Ktl-icon-tai-lieu

cảm biến với PLC

Được đăng lên bởi nhattan16
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1136 lần   |   Lượt tải: 9 lần
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Cuøng vôùi söï tieán boä cuûa khoa hoïc vaø coâng ngheä, caùc thieát bò ñieän - ñieän töû ñöôïc öùng
duïng ngaøy caøng roäng raûi vaø mang laïi hieäu quaû cao trong haàu heát caùc lónh vöïc kinh teá,
kyõ thuaät cuõng nhö trong ñôøi soáng xaõ hoäi.
Vaán ñeà töï ñoäng hoùa trong coâng nghieäp ñeå giaûm bôùt lao ñoäng chaân tay vaø naâng cao
naêng suaát lao ñoäng, laø moät trong nhöõng ñeà taøi ñöôïc caùc baïn sinh vieân, caùc thaày coâ ôû
nhöõng tröôøng kyõ thuaät quan taâm vaø nghieân cöùu nhieàu nhaát. Chính vì vaäy em ñöôïc
Khoa vaø Boä moân giao nhieäm vuï thöïc hieän ñeà taøi: “MAÏCH PLC VAØ CAÛM BIEÁN TRONG
BAÊNG CHGUYEÀN” cho luaän vaên toát nghieäp cuûa mình.
Noäi dung taäp luaän vaên naøy goàm 4 chöông:
-

Chöông I

: GIÔÙI THIEÄU VEÀ PLC

-

Chöông II : GIÔÙI THIEÄU VEÀ CAÛM BIEÁN

-

Chöông III : ÖÙNG DUÏNG PLC VAØ CAÛM BIEÁN ÑEÅ ÑIEÀU
KHIEÅN DAÂY CHUYEÀN ÑOÙNG HOÄP

-

Chöông IV : THI COÂNG MOÂ HÌNH THÍ NGHIEÄM

Duø raát coá gaéng khi thöïc hieän luaän vaên naøy, nhöng chaéc chaén khoâng traùnh khoûi nhöõng
thieáu soùt, raát mong ñoùn nhaän döôïc söï ñoùng goùp yù kieán töø quí thaøy coâ vaø caùc baïn. Xin
chaân thaønh caûm ôn.

Sinh vieân thöïc hieän
PHAÏM VUÕ TIEÁNG

MUÏC LUÏC
Trang
NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN
NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN DUYEÄT
LÔØI CAÛM TAÏ
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Chöông I :Giôùi Thieäu Veà PLC
I.1. Sô löôïc veà lòch söû phaùt trieån
I.2. Caáu hình vaø nghieân cöùu hoaït ñoäng cuûa moät PLC
I.2.1. Caáu truùc
I.2.2. Hoaït ñoäng cuûa moät PLC
I.3. Phaân Loaïi PLC
I.3.1. Loaïi 1 : PLC sieâu nhoû (Micro PLC).
I.3.2. Loaïi 2: PLC côõ nhoû (Small PLC).
I.3.3. Loaïi 3: PLC côû trung bình (Medium PLC).
I.3.4. Loaïi 4: PLC côõ lôùn (Large PLC).
I.3.5. Loaïi 5: PLC raát lôùn (Very large PLC).
I.4. So saùnh PLC vôùi caùc heä thoáng ñieàu khieån khaùc, lôïi ích cuûa vieäc söû
duïng PLC.
I.4.1. So saùnh PLC vôùi caùc heä thoáng ñieàu khieån khaùc.
I.4.2 Lôïi ích cuûa vieäc söû duïng PLC.
I.5. Moät vaøi lónh vöïc tieâu bieåu öùng duïng PLC.
I.6. Chöông trình phuïc vuï leänh cuûaPLC.
I.6.1. Leänh LD (Load).
I.6.2. Leänh LDN (Load not).
I.6.3. Leänh A (And).
I.6.4. Leänh AN(And not).
I.6.5. Leänh O (OR).
I.6.6. Leänh ON (Or not).
I.6.7. Leänh = (Out).

I.6.8. Leänh MD (Mend).
Chöông II: Giôùi Thieäu Veà Caûm Bieán.
II.1. Quang löôïng töû.
II.2. Caùc linh baùn daãn nhaïy vôùi aùnh saùng.
II.3. Giôùi thieäu vaøi caûm bieán aùnh saùng phoå bieán.
II.3.1. Quang trôû.
II.3.2. Teá baøo quang ñieän vaø pin maët trôøi.
Chöông III ...
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Cuøng vôùi söï tieán boä cuûa khoa hoïc vaø coâng ngheä, caùc thieát bò ñieän - ñieän töû ñöôïc öùng
duïng ngaøy caøng roäng raûi vaø mang laïi hieäu quaû ao tr ng haàu h át c ùc lónh vöïc kinh t á,
kyõ thuaät cuõng nhö trong ñôøi soáng xaõ hoäi.
c o e a e
Vaán ñeà töï ñoäng hoùa trong coâng nghieäp ñeå giaûm bôùt lao ñoäng chaân tay vaø naâng cao
naêng suaát lao ñoäng, laø moät trong nhöõng ñeà taøi ñöôïc caùc baïn sinh vieân, caùc thaày coâ ôû
nhöõng tröôøng kyõ thuaät quan taâm vaø nghieân cöùu nhieàu nhaát. Chính vì vaäy em ñöôïc
Khoa vaø Boä moân giao nhieäm vuï thöïc hieän ñeà taøi: “MAÏCH PLC VAØ CAÛM BIEÁN TRONG
BAÊNG CHGUYEÀN”
cho luaän vaên toát nghieäp cuûa mình.
Noäi dung taäp luaän vaên naøy goàm 4 chöông:
- Chöông I : GIÔÙI THIEÄU VEÀ PLC
- Chöông II : GIÔÙI THIEÄU VEÀ CAÛM BIEÁN
- Chöông III : ÖÙNG DUÏNG PLC VAØ CAÛM BIEÁN ÑEÅ ÑIEÀU
KHIEÅN DAÂY CHUYEÀN ÑOÙNG HOÄP
- Chöông IV : THI COÂNG MOÂ HÌNH THÍ NGHIEÄM
Duø raát coá gaéng khi thöïc hieän luaän vaên naøy, nhöng chaéc chaén khoâng traùnh khoûi nhöõng
thieáu soùt, raát mong ñoùn nhaän döôïc söï ñoùng goùp yù kieán töø quí thaøy coâ vaø caùc baïn. Xin
chaân thaønh caûm ôn.
Sinh vieân thöïc hieän
PHAÏM VUÕ TIEÁNG
cảm biến với PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cảm biến với PLC - Người đăng: nhattan16
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
cảm biến với PLC 9 10 845