảng
gian khảo sát.
Lưu lượng tức thời xác định theo công thức:

(20.28)
Để đo lưu lượng người ta dùng các lưu lượng kế. Tuỳ thuộc vào tính chất chất lưu, yêu
cầu công nghệ, người ta sử dụng các lưu lượng kế khác nhau. Nguyên lý hoạt động của
các lưu lượng kế dựa trên cơ sở:
- Đếm trực tiếp thể tích chất lưu chảy qua công tơ trong một khoảng thời gian xác định
Δt.
- Đo vận tốc chất lưu chảy qua công tơ khi lưu lượng là hàm của vận tốc.
1/10

Cảm biến đo lưu lượng

- Đo độ giảm áp qua tiết diện thu hẹp trên dòng chảy, lưu lượng là hàm phụ thuộc độ
giảm áp.
Tín hiệu đo biến đổi trực tiếp thành tín hiệu điện hoặc nhờ bộ chuyển đổi điện thích hợp.

Một số loại cảm biến đo lưu lượng
Công tơ thể tích
Công tơ thể tích đo thể tích chất lưu chảy qua công tơ bằng các đếm trực tiếp lượng thể
tích đi qua buồng chứa có thể tích xác định của công tơ.
Sơ đồ nguyên lý của công tơ thể tích kiểu bánh răng hình ôvan trình bày trên hình 20.13.
Công tơ gồm hai bánh răng hình ôvan (1) và (2) truyền động ăn khớp với nhau (hình
20.13a). Dưới tác động của dòng chất lỏng, bánh răng (2) quay và truyền chuyển động
tới bánh răng (1) (hình 20.13b) cho đến lúc bánh răng (2) ở vị trí thẳng đứng, bánh răng
(1) nằm ngang. Chất lỏng trong thể tích V1 được đẩy sang cửa ra. Sau đó bánh răng (1)
quay và quá trình tương tự lặp lại, thể tích chất lỏng trong buồng V2 được đẩy sang cửa
ra. Trong một vòng quay của côngtơ thể tích chất lỏng qua công tơ bằng bốn lần thể tích
V0 (bằng V1 hoặc V2). Trục của một trong hai bánh răng liên kết với cơ cấu đếm đặt
ngoài côngtơ.

Hình 20.13: Sơ đồ nguyên lý công tơ thể tích
Thể tích chất lưu chảy qua côngtơ trong thời gian Δt = t2 - t1 tỉ lệ với số vòng quay xác
định bởi công thức:

(20.29)
Trong đó:
qV - thể tích chất lưu chảy qua công tơ ứng với một vòng quay.
2/10

Cảm biến đo lưu lượng

N1, N2 - tổng số vòng quay của công tơ tại thời điểm t1 và t2.
Thông thường thể tích chất lưu chảy qua công tơ được biểu diễn...
Cảm biến đo lưu lượng
Bởi:
Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên
Lưu lượng và đơn vị đo
Lưu lượng chất lưu là lượng chất lưu chảy qua tiết diện ngang của ống trong một đơn vị
thời gian. Tuỳ theo đơn vị tính lượng chất lưu (theo thể tích hoặc khối lượng) người ta
phân biệt:
- Lưu lượng thể tích (Q) tính bằng m
3
/s, m
3
/giờ ...
- Lưu lượng khối (G) tính bằng kg/s, kg/giờ ...
Lưu lượng trung bình trong khoảng thời gian Δt = t
2
- t
1
xác định bởi biểu thức:
(20.27)
Trong đó ΔV, Δm thể tích khối lượng chất lưu chảy qua ống trong thời khoảng
gian khảo sát.
Lưu lượng tức thời xác định theo công thức:
(20.28)
Để đo lưu lượng người ta dùng các lưu lượng kế. Tuỳ thuộc vào tính chất chất lưu, yêu
cầu công nghệ, người ta sử dụng các lưu lượng kế khác nhau. Nguyên lý hoạt động của
các lưu lượng kế dựa trên cơ sở:
- Đếm trực tiếp thể tích chất lưu chảy qua công tơ trong một khoảng thời gian xác định
Δt.
- Đo vận tốc chất lưu chảy qua công tơ khi lưu lượng là hàm của vận tốc.
Cảm biến đo lưu lượng
1/10
Cảm biến đo lưu lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cảm biến đo lưu lượng - Người đăng: Alexthom Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Cảm biến đo lưu lượng 9 10 4