Ktl-icon-tai-lieu

Căn bản microstation

Được đăng lên bởi Đặng Nguyễn Quang Ngọc
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1061 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Căn bản hướng dẫn sử dụng
MicroStation SE

CĂN BẢN VỀ PHẦN MỀM MICROSTATION

Bài học này cung cấp một số khái niệm cơ bản trong MicroStation và hướng dẫn
các bạn thực hành một số thao tác cơ bản khi làm việc với MicroStation, bao gồm:
- Làm việc với các design file.
- Cấu trúc của một design file.
- Đối tượng đồ hoạ.
- Thao tác điều khiển màn hình.
- Cách sử dụng các phím chuột.
- Các chế độ bắt điểm.

1. LÀM VIỆC VỚI CÁC DESIGN FILE
File dữ liệu của MicroStation gọi là design file. MicroStation chỉ cho phép người
sử dụng mở và làm việc với một design file tại một thời điểm. File này gọi là Active
Design file.
Nếu bạn mở một design file khi bạn đã có một Design file khác đang mở sẵn,
MicroStation sẽ tự động đóng file đầu tiên lại. Tuy nhiên bạn có thể xem (tham khảo) nội
dung của các design file khác bằng các tác động đến các file dưới dạng các file tham
khảo (Reference File).
Một design file trong MicroStation được tạo bằng cách copy một file chuẩn gọi là
Seed File.
Cách tạo Design File
1. Khởi động MicroStation → xuất hiện hộp thoại MicroStation Manager.
2. Từ File → chọn New→ xuất hiện hộp hội thoại Create Design file.
3. Đánh tên file vào hộp text Files: ví dụ Study.dgn.
4. Chọn Seed file bằng cách bấm vào nút select... → xuất hiện hộp hội thoại Select
seed file.
5. Chọn đường dẫn đến tên thư mục và tên seed file cho bản đồ của mình. Ví dụ
file gauss-108.dgn sẽ là seed file được chọn cho bản đồ Study.dgn.
6. Bấm phím OK để xoá hộp hội thoại Select seed file.
7. Chọn thư mục chứa file bằng cách nhấp đôi vào các hộp thư mục bên hộp danh
sách các thư mục.
8. Bấm phím OK để xoá hộp hội thoại Create Design file
2

Cách thứ hai để tạo một file mới khi đang làm việc với một design file bằng cách
từ File menu của cửa sổ lệnh chọn New→ xuất hiện hộp hội thoại Create Design File.
Tiếp tục làm từ bước 3 trở đi.

Cách mở một Design file dưới dạng Active design File
Cách 1: Chọn thư mục chứa file và tên file từ hộp hội thoại MicroStation Manager
→ bấm OK.
Cách 2:
1. Từ thanh Menu chọn File → chọn Open → xuất hiện hộp hội thoại Open design
File.
2. Từ List file of Type chọn (*.dgn) nếu chưa có sẵn. Khí đó tất cả các file có đuôi
3

(.dgn) sẽ xuất hiện trên hộp danh sách tên file.
3. Chọn thư mục chứa file bằng cách nhấp đôi vào các hộp thư mục bên hộp danh
sách các thư mục.
4. Chọn tên File.
5. Bấm nút OK.
Cách mở một Design file dưới dạng một Reference File.
1. Từ thanh Menu chọn File → chọn Reference→ xuất hiện hộp hội thoại
Reference Files.

2. Từ thanh menu c...
Căn bn hưng dn s dng
MicroStation SE
Căn bản microstation - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Căn bản microstation - Người đăng: Đặng Nguyễn Quang Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Căn bản microstation 9 10 459