Ktl-icon-tai-lieu

Cảm biến lực

Được đăng lên bởi phanbannhat
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 7801 lần   |   Lượt tải: 22 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC.........................................................................................................1
..........................................................................................................................3
PHẦN MỞ ĐẦU...............................................................................................4
1. Lý do chọn đề tài............................................................................................................4
2. Mục đích nghiên cứu......................................................................................................5
3. Đối Tượng Nghiên Cứu..................................................................................................5
4. Phương pháp nghiên cứu...............................................................................................5

PHẦN NỘI DUNG...........................................................................................6
I.Khái niệm..........................................................................................................................6
1.Các khái niệm cơ bản..................................................................................................6
2.Nguyên lý đo lực..........................................................................................................6
II. Phân loại:........................................................................................................................7
III. Cảm biến áp điện. .......................................................................................................7
1. Hiệu ứng áp điện :......................................................................................................7
a. Cơ chế áp điện........................................................................................................7
b. Cấu tạo cảm biến :.................................................................................................8
2. Nguyên lý hoạt động..................................................................................................9
3. Cảm biến thạch anh kiểu vòng đệm........................................................................11
4. Cảm biến thạch anh nhiều thành phần...................................................................11
5. Sơ đồ mạch đo.........................................................................................................13
a. Sơ đồ tương đương của cảm biến.............................
MỤC LỤC
MỤC LỤC.........................................................................................................1
..........................................................................................................................3
PHẦN MỞ ĐẦU...............................................................................................4
1. Lý do ch n đ tài ............................................................................................................4
2. M c đích nghiên c u ......................................................................................................5
3. Đ i T ng Nghiên C u ượ ..................................................................................................5
4. Ph ng pháp nghiên c uươ ...............................................................................................5
PHẦN NỘI DUNG...........................................................................................6
I.Khái ni m ..........................................................................................................................6
1.Các khái ni m c b n ơ ..................................................................................................6
2.Nguyên lý đo l c ..........................................................................................................6
II. Phân lo i: ........................................................................................................................7
III. C m bi n áp đi n. ế .......................................................................................................7
1. Hi u ng áp đi n : ......................................................................................................7
a. C ch áp đi nơ ế ........................................................................................................7
b. C u t o c m bi n : ế .................................................................................................8
2. Nguyên lý ho t đ ng. .................................................................................................9
3. C m bi n th ch anh ki u vòng đ m ế ........................................................................11
4. C m bi n th ch anh nhi u thành ph n. ế ..................................................................11
5. S đ m ch đoơ .........................................................................................................13
a. S đ t ng đ ng c a c m bi nơ ươ ươ ế .......................................................................13
b. S đ khu ch đ i đi n áp ơ ế ...................................................................................14
c. S đ khu ch đ i đi n tíchơ ế ...................................................................................15
IV. C m bi n t gi o ế ........................................................................................................16
1. Hi u ng t gi o .......................................................................................................16
2. C m bi n t th m bi n thiên ế ế ...................................................................................18
1
Cảm biến lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cảm biến lực - Người đăng: phanbannhat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Cảm biến lực 9 10 896