Ktl-icon-tai-lieu

cảm biến nhiệt độ

Được đăng lên bởi phanbannhat
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 6078 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Chủ đề: Cảm biến nhiệt

độ

II. Cảm biến nhiệt độ
2.1 Khái niệm cơ bản
2.2 Thang đo nhiệt độ
2.3 Nhiệt độ đo được và nhiệt độ cần đo
2.4. Phân loại cảm biến đo nhiệt độ.
2.5 Nhiệt kế giãn nỡ
2.6 Nhiệt kế điện trở

2.1 Khái niệm cơ bản
• Nhiệt độ là gì?
– là đại lượng vật
lí đặc trưng cho
trạng thái cân
bằng nhiệt động
của một hệ vĩ mô.
– Là đại lượng biểu
diễn mức độ nóng
lạnh của vật thể.
Đo nhiệt độ là rất cần
thiết

Nhiệt kế thủy ngân

2.1 Khái niệm cơ bản
• Việc xác định
chính xác một nhiệt
độ là một vấn đề
không đơn giản
• Nhiệt độ là đại
lượng chỉ có thể đo
gián tiếp dựa vào
sự phụ thuộc tính
chất vật liệu vào
nhiệt độ.
Nhiệt kế kim loại đo áp suất

2.2 Thang đo nhiệt độ
• Thang đo nhiệt độ tuyệt đối được dựa vào tính chất của khí lý
tưởng.
• Vậy khí lý tưởng là gì?
– Là một loại chất khí tưởng tượng
– Chứa các hạt giống nhau
– Có kích thước vô cùng nhỏ so với thể tích của khối khí
– Không tương tác với nhau,
– Chúng chỉ va chạm đàn hồi với tường bao quanh khối khí.
• Theo định lý Carnot:
– hiệu suất của một động cơ nhiệt thuận nghịch hoạt động
giữa hai nguồn có nhiệt độ và trong một thang đo bất kỳ
chỉ phụ thuộc vào θ1 và θ 2 :
Fθ
1
η=
Fθ
2

( )
( )

2.2 Thang đo nhiệt độ
• Dạng của hàm F phụ thuộc vào thang
đo nhiệt độ.
• Ngược lại, chọn dạng hàm F sẽ quyết
định thang đo nhiệt độ.
• Đặc
, khi đó hiệu suất của động
cơ nhiệt thuận nghịch được viết như
sau:
T2
η =1 −

T1

• Trong đó T1 và T2 là nhiệt độ động học
tuyệt đối của hai nguồn.

• Đối với chất khí lý tưởng, nội năng U chỉ phụ
thuộc vào nhiệt độ của chất khí và phương
trình đặc trưng liên hệ giữa áp suất p, thể tích
v và nhiệt độ có dạng:
p.v = G (θ )
• Có thể chứng minh được rằng: G(θ ) = RT , trong
đó:
– R là hằng số khí lý tưởng,
– T là nhiệt độ động học tuyệt đối.

• Để gán một giá trị số cho T, cần phải xác định đơn vị
cho nhiệt độ.
• Gán giá trị cho nhiệt độ tương ứng với một hiện
tượng nào đó với điều kiện hiện tượng này hoàn toàn
xác định và có tính lặp lại.
• Thang Kelvin: là thang đo nhiệt độ động học tuyệt
đối, đơn vị là K.
– Thang đo này người ta gán cho nhiệt độ của điểm
cân bằng ba trạng thái nước – nước đá – hơi (ở
0⁰C) một giá trị số bằng 273,15K.
• Thang Celsius: thang nhiệt độ bách phân, đơn vị nhiệt
độ là ⁰C.

Thang đo Kelvin cho một số nguồn phát sáng

• Thang Celsius: thang nhiệt độ bách phân, đơn vị nhiệt độ
là ⁰C.
• Nhiệt độ celsius xác định qua nhiệt độ Kenvin theo biểu
thức:

T ( °C ) = T ( K ) − 273,15

• Thang Fahrenheit: đơn vị nhiệt độ là. Trong thang đo n...