Ktl-icon-tai-lieu

CAM – Computer Aided Manufacturing

Được đăng lên bởi khaivohoang-khaivo
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1430 lần   |   Lượt tải: 3 lần
8/27/2010

N ỘI DUN G

CAM – Computer Aided Manufacturing

1. ĐIỀU KHIỂN SỐ - SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CAM
2. CÁC PHƯƠN G PHÁP LẬP TRÌN H N C
3. ĐIỀU KHIỂN MÁY CN C

SẢN XUẤT NHỜ MÁY TÍNH
N gười trình bày: HUỲN H HỮU N GHN
Bộ mơn: Chế Tạo Máy – Khoa Cơ Khí

1

N ỘI DUN G
•
•
•
•
•
•
•

CÁC PHƯƠN G PHÁP LẬP
TRÌN H N C

Lập trình N C là gì?
Các phương pháp lập trình N C
Lập trình N C bằng tay
Lập trình N C bằng máy tính
Lập trình N C bằng tương tác đồ họa
Lập trình N C bằng cách nĩi
Lập trình N C kiểu MDI
4

3

Các từ lệnh trong N C

Lập trình N C là gì?
• Là thủ tục trong đó các bước công
nghệ thực hiện trên máy NC được
thiết kế và được viết thành văn
(dưới dạng mã G, M, T, S, F, X, Y,
Z,…). Việc lập trình gồm cả việc đục
băng lỗ (hoặc một kiểu thiết bị
nhập chương trình khác) để đưa
chương trình vào máy NC để thực
hiện việc gia công.
5

•
•
•
•
•
•
•
•

N - Thứ tự block
G- Chuyển động (preparatory functions)
X, Y, Z, - Tọa độ
F – Lượng ăn dao
S – Tốc độ cắt
T – Dụng cụ
M – Hàm phụ
; (EOB) – kết thúc dòng lệnh
6

1

8/27/2010

CÁC PHƯƠN G PHÁP LẬP TRÌN H N C
•
•
•
•
•

Lập trình N
Lập trình N
Lập trình N
Lập trình N
Lập trình N

C bằng tay
C bằng máy tính
C bằng tương tác đồ họa
C bằng cách nĩi
C kiểu MDI

7

CÁC PHƯƠN G PHÁP LẬP TRÌN H N C

Lập trình bằng tay
Người lập trình dùng một phiếu gọi
là Bản thảo chương trình NC.
Các dòng lệnh phải được viết thật
chính xác vì băng lỗ được hình
thành trực tiếp từ bản thảo này.
Tuỳ theo dạng máy công cụ và
dạng băng lỗ, bản thảo chương có
thể khác nhau
8

CÁC PHƯƠN G PHÁP LẬP TRÌN H N C

CÁC PHƯƠN G PHÁP L P TRÌNH NC

Lập trình bằng máy tính

Lập trình bằng máy tính
Người lập trình nhập chương trình được viết
bằng APT hoặc một một ngôn ngữ khác.
Thiết bị biên dịch dữ liệu nhập sẽ chuyển đổi
các lệnh được mã hóa chứa trong chương
trình thành dạng dùng được cho máy tính và
chuẩn bị cho qúa trình gia công tiếp theo.
Thiết bị tính toán số học của hệ thống, gồm
bộ các chương trình, giải các bài toán để tạo
ra các mặt của chi tiết.

Công việc của người lập trình
Trạm
thiết kế

APT
program

Công việc của máy tính
Biên dịch
dữ liệu vào

Tính toán
số học

Tính toán
offset dao

Chương
trình hậu
xử lý

9

10

CÁC PHƯƠN G PHÁP LẬP TRÌN H N C

CÁC PHƯƠN G PHÁP LẬP TRÌN H N C

Các ngôn ngữ lập trình NC

Lập trình bằng máy tính
Làm cho chương trình chun...
8/27/2010
1
1
CAM – Computer Aided Manufacturing
SẢN XUẤT NHỜ MÁY TÍNH
N gưi trình bày: HUỲN H HU N GHN
B môn: Ch To Máy – Khoa Cơ Khí
1. IU KHIN S - S KHI U CA CAM
2. CÁC PHƯƠN G PHÁP LP TRÌN H N C
3. IU KHIN MÁY CN C
N I DUN G
3
CÁC PHƯƠN G PHÁP LP
TRÌN H N C
4
N I DUN G
Lp trình N C là gì?
Các phương pháp lp trình N C
Lp trình N C bng tay
Lp trình N C bng máy tính
Lp trình N C bng tương tác  ha
Lp trình N C bng cách nói
Lp trình N C kiu MDI
5
Lp trình N C là gì?
Laø thuû tuïc trong ñ caùc böôùc coâng
ngheä thöïc hieän treân maùy NC ñöôïc
thieát keá vaø ñöôïc vieát thaønh vaên
(döôùi daïng m G, M, T, S, F, X, Y,
Z,…). Vieäc laäp trình goàm caû vieäc ñuïc
baêng loã (hoaëc moät kieåu thieát
nhaäp chöông trình khaùc) ñeå ñöa
chöông trình vaøo maùy NC ñeå thöïc
hieän vieäc gia coâng.
6
Các t lnh trong N C
N - Thöù töï block
G- Chuyeån ñoäng (preparatory functions)
X, Y, Z, - Toïa ñoä
F – Löôïng aên dao
S – Toác ñoä caét
T – Duïng cuï
M – Haøm phuï
; (EOB) – keát thuùc doøng leänh
CAM – Computer Aided Manufacturing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CAM – Computer Aided Manufacturing - Người đăng: khaivohoang-khaivo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
CAM – Computer Aided Manufacturing 9 10 679