Ktl-icon-tai-lieu

Cảm biến nhiệt độ LM35 của tôi, sv BK

Được đăng lên bởi Chiến Chăm Chỉ
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1684 lần   |   Lượt tải: 1 lần
17
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Viện đào tạo Quốc tế SIE

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Báo cáo môn học
Cảm biến dữ liệu và xử lí tín hiệu

Đo nhiệt độ bằng cảm biến LM35
với 16F877a và hiển thị trên LED
7 thanh (trên bo mạch thử).

Họ và tên:
Đỗ Đồng Chiến
Nguyễn Văn Cường
Lớp NUT08 Khóa 08 K54 Chuyên Ngành Cơ điện tử _ Viện Đào Tạo Quốc
Tế SIE( School of international Education) _đại học BKHN
Giảng viên hướng dẫn: Tiến sĩ Hữu Quang bộ môn Dao và Dụng Cụ Cắt
_BKHN.
Nội Dung:
1. Tên đề tài: Đo nhiệt độ bằng cảm biến LM35 với 16F877a và hiển thị
trên LED 7 thanh (trên bo mạch thử).
2. Phần thuyết minh:
a. Mở đầu
b. Giải pháp mạch điện
c. Coding
d. Tóm tắt những điều đã đạt được

Ngày giao đề: học kì 8 năm 2013
Giáo viên hướng dẫn:

Ngày hoàn thành: cuối học kì 8 năm
2013
Sinh viên trưởng nhóm

17

Nhận xét của thầy giáo:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..

17

…………………………………………………………………………………………………
…………………………..

Mục lục
Lời nói đầu !
Phần 1: giới thiệu chung
1. Giới thiệu chung
a. Vi điều khiển là gì? 16f877a tại sao chọn?
b. Cảm biến LM35 là gì?
2. Các vấn đề đặt ra
a. Làm thế nào để mua linh kiện đảm bảo chất lượng , mua đúng và
đủ để đảm bảo lắp mạch thật để chạy.
b. Thu nhận phân tích tín hiệu nhận từ cảm biến như thế nào?
c. Hiển thị ra LED 7 thanh như thế nào ?
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Phạm vi giới hạn đề tài
Phần II: nội dung chính
1. Giải pháp phần ...
17
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Viện đào tạo Quốc tế SIE
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
Báo cáo môn học
Cảm biến dữ liệu và xử lí tín hiệu
Đo nhiệt độ bng cảm biến LM35
với 16F877a hiển thtrên LED
7 thanh (trên bo mạch thử).
Họ và tên:
Đỗ Đồng Chiến
Nguyễn Văn Cường
Lớp NUT08 Khóa 08 K54 Chuyên Ngành Cơ điện tử _ Viện Đào Tạo Quốc
Tế SIE( School of international Education) _đại học BKHN
Giảng viên hướng dẫn: Tiến sĩ Hữu Quang bộ môn Dao và Dụng Cụ Cắt
_BKHN.
Nội Dung:
1. Tên đề tài: Đo nhiệt độ bằng cảm biến LM35 với 16F877a và hiển thị
trên LED 7 thanh (trên bo mạch thử).
2. Phần thuyết minh:
a. Mở đầu
b. Giải pháp mạch điện
c. Coding
d. Tóm tắt những điều đã đạt được
Ngày giao đề: học kì 8 năm 2013
Giáo viên hướng dẫn:
Ngày hoàn thành: cuối học kì 8 năm
2013
Sinh viên trưởng nhóm
Cảm biến nhiệt độ LM35 của tôi, sv BK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cảm biến nhiệt độ LM35 của tôi, sv BK - Người đăng: Chiến Chăm Chỉ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Cảm biến nhiệt độ LM35 của tôi, sv BK 9 10 591