Ktl-icon-tai-lieu

cẩm nang dòng chảy môi trường

Được đăng lên bởi doanlamnghethuong
Số trang: 147 trang   |   Lượt xem: 1877 lần   |   Lượt tải: 0 lần
D¼NG CHY

Biên tập:

Megan Dyson, Ger Bergkamp và John Scanlon

Việc quy định về các thực thể địa lý và trình bày các tư liệu trong ấn phẩm này không phản ánh bất cứ quan điểm nào của IUCN
về tư cách pháp lý của bất cứ quốc gia, lãnh thổ hay khu vực nào cũng như các cơ quan có thẩm quyền của họ, cũng như không
phản ánh bất cứ quan điểm nào của IUCN về phân định ranh giới của các quốc gia, lãnh thổ hay khu vực đó.
Các quan điểm trình bày trong ấn phẩm này không nhất thiết phản ánh quan điểm của IUCN. IUCN không chịu trách nhiệm về
bất cứ sai sót nào trong bản dịch này cũng như nếu có sự sai lệch về ngữ nghĩa so với bản gốc. Trong trường hợp có sự khác
biệt giữa bản dịch và bản gốc, bản gốc sẽ được dùng để tham chiếu.
Ấn phẩm này được thực hiện với tài trợ của Chương trình Sáng kiến Nước và Thiên nhiên (WANI)
Cơ quan xuất bản: 	

IUCN Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam

Bản quyền:	©2007 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
		
	Các tổ chức hoặc cá nhân có thể tái bản ấn phẩm này vì mục đích giáo dục hoặc phi lợi nhuận mà
không cần sự đồng ý trước bằng văn bản của IUCN nhưng phải ghi rõ nguồn.
	
	Các tổ chức hoặc cá nhân không được phép tái bản ấn phẩm này để kinh doanh hoặc vì bất kỳ mục
đích thương mại nào mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của IUCN.
Trích dẫn: 	Dyson, M., Bergkamp, G., Scanlon, J. (eds). Flow. The Essentials of Environmental Flows.
	
IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. xiv +132 pp
ISBN: 	
	
Thiết kế:	

978-2-8317-0972-7
Melanie Kandelaars

Giấy phép xuất bản số:	 36-2007/CXB/34-02/LĐXH
	
In xong nộp lưu chiểu quý 2 năm 2007
Dàn trang tiếng Việt và in ấn tại:	
	
Luck House Graphics Ltd.
	
Tel: +844 7722346
	
E-mail: admin@luckhouse-graphics.com
	
Ấn phẩm có tại:	
Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, IUCN Việt Nam
	
Villa 44/4 Vạn Bảo
	
Hà Nội, Việt Nam
	
Tel: +844 7261575/6 - Fax: +844 7261561
	
E-mail: office@iucn.org.vn
	


2

		
	
	
	
	
	

Cục Quản lý Tài nguyên Nước
68 Bùi Thị Xuân
Hà Nội, Việt Nam
Tel: +844 9437080 - Fax: +844 9437417
E-mail: cucqltainguyennuoc@hn.vnn.vn


Mục lục
Những thông điệp và nội dung chính.. ............................................................................5
Lời nói đầu....................................................................................................................10
Lời tựa ........................................................................................
DÒNG CHẢY Cẩm nang Dòng chy Môi trưng
i liu hưng dn này cung cp nhng ch dn thc tin đ thc hin dòng chảy môi trưng ti mt s lưu
vc sông trên thế gii, gii thích cách đánh giá cácu cu về dòng chy, đ xut nhng thay đi, điu chnh
cn thiết v khuôn kh pháp lý và tài chính, huy đng s tham gia ca các bên liên quan và tăng cưng s
đng thun xã hi trong công tác qun lý tài nguyên nưc. Cun sách kiến ngh mt l trình thc hin các
gii pháp nhm phòng, chng ô nhim, suy thoái, cn kit ngun nưc, gii quyết s xung đt do khan hiếm
ngun nưc và suy thoái môi trưng tiến ti hình thành mt h thng qun lý tài nguyên nưc có hiu lc,
thiết thc và hiu qu, góp phn gim đói nghèo, bo đm s lành mnh, bn vng ca các dòng sông và
chia sẻ, phân bổ nguồn nước một cách công bằng, hợp lý.
Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN)
Tổ chc Bo tn Thiên nhiên Quc tế (IUCN) quy t các quc gia, các cơ quan chính ph, và mng lưi rng
khp các t chc phi chính ph trong mt quan h đi tác duy nht. Là mt Hip hi các thành viên, IUCN
tìm cách gây nh hưng, khuyến khích và h tr các quc gia và cng đng trên khp thế gii bo tn s
toàn vn và tính đa dng ca thiên nhiên đ bo đm vic s dng các ngun tài ngun thiên nhiên là công
bằng và bền vững về sinh thái.
http://www.iucn.org
Chương trình Sáng kiến Nước và Thiên nhiên (WANI) của IUCN
Chương trình Sáng kiến Nưc và Thiên nhiên (WANI) ca IUCN là mt chương trình hành đng 5 năm nhm
chng minh rng cách tiếp cn qun lý h sinh thái và s tham gia ca các bên liên quan s giúp gii quyết
vn đ hóc búa v tài nguyên nưc hin nay - tr li s sng cho các dòng sông và duy trì tài nguyên cơ s
đó cho nhiu đi tưng s dng.
http://www.waterandnature.org
Cc Qun lý Tài nguyên Nưc
Cc Qun lý Tài nguyên Nưc là t chc trc thuc B Tài nguyên và Môi trưng, có chc năng giúp B
trưng thc hin nhim v qun lý nhà nưc v tài nguyên nưc bao gm nưc mưa, nưc mt, nưc dưi
đt, nưc bin thuc lãnh th và vùng bin nưc Cng hòa Xã hi Ch nghĩa Vit Nam. B máy giúp vic Cc
trưng gm các phòng: Pháp chế, Qun lý Quy hoch, Qun lý Điu trai nguyên Nưc, Qun lý Nưc mt,
Qun lý Nưc dưi đt, Bo vi nguyên Nưc, Đào to và Nâng cao nhn thc cng đng;n phòng Cục
và các đơn vị sự nghiệp phục vụ công tác quản lý.
http://www.dwrm.gov.vn
Cẩm nang Dòng chảy Môi trường
Dòng chäy
Cẩm nang Dòng chảy Môi trường
D¼NG CHY
Cẩm nang Dòng chảy Môi trường
D¼NG CHY
cẩm nang dòng chảy môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cẩm nang dòng chảy môi trường - Người đăng: doanlamnghethuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
147 Vietnamese
cẩm nang dòng chảy môi trường 9 10 824