Ktl-icon-tai-lieu

cam

Được đăng lên bởi Luu Vu
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1403 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1.

Bài 1:kiểu chạy dao Face: Toolpath> Face

2.

#2

Bài 2:Kiểu chạy dao Pocket: Toolpath > Pocket

Bài 3: Kiểu chạy dao Contour

Bài 4:

Phương pháp Drill ( khoan lỗ)

Bài 5: Gia công 2 hốc D40 bằng phuơng pháp Pocket

Bài 6: Biên dịch chương trình.

%
O0000(1)
(DATE=DD-MM-YY - 04-11-09 TIME=HH:MM - 16:11)
N100 G21
N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90
N104 T0 M6
N106 G0 G90 G54 X-169. Y-79.998 S1000 M3
N108 G43 H0 Z50.
N110 Z2.

N112 G1 Z-.2 F1000.
N114 X149. F800.
N116 G3 Y-53.332 R13.333
N118 G1 X-149.
N120 G2 Y-26.666 R13.333
N122 G1 X149.
N124 G3 Y0. R13.333
N126 G1 X-149.
N128 G2 Y26.666 R13.333
N130 G1 X149.
N132 G3 Y53.332 R13.333
N134 G1 X-149.
N136 G2 Y79.998 R13.333
N138 G1 X169.
N140 Z-.4 F1000.
N142 X-149. F800.
N144 G3 Y53.332 R13.333
N146 G1 X149.
N148 G2 Y26.666 R13.333
N150 G1 X-149.
N152 G3 Y0. R13.333
N154 G1 X149.
N156 G2 Y-26.666 R13.333
N158 G1 X-149.
N160 G3 Y-53.332 R13.333
N162 G1 X149.
N164 G2 Y-79.998 R13.333
N166 G1 X-169.
N168 Z-.6 F1000.
N170 X149. F800.
N172 G3 Y-53.332 R13.333
N174 G1 X-149.
N176 G2 Y-26.666 R13.333
N178 G1 X149.
N180 G3 Y0. R13.333
N182 G1 X-149.
N184 G2 Y26.666 R13.333
N186 G1 X149.
N188 G3 Y53.332 R13.333
N190 G1 X-149.
N192 G2 Y79.998 R13.333
N194 G1 X169.
N196 Z-.8 F1000.
N198 X-149. F800.
N200 G3 Y53.332 R13.333
N202 G1 X149.
N204 G2 Y26.666 R13.333
N206 G1 X-149.

N208 G3 Y0. R13.333
N210 G1 X149.
N212 G2 Y-26.666 R13.333
N214 G1 X-149.
N216 G3 Y-53.332 R13.333
N218 G1 X149.
N220 G2 Y-79.998 R13.333
N222 G1 X-169.
N224 Z-1. F1000.
N226 X149. F800.
N228 G3 Y-53.332 R13.333
N230 G1 X-149.
N232 G2 Y-26.666 R13.333
N234 G1 X149.
N236 G3 Y0. R13.333
N238 G1 X-149.
N240 G2 Y26.666 R13.333
N242 G1 X149.
N244 G3 Y53.332 R13.333
N246 G1 X-149.
N248 G2 Y79.998 R13.333
N250 G1 X169.
N252 Z-1.2 F1000.
N254 X-149. F800.
N256 G3 Y53.332 R13.333
N258 G1 X149.
N260 G2 Y26.666 R13.333
N262 G1 X-149.
N264 G3 Y0. R13.333
N266 G1 X149.
N268 G2 Y-26.666 R13.333
N270 G1 X-149.
N272 G3 Y-53.332 R13.333
N274 G1 X149.
N276 G2 Y-79.998 R13.333
N278 G1 X-169.
N280 Z-1.4 F1000.
N282 X149. F800.
N284 G3 Y-53.332 R13.333
N286 G1 X-149.
N288 G2 Y-26.666 R13.333
N290 G1 X149.
N292 G3 Y0. R13.333
N294 G1 X-149.
N296 G2 Y26.666 R13.333
N298 G1 X149.
N300 G3 Y53.332 R13.333
N302 G1 X-149.

N304 G2 Y79.998 R13.333
N306 G1 X169.
N308 Z-1.6 F1000.
N310 X-149. F800.
N312 G3 Y53.332 R13.333
N314 G1 X149.
N316 G2 Y26.666 R13.333
N318 G1 X-149.
N320 G3 Y0. R13.333
N322 G1 X149.
N324 G2 Y-26.666 R13.333
N326...
1. Bài 1:kiểu chạy dao Face: Toolpath> Face
cam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cam - Người đăng: Luu Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
cam 9 10 465