Ktl-icon-tai-lieu

Cảm biến trong ô tô

Được đăng lên bởi Lương Luân
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 2244 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GVHD: ThS V TH NG LONG

ÁN T T NGHI P

CH
PHÂN TÍCH C

NG 1
S LÝ THUY T

1.1 Gi i thi u chung
Ngày nay, c m bi n là thi t b
c s d ng r t ph bi n trong t t c các thi t b , t
dùng trong gia ình cho n các thi t b tiên ti n và trong ó có c ngành công
nghi p ô tô. Vì v y nghiên c u v c m bi n
ng d ng nó cách hi u qu là v n
ang
c quan tâm c bi t.
1.1.1 Công d ng c m bi n
C m bi n là thi t b ch u tác ng c a i l ng c n o không có tính ch t i n
u vào ký hi u là m và cho
u ra m t i l ng mang b n ch t i n có th o
c ký hi u là s. i l ng i n s là hàm c a i l ng c n o m: s = F(m)
1.1.2 Phân lo i
C m bi n
1.

2.

c phân lo i theo nhi u cách:

Theo nguyên lý chuy n
Nguyên lý chuy n

i v t lý;

Nguyên lý chuy n

i hóa h c;

Nguyên lý chuy n

i sinh h c.

Theo thông s! c a mô hình m ch thay th
C m bi n tích c"c:
C m bi n th
phi tuy n tính.

3.

i

u ra là ngu n áp ho c ngu n dòng;

ng:

c tr ng b i các thông s! R,C,L…tuy n tính hay

Theo tín hi u kích thích
C m bi n quang i n;
C m bi n nhi t i n;
C m bi n v trí, kho ng cách;
C m bi n v n t!c, gia t!c;
C m bi n o l #ng, th tích ch t l u;
C m bi n i n hóa;
C m bi n t ;
C m bi n l"c.

SVTH: HU NH H U LONG

1

12/8/2007

GVHD: ThS V TH NG LONG

ÁN T T NGHI P

1.1.3 Yêu c u
Phân tích c$ s lý thuy t và mô ph%ng ho t
ngành c$ khí ô tô.
1.2 M c tiêu

ng m t s! c m bi n s d ng trong

tài

Phân tích c$ s lý thuy t và nguyên lý ho t

ng c a các c m bi n.

&ng d ng c a các c m bi n trong ngành c$ khí.
Mô ph%ng ho t
K t lu n –

ng, ki m tra các c m bi n ã ch n.

xu t.

1.3 Gi i h n

tài

Vì th#i gian
c m bi n sau:

th"c hi n

án không cho phép nên

C m bi n v n t!c, l u l

án ch' gi(i h n trong các

ng, áp su t và m c ch t l u.
)m và i n hoá.

C m bi n o chân không,

C m bi n o b c x h t nhân và thành ph n khí.
1.4 C s lý thuy t các lo i c m bi n nghiên c u trong
1.4.1 C m bi n o v n t c, l u l

tài

ng và m c ch t l u

Ch t l u là các môi tr #ng v t ch t d ng l%ng ho c khí t n t i d (i nh*ng i u
ki n nhi t , áp su t và th tích
c xác nh b i các nh lu t nhi t ng h c.
D (i tác d ng c a l"c bên ngoài, thí d s" chênh l ch áp su t, ch t l u có th
chuy n ng. Nghiên c u chuy n ng này là !i t ng c a c$ h c ch t l u.
L+nh v"c ng d ng c a ch t l u bao g m: hàng không, khí t ng h c, sinh lý h c.
áp ng các l+nh v"c ng d ng a d ng này, các c m bi n o v n t!c, l u l ng và
m c ch t l u c a ch t l u c,ng r t a d ng c v c u t o và ph $ng pháp o.
1.4.1.1

c tr ng c a dòng ch y

Chuy n ng c a ch t l u
c t tr
lý m t dòng ch y c a m t ch t l u c
nhi t
các ...
GVHD: ThS V THNG LONG  ÁN TT NGHIP
SVTH: HUNH HU LONG 1 12/8/2007
CHNG 1
PHÂN TÍCH C S LÝ THUYT
1.1 Gii thiu chung
Ngày nay, cm bin là thit b c s dng rt ph bin trong tt c các thit b, t
 dùng trong gia ình cho n các thit b tiên tin trong ó c ngành công
nghip ô tô. Vì vy nghiên cu v cm bin  ng dng nó cách hiu quvn 
ang c quan tâm c bit.
1.1.1 Công dng cm bin
Cm bin thit b chu tác ng ca i lng cn o không tính cht in
u vào hiu m cho u ra mt i lng mang bn cht in th o
c ký hiu là s. i lng in s là hàm ca i lng cn o m: s = F(m)
1.1.2 Phân loi
Cm bin c phân loi theo nhiu cách:
1. Theo nguyên lý chuyn i
Nguyên lý chuyn i vt lý;
Nguyên lý chuyn i hóa h c;
Nguyên lý chuyn i sinh h c.
2. Theo thông s! ca mô hình mch thay th
Cm bin tích c"c: u ra là ngun áp hoc ngun dòng;
Cm bin th ng: c trng bi các thông s! R,C,L…tuyn tính hay
phi tuyn tính.
3. Theo tín hiu kích thích
Cm bin quang in;
Cm bin nhit in;
Cm bin v trí, khong cách;
Cm bin vn t!c, gia t!c;
Cm bin o l#ng, th tích cht lu;
Cm bin in hóa;
Cm bin t;
Cm bin l"c.
Cảm biến trong ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cảm biến trong ô tô - Người đăng: Lương Luân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
Cảm biến trong ô tô 9 10 402