Ktl-icon-tai-lieu

cao su

Được đăng lên bởi cainhathoang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 26 lần   |   Lượt tải: 0 lần
T¹p chÝ Hãa häc, T. 48 (4A), Tr. 429 - 433, 2010

kh¶o s¸t tÝnh chÊt cña vËt liÖu polyme tæ hîp trªn
c¬ së cao su thiªn nhiªn (NR) vμ polypropylen (PP),
cao su styren butadiene (SBR) gia c−êng caCbon
nanotube d−íi t¸c dông cña ®iÒu kiÖn khÝ hËu nhiÖt
®íi ViÖt nam
Đến Tòa soạn 12-7-2010
NGUYỄN THỊ THÁI1, NGUYỄN QUANG2
1
2

Viện kỹ thuật Nhiệt đới, Viện KH&CN Việt Nam

V ụ Khoa học Công nghệ, ban Tuyên giáo Trung ương
ABSTRACT

This work is result of survey research on the variation of physico-mechanical property and
structure of carbon nanotubes (CNTs) reinforced polymer blend based on natural rubber (NR),
polypropylene (PP) and styrene butadiene (SBR) (NR/PP/CNTs and NR/SBR/CNTs) under
Vietnam tropical climate condition. The samples were tested in the temperature/humidity
accelerating test chamber UVCON-Model UC-327-2 following the ASTM A 4587-91 standards
with 6 testing cycles in the Institute for Tropical Technology. Besides, these samples were tested
in tropical climate at Quangninh’s station by the time of 3, 6, 9 and 12 months. The results after
12 months of testing had shown that the physico-mechanical property of materials remained 90%
of its beginning values.

I - MỞ ĐẦU
ë ViÖt Nam, vÊn ®Ò biến đổi c¸c vËt liÖu tổ
hợp polyme b»ng c¸ch biÕn tÝnh vËt liÖu trªn c¬
së sö dông hçn hîp cña hai polyme thμnh phÇn,
®ång sö dông carbon nanotubes (CNTs) lμm
chÊt gia c−êng cho vËt liÖu polyme tổ hợp
polyme ®ang ®−îc quan t©m nghiªn cøu(4, 5, 8,
15). Mét trong nh÷ng yªó tè quan träng cña vËt
liÖu tổ hợp polyme ®−îc sö dông ë ViÖt Nam ®ã
lμ tÝnh chÊt cña vËt liÖu thay ®æi nh− thÕ nμo
d−íi t¸c dông cña ®iÒu kiÖn khÝ hËu nhiÖt
®íi(11. 18, 21).
ChÝnh v× vËy, néi dung bμi b¸o nμy tr×nh bμy
c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu kh¶o s¸t tÝnh chÊt cña
vËt liÖu polyme tæ hîp trªn c¬ së cao su thiªn
nhiªn (NR) vμ polypropylen (PP), cao su styren
butadiene (SBR) gia c−êng carbon nanontube

