Ktl-icon-tai-lieu

Cẩm nang của người xây dựng

Được đăng lên bởi daidv1202
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRUỜNG TRƯNG HỌC XÂY DỤNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ

ThS. Nguvẻn Văn Tỏ “ KS. Trán Khác Liêm
PTS. Nguyễn Đăng Soíii (Chủ biên)

CẨM NANG
CỦA NCƯỜI XÂY DỰNG
m

(Tái bản)

NHÀ XUẤT BẲN XÂY DựNG
HÀ NÔI -2 0 1 0

Nhà xuất bản Xây dựng chịu trách nhiệm xuất bảin,
phát hành vả giữ bản quyền. Không được in, s a o
chụp cuốn sách này dưới bất ki hình thức nào.

LỜI GIỚI THIÊU
Cuốn "Cẩm nang cùa người xây dựng'' ílo m ột sô'cán hộ
củư trường Trun^ học Xúy dựng cônv, trình đô thị của Bộ
Xây (ỉựnỊị hiên soạn. Cuốn sách được trình hcìy dưới íỉạ/ìíỊ s ổ
tay tra cứu, nội duuịị ngàn gọìì, xúc tích. Phần Ịỷ thuyết chỉ
đ ề cập tới một sò vân đề hắt huộc phai ĩuún theo ỉì oníỊ thi
công xâv clựỉiíỊ nu) d ã được nêu ra tro/ỉíỊ íỊiiv chitan xúv

ílựnỊị, quy phựm k ĩ thuật an toàn tì onv, xâ \’ dựng, hộ Luật
Lao cíộnỊỊ. Phcin chính của cuốn Cíim nang này là các híhiỉ’
hiểu, hình vẽ, chủ vểu được hiên soạn trên cơ sở quy chuẩn,
quy phạm, tiêu chuẩn xây dựng đã dược han hành. Những
hảng hiểu vù hình vẽ minh hoụ của cuốn cẩm nang nùy
giúp cho tìịịười xây dựng tra cứu nhanh chóng, chính xác
những vấn d ề thường gặp trên côní> tntóni> xâv tlipig V’ế cúc
công việc như: nề. mộc, hê tông, thép, một sô định mức vật
tư vù định mức hao hụt vật tư,... Vì vậy cuốn cẩm nang lcì
một tài liệu cần thiết cho công nhân xúv dựng, ổồng thời
cũng là tài liệu thưni khảo cho cán hộ k ĩ thuật, k ĩ sư xây
dựng nói chuììíỊ, nhất lù nhímíỊ người lủm côníị tác thỉ công
xâv dựtìg nói riêng.
Trong quá trình hiên soạn, nhóm hiên soạn đũ rhưm
khảo nhiên tài liệu froní> VCI ngOíìi nước của nhiều tức già,
đồng thời ÍỈICỢC sự í Ị u a n tâm chỉ đạo của Ban Giám hiệu

trườní’ Tyuniị học Xúy íhpií> câníỊ trình dô thi - Bộ Xíix
Thông qua nhe) Xuất hâu, nhóm hiên soạn nìoni> nìiiồii hày
tỏ lòng chân thùnh hiết ơn và cảm tạ cúc tác í^iá i'ó nlìữni’
tài liệu ììià cììúniị tỏi ổã thưm klìảo.
Cuốn Cẩm nang tìày dược xuất hân lần đcìu, mặc dù

CÌIÍỢC

hiên tập cấn thận vã chu đáo nhiúig khỏìì^ rhể írá till klìói
nhữìg thiếu sót. Nlìã Xi4Úí bản Xảy dựtìg mong hạn dọc '^óp ỷ
phê hình h ổ sung dê lần xuất hân sau dược tốt h ƠI I.
NHÀ XUẤT BẦN XÂY DỊÍNG

4

Chưưng I

MỘT SỐ QUY ĐỊNH
LIÊN QUAN ĐẾN THI CÔNG
1.1 QUY CHUẨN XÂY DỤNG. CÁC VAN ĐỀ LIÊN
QUAN ĐẾN CÔNG TRUỒNG XÂY DỤNG [ 11] *
1.1.1 Yêu cầu chung đôi Vfri công trường xây dựng
Trong suốt quá trình xây lắp, các đon vị thi công trên công
trirôfnç phải đảm bảo;
- Khõniỉ gây ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường
xung quanli công trường đó:
Tliái các yếu tố độc hại như bụi, h...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cẩm nang của người xây dựng - Người đăng: daidv1202
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Cẩm nang của người xây dựng 9 10 39