Ktl-icon-tai-lieu

Cảm biến nhiệt độ

Được đăng lên bởi songiangct1985
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1579 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Seminar:

MỤC LỤC:
 TỔNG

QUAN
 RESISTANCE TEMPERATURE
DETECTORS_RTDs
 THERMALLY SENSITIVE
RESISTOR/THERMISTOR
 THERMOCOUPLE
 NHIỆT KẾ HỒNG NGOẠI

CẢM BIẾN ĐO NHIỆT ĐỘ

Nhieät ñoä laø ñaïi löôïng vaät lyù khoâng theå
ño tröïc tieáp ñöôïc,nhöng coù theå xaùc ñònh
ñöôïc thoâng qua söï thay ñoåi cuûa caùc ñaïi
löôïng phuï thuoäc( ñieän trôû,söï giaûn nôû).

ÑÔN VÒ ÑO NHIEÄT ÑOÄ :
 Thang

đo Celsius
 Thang đo Kelvin:

T (  C )  T (  K )  2 7 3 .1 5
 Thang

đo Fahren:

9
T ( F )  5 T ( C )  3 2

Thang đo nhiệt độ chuẩn :
 -182,97

°C : cân bằng khí _lỏng - oxygène;
 0,00 °C: cân bằng rắn_ lỏng – nước;
 0,01 °C: điểm thử của nước;
 100,00 °C: cân bằng lỏng_ rắn – nước;
 419,58 °C: cân bằng rắn lỏng –kẻm ;
 444,67 °C: cân bằng khí_ lỏng – lưu huỳnh
 961,62 °C: cân bằng rắn _lỏng- bạc;
 1064,43 °C: cân bằng rắn lỏng- vàng.

CÁC PHUƠNG PHÁP ĐO
NHIỆT ĐỘ :
 Đo

nhiệt độ trực tiếp:
- Cặp nhiệt điện (Thermocouple).
- Nhiệt điện trở kim loại/ nhiệt điện trở
dương (Resistance Temperature
Detectors-RTDs).
- Nhiệt điện trở bán dẫn/ nhiệt điện trở
âm (Thermally Sensitive
Resistor/Thermistor)
 Đo nhiệt độ gián tiếp:
- Nhiệt kế hồng ngoại

RESISTANCE TEMPERATURE
DETECTORS_RTDs :
 Nguyên

lý :điện trở vật dẫn thay đổi
theo nhiệt độ:

R  l

A
  o (1  T )
l : chiều dài dây dẫn [m]
A : tiết diện dây dẫn [m2]
Ρ : điện trở suất [Ωm]

RESISTANCE TEMPERATURE
DETECTORS_RTDs :


Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ gần như tuyến
tính được biểu diễn theo phương trình:

R R 0 1  a T  T0   b T  T0 


Ta có thể coi như đáp ứng này sẽ là tuyến tính trên
một khoảng nhỏ nhiệt độ,.Công thức này có thể được
viết lại:

RT R0 1   * T 
a, b, α : hằng số phụ thuộc kim loại
RT: điện trở tại nhiệt độ cần đo T [°K]
R0: điện trở tại nhiệt độ To[°K]

RESISTANCE TEMPERATURE
DETECTORS_RTDs :


Ảnh hưởng của sự tự đốt nóng :
2
PD
R I
 

T
T

δ : hệ số tiêu tán công suất [mW/ °C]
PD : công suất tiêu tán [mW]
 Độ

nhạy [Ω/ °C]:

S  R0

Quan hệ điện trở_nhiệt độ :

Nhiệt độ tăng thì điện trở tăng.

Cấu tạo :

Vật liệu chế tạo :

Mạch điện ứng dụng :
 Mạch

phân áp :

Mạch điện ứng dụng :


Mạch cầu Wheatsone :

 R2
R3 

Vout Vin 

 R1  R2 R3  R4 
 Khi

cầu cân bằng : Vout = 0 :

R3
R3  R4 R1  R2
R2
R1 R4





R1  R2 R3  R4
R3
R2
R2 R3

Mạch điện ứng dụng :
 Khi

R1=R2=R4=Rg:

 Rg
Rg 

Vout Vin 

 2R R  R 
g
3 
 g
 1
1 

 Vout Vin R g 

 2R R  R 
g
3 
 g
vin R3  R g
 V out ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cảm biến nhiệt độ - Người đăng: songiangct1985
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Cảm biến nhiệt độ 9 10 276