Ktl-icon-tai-lieu

CAM TRONG PRO/ ENGINEER

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAM TRONG
PRO/ ENGINEER

1

Mục Lục
CAM TRONG PRO/ ENGINEER ...................................................................... 1
PHẦN III: CAM TRONG PRO/ ENGINEER ..................................................... 5
CHƯƠNG 1: LÀM QUEN VỚI PRO/NC ....................................................... 5
1.1. CÁC KHÁI NIỆM ....................................................................................... 6
1.1.1. Các khái niệm về quá trình gia công..................................... 6
1.1.2. Các thành phần của mô hình gia công .................................. 7
Operations ......................................................................................................... 8
Workcells .......................................................................................................... 8
Fixtures ............................................................................................................. 8
Hệ toạ độ ........................................................................................................... 8
Tiến trình gia công ............................................................................................ 8
Mặt hồi dao ....................................................................................................... 8
Xuất, nhập dữ liệu gia công .............................................................................. 8
XÁC LẬP THÔNG SỐ DAO ............................................................................. 8
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH ............................................... 9
BÀI TẬP 1: LẬP TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT CÓ BIÊN DẠNG, HỐC VÀ
LỖ (HÌNH 4)...................................................................................................... 9
1. Một số khái niệm ............................................................................................ 9
1.1. Quá trình gia công (Machining Process) ................................. 9
1.2. Nguyên công (Operation) ...................................................... 10
1.3. Bước gia công (NC Sequence) .............................................. 10
1.4. Đường chạy dao (Tool Path) ................................................. 10
1.5. Các yếu tố của quá trình gia công.......................................... 10
1.6. Nhiệm vụ của bài thực hành .................................................. 10
2. Trình tự thực hiện ......................................................................................... 11...
1
CAM TRONG
PRO/ ENGINEER
CAM TRONG PRO/ ENGINEER - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CAM TRONG PRO/ ENGINEER - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
CAM TRONG PRO/ ENGINEER 9 10 601