Ktl-icon-tai-lieu

Cảm biến trường điện từ

Được đăng lên bởi Huê Mắm Tôm
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 1612 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sưu tm bi:
www.daihoc.com.vn
GVHD: ThS V THNG LONG  ÁN TT NGHIP
SVTH: HUNH HU LONG 1 12/8/2007
CHNG 1
PHÂN TÍCH C S LÝ THUYT
1.1 Gii thiu chung
Ngày nay, cm bin là thit b c s dng rt ph bin trong tt c các thit b, t
 dùng trong gia ình cho n các thit b tiên tin trong ó c ngành công
nghip ô tô. Vì vy nghiên cu v cm bin  ng dng nó cách hiu quvn 
ang c quan tâm c bit.
1.1.1 Công dng cm bin
Cm bin thit b chu tác ng ca i lng cn o không tính cht in
u vào hiu m cho u ra mt i lng mang bn cht in th o
c ký hiu là s. i lng in s là hàm ca i lng cn o m: s = F(m)
1.1.2 Phân loi
Cm bin c phân loi theo nhiu cách:
1. Theo nguyên lý chuyn i
Nguyên lý chuyn i vt lý;
Nguyên lý chuyn i hóa h c;
Nguyên lý chuyn i sinh h c.
2. Theo thông s! ca mô hình mch thay th
Cm bin tích c"c: u ra là ngun áp hoc ngun dòng;
Cm bin th ng: c trng bi các thông s! R,C,L…tuyn tính hay
phi tuyn tính.
3. Theo tín hiu kích thích
Cm bin quang in;
Cm bin nhit in;
Cm bin v trí, khong cách;
Cm bin vn t!c, gia t!c;
Cm bin o l#ng, th tích cht lu;
Cm bin in hóa;
Cm bin t;
Cm bin l"c.
Cảm biến trường điện từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cảm biến trường điện từ - Người đăng: Huê Mắm Tôm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
Cảm biến trường điện từ 9 10 893