Ktl-icon-tai-lieu

Cẩm nang của người xây dựng phần 2

Được đăng lên bởi daidv1202
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chươiắg V

CÔNG TÁC BÊ TÔNG
Bê tông và bê tông cốt rhép b một loại đá nhân tạo. được hình
thành sau khì vữa bê tông đông cứng. Bê tôn 2 chia làm hai loại;
bê tông nặng và bê tông nhẹ (bảng 5.1).
Bảng 5.1 Phân loại bê tông và quy định mác
Dê tông dùng trong xây dựng
Mác bê tông thiết kê theo cường độ chịu néi’

Loại bê tông
Nặng

100

150

200

300

400

500

600

Nlie

35

50

75

00

150

200

250

300

5.1 VẬT LIỆU CHO BÊ TÔNG
5.1.1 Xỉ m ãng
Một số nguyên tắc sử dụng hợp lí xi mãng trong xây dựng:
- Chọn mác xi măng tương ứng với mác xi mãng và mác vữa;
' Chọn loại xi măng phù hợp với từng loại công trình;
' Không dùng xi măng có mác cao hơn để thay thế xi mãng
có mác thấp lioín;
' không dùng xi măng đặc biệt để sử dụng khi công trình
không có yêu cầu.
Quy định sử dụng hợp lí xi măng trong xây dựng xem
bảng 5.2, quy định vể chọn mác xi măng để sản xuất bê tông có
mác tưoTig ứng xem bảng 5.3.
79

Bảng 5.2 Quy định sử dụng xi mảng poóc lãng [14]
Mác
XM

Công dụng chính

PC45
PC50

- Dùng trong các
kết cấu bê tông
cốt thép (BTCT)
có yêu cầu cường
độ bê tông (BT)
cao. đặc biệt là
trong các kết cấu
BTCT ứng suất
trước.
- Trong các kết
cấu BT có khối
tích mỏng._______
- Dùng trong các
kết cấu BT đúc
sẵn hoặc BT đổ tại
chỗ.

PC30
PC35
PC40

PC20
PC25

80

- Dùng trong các
kết cấu BT đổ tại
chỗ.

Được phép
dụng

sứ

Không được phép
sừ dụng

- Trong công tác
khôi phục sửa
chữa khẩn cấp các
công trình có yêu
câu mác BT cao
và cường độ BT
ban đầu lớn.

- Trong các cãu
kiện BT đúc sẩn
thường.
- Trong các kết
cấu ở môi tarờng
có mức độ xâm
thực vượt quá các
quy định cho phép
đối với loại XI
măng này.

- Trong các kết
cấu BTCT và vữa
chịu nhiệt (với các
loại cốt liệu chịu
nhiệt).
- Cho các loại vữa
xây dựng, vữa
láng nền và sàn,
vữa chống thấm,
vữa xi măng đánh
mầu
có
mác
50-75.
- Trong các kết
cấu BT và BTCr
có mác dưới 100.
- ƠIO các loại vữa
xây dựng, vữa trát,
vữa tam hợp có
mác dưới 50.

- Trong các kết
cấu ở môi trưcmg
xâm thực vượt quá
quy định đối với
loại xi măng này.
- Trong các kết
cấu BT có mác
dưới 100.

- Trong các kết
cấu BT có mác
cao.
- Trong các kết
cấu ờ môi trưòng
xđm thực vượt quá
quy định đối với
loại xi măng nay.

Bảng 5.3 Quy định vé chon mác xi mãng đê
sản xuất bê tônịỉ có mác tưong úng 114

Mác xi mfinc

Mác bê tông
Sử dụriíỉ chính

Qio phép sử clụnẹ

25-75

Chất kết dính mác thấp

2Ü0

100

200

250

150

250

2ũơ~?ơơ

200

300

250-350

250

350

300-400

300

400

350-450

400

450

40Ü-5ÜÜ

500

500

450

I. Pliứn loại xi niàniỊ

[30]

...
Chươiắg V
CÔNG TÁC BÊ TÔNG
Bê tông bê ng cốt rhép b mt loại đá nn tạo. được hình
thành sau khì vữa bê ng đông cứng. Bê tôn2 chia m hai loại;
tông nng bê ng nhẹ (bng 5.1).
Bng 5.1 Phân loi ng và quy định mác
Dê tông dùng trong xây dựng
Loi bê tông
Mác bê ng thiết kê theo cưng đ chịu néi’
Nng
Nlie
100
35
150
200 300
400 500
600
50 75 00 150
200 250 300
5.1 VẬT LIU CHO TÔNG
5.1.1 Xmãng
Một s nguyên tắc sử dụng hợp lí xi mãng trong y dựng:
- Chn mác xi măng tương ứng với mác xi mãng c vữa;
' Chọn loại xi măng phù hợp với từng loại ng trình;
' Không dùng xi măng có mác cao hơn đ thay thế xi mãng
có mác thp lioín;
' không dùng xi măng đc biệt đ s dng khi công trình
không có yêu cu.
Quy đnh sử dng hợp lí xi măng trong xây dựng xem
bảng 5.2, quy đnh vể chn mác xi măng đsản xuất ng có
mác tưoTig ng xem bng 5.3.
79
Cẩm nang của người xây dựng phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cẩm nang của người xây dựng phần 2 - Người đăng: daidv1202
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Cẩm nang của người xây dựng phần 2 9 10 573