Ktl-icon-tai-lieu

CAM in proengineer

Được đăng lên bởi vantoan70211-gmail-com
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2472 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bé m«n c¬ ®iÖn tö & CTM ®Æc biÖt
PhÇn III: CAM trong Pro/ ENGINEER
Ch¬ng 1: lμm quen víi Pro/NC
Pro/NC lµ mét modul cña t¹o ra c¸c d÷ liÖu cÇn thiÕt ®Ó ®iÒu khiÓn m¸y CNC gia
c«ng mét chi tiÕt cña Pro/E. NhiÖm vô cña nã lµ:
- XuÊt ph¸t tõ m« h×nh thiÕt kÕ vµ c¸c d÷ liÖu c«ng nghÖ, tÝnh to¸n quü ®¹o cña
dao, xuÊt ra file díi d¹ng ASCII (CL Data file). Ng«n ng÷ dïng trong File nµy cã
d¹ng ng«n ng÷ APT, cha thÓ dïng ®Ó ®iÒu khiÓn m¸y CNC.
- M« pháng ®Ó kiÓm tra qu¸ tr×nh c¾t trªn mµn h×nh (NC Check).
- Cho phÐp söa ch÷a file ®êng chuyÓn dao.
- Dïng Post-prossesor thÝch hîp (modul tuú chän) ®Ó t¹o ra ch¬ng tr×nh ®iÒu
khiÓn m¸y (Machine Control Data - MCD File). File MCD thêng ®îc gäi lµ ch¬ng
tr×nh NC. CÊu tróc vµ ng«n ng÷ dïng trong ch¬ng tr×nh NC ph¶i t¬ng tÝch víi bé
®iÒu khiÓn l¾p trªn m¸y.
Tuú theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng, PTC cã thÓ cung cÊp c¸c modul sau:
- Pro/NC-MILL: Phay 2,5 hoÆc 3 trôc, gia c«ng lç.
- Pro/NC-TURN: TiÖn 2 trôc hoÆc 4 trôc vµ khoan t©m.
- Pro/NC-WEDM: C¾t d©y tõ 2 ®Õn 4 trôc.
- Pro/NC-ADVANCE: Phay 2,5 ®Õn 5 trôc, tiÖn 2 ®Õn 4 trôc, phay tiÖn trªn trung
t©m phay/tiÖn, c¾t d©y 2 ®Õn 4 trôc.
1.1. C¸c kh¸i niÖm
1.1.1. C¸c kh¸i niÖm vÒ qu¸ tr×nh gia c«ng
Machining Process (Qu¸ tr×nh gia c«ng): Qu¸ tr×nh gia c«ng lµ qu¸ tr×nh trùc
tiÕp biÕn ®æi ph«i (Workpice) thµnh chi tiÕt m¸y (Part). Trong tµi liÖu nµy, qu¸ tr×nh
gia c«ng lµ qu¸ tr×nh c¾t gät.
Operation (Nguyªn c«ng): Mét phÇn c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh gia c«ng. Nguyªn
c«ng ®îc thùc hiÖn trªn mét thiÕt bÞ (Workcell), mét ph«i víi mét hÖ to¹ ®é x¸c ®Þnh.
NC Sequence (Bíc): Mét phÇn cña nguyªn c«ng, thùc hiÖn c¾t gät trªn mét bÒ
mÆt hay mét tæ hîp c¸c bÒ mÆt víi mét dao vµ mét bé th«ng sè c«ng nghÖ x¸c ®Þnh.
Tool Pathêng chuyÓn dao): §ã lµ ®êng h×nh häc m« t¶ quü ®¹o cña dao
trªn m« h×nh gia c«ng. Nhê ®êng chuyÓn dao, cã thÓ kiÓm tra b»ng h×nh häc qu¸ tr×nh
c¾t. §ã còng lµ c¬ së h×nh thµnh CL Data File.
1
CAM in proengineer - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CAM in proengineer - Người đăng: vantoan70211-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
CAM in proengineer 9 10 659