d−íi t¸c dông cña ®iÒu kiÖn khÝ hËu nhiÖt ®íi
ViÖt Nam. MÉu ®−îc thö nghiÖm gia tèc trªn
thiÕt bÞ UVCON- Model UC-327-2 theo tiªu
chuÈn ASTM A 4587-91 t¹i ViÖn Kü thuËt
NhiÖt ®íi vμ ®−îc thö nhiÖm tù nhiªn t¹i tr¹m
ph¬i mÉu Qu¶ng Ninh víi c¸c chu kú 3, 6, 9, 12
th¸ng. C¸c nghiªn cøu tÝnh chÊt c¬ lý cña vËt
liÖu ®−îc x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn ISO/DIN-527
(TCVN 4509-88) trªn thiÕt bÞ thö nghiÖm ®a
n¨ng Zwick 2.5 (CHLB §øc). Sè liÖu ®−îc tÝnh
to¸n b»ng phÇn mÒm chuyªn dông TestXpert kÕt
nèi trùc tiÕp víi thiÕt bÞ Zwick. C¸c nghiªn cøu
cÊu tróc pha b»ng ph−¬ng ph¸p kÝnh hiÓm vi
®iÖn tö quÐt (SEM) còng ®−î...
429
T¹p chÝ Hãa häc, T. 48 (4A), Tr. 429 - 433, 2010
kh¶o s¸t tÝnh chÊt cña vËt liÖu polyme tæ hîp trªn
c¬ së cao su thiªn nhiªn (NR) vμ polypropylen (PP),
cao su styren butadiene (SBR) gia cêng caCbon
nanotube díi t¸c dông cña ®iÒu kiÖn khÝ hËu nhiÖt
®íi ViÖt nam
Đến Tòa son 12-7-2010
NGUYN TH THÁI
1
, NGUYN QUANG
2
1
Vin k thut Nhit đới, Vin KH&CN Vit Nam
2
V Khoa hc Công ngh, ban Tuyên giáo Trung ương
ABSTRACT
This work is result of survey research on the variation of physico-mechanical property and
structure of carbon nanotubes (CNTs) reinforced polymer blend based on natural rubber (NR),
polypropylene (PP) and styrene butadiene (SBR) (NR/PP/CNTs and NR/SBR/CNTs) under
Vietnam tropical climate condition. The samples were tested in the temperature/humidity
accelerating test chamber UVCON-Model UC-327-2 following the ASTM A 4587-91 standards
with 6 testing cycles in the Institute for Tropical Technology. Besides, these samples were tested
in tropical climate at Quangninhs station by the time of 3, 6, 9 and 12 months. The results after
12 months of testing had shown that the physico-mechanical property of materials remained 90%
of its beginning values.
I - M ĐẦU
ë ViÖt Nam, vÊn ®Ò biến đổi c¸c vËt liÖu t
hp polyme b»ng c¸ch biÕn tÝnh vËt liÖu trªn c¬
së sö dông hçn hîp cña hai polyme thμnh phÇn,
®ång sö dông carbon nanotubes (CNTs) lμm
chÊt gia cêng cho vËt liÖu polyme t hp
polyme ®ang ®îc quan t©m nghiªn cøu(4, 5, 8,
15). Mét trong nh÷ng yªó tè quan träng cña vËt
liÖu t hp polyme ®îc sö dông ë ViÖt Nam ®ã
lμ tÝnh chÊt cña vËt liÖu thay ®æi nh thÕ nμo
díi t¸c dông cña ®iÒu kiÖn khÝ hËu nhiÖt
®íi(11. 18, 21).
ChÝnh v× vËy, néi dung bμi b¸o nμy tr×nh bμy
c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu kh¶o s¸t tÝnh chÊt cña
vËt liÖu polyme tæ hîp trªn c¬ së cao su thiªn
nhiªn (NR) vμ polypropylen (PP), cao su styren
butadiene (SBR) gia cêng carbon nanontube
díi t¸c dông cña ®iÒu kiÖn khÝ hËu nhiÖt ®íi
ViÖt Nam. MÉu ®îc thö nghiÖm gia tèc trªn
thiÕt bÞ UVCON- Model UC-327-2 theo tiªu
chuÈn ASTM A 4587-91 t¹i ViÖn Kü thuËt
NhiÖt ®íi vμ ®îc thö nhiÖm tù nhiªn t¹i tr¹m
ph¬i mÉu Qu¶ng Ninh víi c¸c chu kú 3, 6, 9, 12
th¸ng. C¸c nghiªn cøu tÝnh chÊt c¬ lý cña vËt
liÖu ®îc x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn ISO/DIN-527
(TCVN 4509-88) trªn thiÕt bÞ thö nghiÖm ®a
n¨ng Zwick 2.5 (CHLB §øc). Sè liÖu ®îc tÝnh
to¸n b»ng phÇn mÒm chuyªn dông TestXpert kÕt
nèi trùc tiÕp víi thiÕt bÞ Zwick. C¸c nghiªn cøu
cÊu tróc pha b»ng ph¬ng ph¸p kÝnh hiÓm vi
®iÖn tö quÐt (SEM) còng ®îc tiÕn hμnh.
II - TH
C NGHIM
1. Hoá cht
cao su - Trang 2
cao su - Người đăng: cainhathoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
cao su 9 10 358