Ktl-icon-tai-lieu

Cảm biến

Được đăng lên bởi cuongdd1402
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3316 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Cơ sở vật lý

Light sensors

Sóng ánh sáng hay sóng hồng ngoại đều
là sóng điện từ, truyền trong không khí
với vận tốc ánh sáng c=300.000 km/s
Bước sóng của hồng ngoại

λIR ≥ 0.7 μm

Đoàn Hiệp

Bước sóng của ánh sáng khả kiến

0.4 μm ≤ λVL ≤ 0.7 μm

Vật liệu và tia hồng ngoại
Tia hồng ngoại tồn tại ở dạng nhiệt ở tất cả mọi
nơi, bên trong và bên ngoài vật liệu.
Tia hồng ngoại phát ra từ các loài vật và con
người, trong đó loài người phát ra tia hồng
ngoại mạnh nhất có độ dài sóng 9.4um
Để nhận diện tia hồng ngoại, người ta dùng các
cảm biến pyroelectric (hoả điện). Cảm biến là
các vật liệu tinh thể, sẽ tạo ra điện áp khi có sự
thay đổi nhiệt độ ở dạng các tia hồng ngoại

Cảm biến hồng ngoại
Kính lọc hồng ngoại
Nhiệt ở dạng
tia hồng ngoại

+V
Khuếch đại

Kính lọc Fresnel

So sánh

Ngõ ra

Kính lọc Fresnel

Kính lọc Fresnel thu

Cảm biến nhận biết vật thể

Line following

Bố trí cảm biến

Line following với ánh sáng đỏ
Mạch thiết kế về nguyên lý không khác với
nguyên lý hồng ngoại
Sự che chắn là rất cần thiết
Sử dụng phototransistor, thay cho
photodiode
Dùng phim chụp hình để lọc màu
Bộ so sánh cũng là một hệ thống đo với
mẫu thử giấu bên trong robot

Đo khoảng cách
Time of flight
Cường độ phản xạ
Nguyên lý đo góc PSD

Time of flight?
c = 300,000km / s
s = c.t
s
10cm ÷ 100cm
t= =
c 30,000,000,000cm / s
t = 0.33 x10 −8 s = 3.3ns

But…

Cường độ phản xạ

%T

If we have… 700 USD…

Cảm biến

%R

Đo góc

Cảm biến GP2D12

Đối tượng

Đối tượng
góc mở
Điểm phản xạ

%R = 50% - 90%
50% 90%
Năng lượng hồng ngoại bị
lượ hồ ngoạ bị
hấp thụ và phản xạ khác
thụ
phả xạ khá
nhau trên các vật liệu
cá vậ liệ
khác nhau
khá
Màu sắc vật liệu cũng làm
sắ vậ liệ cũ là
thay đổi phần trăm phản
đổ phầ
phả
xạ
Chỉ sử dụng giới hạn
Chỉ
giớ hạ
trong một vài ứng dụng
mộ và
dụ
cụ thể
ể
th

góc mở

Cấu tạo
Các thông số cảm
biến
Điều khiển GP2D12
dùng P16F877

Cấu tạo

Nguyên lý đo

IR LED
Đối tượng

Đối tượng

1

2

Đối tượng
r

R2

R

PSD

R1

Thấu kính Fresnel
PSD

Các thông số của GP2D12
Range:

Một số cảm biến cùng loại
* detector continously reads (always on)

10 to 80cm

Dòng Dòng
ON
OFF

Power supply voltage:
Noise on the analog output:
Mean consumption:
Peak consumption:

Tầm đo

Cách đo

Byte value read
serially from device

10cm - 80cm

Each reading
triggered
by an external
clock

~25 mA

~2 uA

Boolean value (1 or 0)
based on distance
threshold

10cm - 80cm
adjustable threshold
with
small integrated
potentiometer

Each reading
triggered
by an external clock

~25 mA

~2 uA

GP2...
Light sensors
Light sensors
Đo
Đo
à
à
n Hi
n Hi
p
p
Cơ s
Cơ s
v
v
t lý
t lý
S
S
ó
ó
ng
ng
á
á
nh s
nh s
á
á
ng hay s
ng hay s
ó
ó
ng h
ng h
ng ngo
ng ngo
i đ
i đ
u
u
l
l
à
à
s
s
ó
ó
ng đi
ng đi
n t
n t
, truy
, truy
n trong không kh
n trong không kh
í
í
v
v
i v
i v
n t
n t
c
c
á
á
nh s
nh s
á
á
ng c=3
ng c=3
00.000 k
00.000 k
m/s
m/s
Bư
Bư
c s
c s
ó
ó
ng c
ng c
a h
a h
ng ngo
ng ngo
i
i
Bư
Bư
c s
c s
ó
ó
ng c
ng c
a
a
á
á
nh s
nh s
á
á
ng kh
ng kh
ki
ki
ế
ế
n
n
mm
m
VL
IR
μλμ
μ
λ
7.04.0
7.0
V
V
t li
t li
u v
u v
à
à
tia h
tia h
ng ngo
ng ngo
i
i
Tia h
Tia h
ng ngo
ng ngo
i t
i t
n t
n t
i
i
d
d
ng nhi
ng nhi
t
t
t
t
t c
t c
m
m
i
i
nơi
nơi
, bên trong v
, bên trong v
à
à
bên ngo
bên ngo
à
à
i v
i v
t li
t li
u.
u.
Tia h
Tia h
ng ngo
ng ngo
i ph
i ph
á
á
t ra t
t ra t
c
c
á
á
c lo
c lo
à
à
i v
i v
t v
t v
à
à
con
con
ngư
ngư
i,
i,
trong đ
trong đ
ó
ó
lo
lo
à
à
i ngư
i ngư
i ph
i ph
á
á
t ra tia h
t ra tia h
ng
ng
ngo
ngo
i m
i m
nh nh
nh nh
t c
t c
ó
ó
đ
đ
d
d
à
à
i s
i s
ó
ó
ng 9.
ng 9.
4um
4um
Đ
Đ
nh
nh
n di
n di
n tia h
n tia h
ng ngo
ng ngo
i,
i,
ngư
ngư
i ta d
i ta d
ù
ù
ng c
ng c
á
á
c
c
c
c
m bi
m bi
ế
ế
n pyroelectric (ho
n pyroelectric (ho
đi
đi
n). C
n). C
m bi
m bi
ế
ế
n l
n l
à
à
c
c
á
á
c v
c v
t li
t li
u tinh th
u tinh th
, s
, s
t
t
o ra đi
o ra đi
n
n
á
á
p khi c
p khi c
ó
ó
s
s
thay đ
thay đ
i nhi
i nhi
t đ
t đ
d
d
ng c
ng c
á
á
c tia h
c tia h
ng ngo
ng ngo
i
i
C
C
m bi
m bi
ế
ế
n h
n h
ng ngo
ng ngo
i
i
Kính lc Fresnel
Kính lc hng ngoi
Nhit dng
tia hng ngoi
Khuếch đại So sánh
+V
Ngõ ra
Cảm biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cảm biến - Người đăng: cuongdd1402
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cảm biến 9 10 913