Ktl-icon-tai-lieu

Căn mẫu song phẳng _ Gauge Blocks – The most precise length

Được đăng lên bởi bonlunvt
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 600 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Căn mẫu song phẳng _ Gauge Blocks – The most
precise length
15:14 YEN THAI NO COMMENTS

Người phát minh: Carl Edvard Johansson (1864 – 1943) was a Swedish inventor and
scientist.
..\Reference documents 2008\Carl Edvard Johansson - Wikipedia, the free
encyclopedia.mht
Định nghĩa và phân loại
..\Reference documents 2008\Gauge blocks - Wikipedia, the free encyclopedia.mht
Căn mẫu song phẳng là một loại mẫu kích thước độ dài thường được sử dụng
rộng rãi trong công nghiệp và các ngành kỹ thuật khác nhau. Căn mẫu song phẳng
được dẫn xuất trực tiếp từ nguồn bước sóng chuẩn thông qua máy so giao thoa.
Các yêu cầu kỹ thuật của căn mẫu song phẳng :
~

Kích thước của căn mẫu: l
Kích thước căn mẫu l là chiều dài đường thẳng vuông góc từ một điểm của mặt
đo tới mặt đo đối diện. Khi hiệu chuẩn căn mẫu theo phương pháp giao thoa, mặt đo
đối diện được lấy là mặt phẳng của tấm đỡ được khớp căn mẫu.

~

Kích thước giữa của căn mẫu lC
Kích thước giữa lC của căn mẫu là kích thước của căn mẫu lấy từ điểm giữa của
mặt đo.

~

Kích thước danh định ln.
Kích thước danh định ln của căn mẫu là kích thước chiều dài được ghi khắc trên
căn mẫu.

~

Sai lệch kích thước: l
Sai lệch kích thước l: Hiệu giữa kích thước l tại vị trí bất kỳ trên mặt đo với kích
thước danh định.
l = l - ln

~

Khoảng biến thiên kích thước căn mẫu (Variation in length) :

Khoảng biến thiên kích thước : Hiệu giữa kích thước lớn nhất lmax và kích thước
nhỏ nhất lmin của một miếng căn mẫu
 = lmax - lmin

Các thông số của căn mẫu được cho trong bảng
Kích
thước

Cấp 00

Cấp k

Cấp 0

Cấp 1

Cấp2

 l

t

 l

t

l

t

 l

t

 l

t

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

đến 10

0,06 0,05

0,2

0,05

0,12

0,1

0,2

0,16

0,45

0,3

10-25

0,07 0,05

0,3

0,05

0,14

0,1

0,3

0,16

0,6

0,3

danh định
(mm)

25-50

0,10 0,06

0,4

0,06

0,2

0,1

0,4

0,18

0,8

0,3

50-75

0,12 0,06

0,5

0,06

0,25

0,12

0,5

0,18

1,0

0,35

75-100

0,14 0,07

0,6

0,07

0,3

0,12

0,6

0,2

1,2

0,35

Căn mẫu cấp 00, cấp k được đo bằng phương pháp giao thoa tuyệt đối còn các
căn mẫu bậc thấp hơn được đo bằng phương pháp so sánh với căn mẫu cấp 00/k bằng
thiết bị đo so sánh.
Độ phẳng bề mặt đo của căn mẫu không được vượt quá giá trị:
Đơn vị: m
Kích thước
danh định

Cấp chính xác

mm

00/k

0

1

2

Đến 150

0,05

0,10

0,15

0,25

150-500

0,10

0,15

0,18

0,25

500-1000

0,15

0,18

0,20

0,25

Độ nhám bề mặt đo của căn mẫu:
Cấp 00/k , 0 : RMax 0,06 m
Cấp 1,2

: RMax 0,08 m

Độ biên thiên kích thước t...
Căn mẫu song phẳng _ Gauge Blocks – The most
precise length
15:14 YEN THAI NO COMMENTS
Người phát minh: Carl Edvard Johansson (18641943) was a Swedish inventor and
scientist.
..\Reference documents 2008\Carl Edvard Johansson - Wikipedia, the free
encyclopedia.mht
Định nghĩa và phân loại
..\Reference documents 2008\Gauge blocks - Wikipedia, the free encyclopedia.mht
Căn mẫu song phẳng một loại mẫu kích thước độ dài thường được sử dụng
rộng rãi trong công nghiệp các ngành kỹ thuật khác nhau. Căn mẫu song phẳng
được dẫn xuất trực tiếp từ nguồn bước sóng chuẩn thông qua máy so giao thoa.
Các yêu cầu kỹ thuật của căn mẫu song phẳng :
~ Kích thước của căn mẫu: l
Kích thước căn mẫu l chiều dài đường thẳng vuông góc từ một điểm của mặt
đo tới mặt đo đối diện. Khi hiệu chuẩn căn mẫu theo phương pháp giao thoa, mặt đo
đối diện được lấy là mặt phẳng của tấm đỡ được khớp căn mẫu.
~ Kích thước giữa của căn mẫu l
C
Kích thước giữa l
C
của căn mẫu kích thước của căn mẫu lấy từ điểm giữa của
mặt đo.
Căn mẫu song phẳng _ Gauge Blocks – The most precise length - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Căn mẫu song phẳng _ Gauge Blocks – The most precise length - Người đăng: bonlunvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Căn mẫu song phẳng _ Gauge Blocks – The most precise length 9 10 868