Ktl-icon-tai-lieu

Cảm biến và ứng dụng

Được đăng lên bởi minh2310
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1020 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI GIẢNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

CẢM BIẾN VÀ ỨNG DỤNG

CAÛM BIEÁN VAØ ÖÙNG DUÏNG.
Trong caùc heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng, caûm bieán ñoùng vai troø heát söùc quan troïng vì
noù laø thieát bò cung caáp thoâng tin cuûa quaù trình ñieàu khieån cho boä ñieàu khieån ñeå boä ñieàu khieån
ñöa ra nhöõng quyeát ñònh phuø hôïp nhaèm naâng cao chaát löôïng cuûa quaù trình ñieàu khieån. Coù theå
so saùnh caùc caûm bieán trong heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng nhö laø caùc giaùc quan cuûa con ngöôøi.
Noäi dung cuûa chöông naøy seõ trình baøy moät soá loaïi caûm bieán thoâng duïng trong coâng nghieäp
vaø caùc öùng duïng cuûa noù.
I. CAÙC ÑÒNH NGHÓA VAØ ÑAËC TRÖNG CHUNG:
I.1 Ñònh Nghóa Caûm Bieán:
Caùc heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng trong coâng nghieäp coù voâ soá caùc ñaïi löôïng vaät lyù caàn
ño nhö: nhieät ñoä, aùp suaát, dòch chuyeån, löu löôïng, troïng löôïng … caàn ño. Caùc ñaïi löôïng vaät lyù
naøy khoâng coù tính chaát ñieän, trong khi ñoù caùc boä ñieàu khieån vaø caùc cô caáu chæ thò laïi laøm vieäc
vôùi tín hieäu ñieän vì theá phaûi coù thieát bò ñeå chuyeån ñoåi caùc ñaïi löôïng vaät lyù khoâng coù tính chaát
ñieän thaønh ñaïi löôïng ñieän töông öùng mang ñaày ñuû caùc tính chaát cuûa ñaïi löôïng vaät lyù caàn ño.
Thieát bò chuyeån ñoåi ñoù laø caûm bieán.
a. Caûm bieán:
Caûm bieán laø thieát bò chòu taùc ñoäng cuûa caùc ñaïi löôïng vaät lyù khoâng coù tính chaát ñieän m
vaø cho ra moät ñaïi löôïng vaät lyù coù tính chaát ñieän x nhö: ñieän trôû, ñieän tích, ñieän aùp, doøng ñieän
töông öùng vôùi m.
Ñaïi löôïng
caàn ño m

Caûm bieán

Ñaïi löôïng
ñieän x

Quan heä giöõa s vaø m x = f(m) ñöôïc goïi laø phöông trình chuyeån ñoåi cuûa caûm bieán, haøm f()
phuï thuoäc vaøo caáu taïo, vaät lieäu laøm caûm bieán … Ñeå cheá taïo caûm bieán, ngöôøi ta söû duïng caùc
hieäu öùng vaät lyù.
b. Caûm bieán tích cöïc:
Caûm bieán tích cöïc hoaït ñoäng nhö moät nguoàn aùp hoaëc nguoàn doøng ñöôïc bieåu dieãn baèng
moät maïng hai cöûa coù nguoàn.
c. Caûm bieán thuï ñoäng:
Caûm bieán thuï ñoäng ñöôïc moâ taû nhö moät maïng hai cöûa khoâng nguoàn, coù trôû khaùng phuï
thuoäc vaøo caùc kích thích.
I.2 Caùc Hieäu ÖÙng Vaät Lyù:
a. hieäu öùng hoaû ñieän:
Moät soá tinh theå goïi laø tinh theå hoaû ñieän (thí duï nhö tinh theå sulfate triglycine), coù tính
phaân cöïc ñieän töï phaùt phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä. Treân caùc beà maët ñoái dieän cuûa chuùng toàn taïi
nhöõng ñieän tích traùi daáu coù ñoä lôùi tyû leä thuaän vôùi ñoä phaân cöïc ñieän. Hieäu öùng hoûa ñieän ñöôïc
söû ...
BÀI GING K THUTNG NGH
CM BIN VÀ NG DNG
Cảm biến và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cảm biến và ứng dụng - Người đăng: minh2310
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Cảm biến và ứng dụng 9 10 130