Ktl-icon-tai-lieu

cấp nhiên liệu - quá trình cháy động cơ diesel

Được đăng lên bởi Fc Diesel
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 5541 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KHAI THÁC HỆ ĐỘNG LỰC

Tác giả: Nguyễn Văn Sơn

Công ty TNHH Hệ Sinh HọcKHAI THÁC
HỆ ĐỘNG LỰC

CHƯƠNG III:
CƠ SỞ KHAI THÁC
ĐIÈU KHIỂN CẤP NHIÊN LIỆU VÀ KIỂM
SOÁT QUÁ TRÌNH CHÁY Ở ĐỘNG CƠ
XĂNG VÀ DIESEL

62

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHIỂN CẤP NHIÊN
LIỆU VÀ CHÁY Ở ĐỘNG CƠ
3.1 Cơ sở vận hành khai thác động cơ
3.1.1 Công suất chỉ thị, công suất có ích
Các quá trình hút, nén, nổ-giãn nở, xả của động cơ bốn kỳ
được tiến hành trong hai vòng quay trục khuỷu tương ứng với bốn
hành trình chuyển động lên xuống của piston trong xi lanh. Các quá
trình trao đổi khí, nén, nổ-giãn nở của động cơ hai kỳ thực hiện trong
một vòng quay trục khuỷu với đặc điểm khác biệt so với động cơ
bốn kỳ là không dành trọn vẹn hành trình chuyển động của piston
riêng cho từng quá trình. Hình 3.1 thể hiện rõ các quá trình động cơ
bốn kỳ với chu trình làm việc trải ra trên 7200 góc quay trục khuỷu.
Hình 3.2 thể hiện các quá trình công tác của động cơ hai kỳ kiểu quét
vòng với chu trình làm việc trải trên 3600 góc quay trục khuỷu. Thực
ra hiện nay, các động cơ hai kỳ lớn hầu như chuyển sang dùng kiểu
quét thẳng qua súp páp xả bố trí trên nắp máy như bản vẽ cấu trúc
trên hình 3.3 mô tả. Đồ thức pV hình 3.4 và 3.5 thể hiện chu trình
thực động cơ phần nào nói lên sự khác biệt giữa chu trình lý tưởng
và chu trình thực. Lý do có sự khác biệt đó là do chu trình thực thuộc
loại chu trình hở trong khi chu trình lý tưởng là chu trình kín sử dụng
môi chất lý tưởng với tỷ nhiệt không đổi trong các quá trình. Một
điểm khác biệt rõ nét nữa là ở chu trình lý tưởng chỉ có quá trình cấp
nhiệt từ nguồn nóng, nhả nhiệt cho nguồn lạnh chung chung nhưng ở
chu trình thực các quá trình đó được thay bằng sự cháy nhiên liệu và
trao đổi khí với bên ngoài. Với chu trình lý tưởng các quá trình nén,
giãn nở là đoạn nhiệt trong khi ở chu trình thực lại là quá trình đa
biến với sự thay đổi liên tục về hóa học, vật lý của môi chất trong xi
lanh.
Vì những lý do đó mà cách thức tính toán và khảo sát chu
trình thực sẽ khác biệt so với chu trình lý tưởng
Ngay ở các động cơ làm việc theo chu trình thực như động cơ
xăng và động cơ diesel cũng có sự khác nhau về điều khiển: động cơ
xăng đánh lửa cưỡng bức hỗn hợp nhiên liệu và không khí đã hòa
63

KHAI THÁC HỆ ĐỘNG LỰC

Tác giả: Nguyễn Văn Sơn

Công ty TNHH Hệ Sinh Họctrộn trước còn ở động cơ diesel thì nhiên liệu được phun buồng đốt
chứa không khí áp suất cao, nhiệt độ cao và tự cháy.

Hình 4.1 sơ đồ nguyên lý động cơ bốn kỳ

64

...
KHAI THÁC H ĐỘNG LC Tác gi: Nguyn Văn Sơn
Công ty TNHH H Sinh Hc http://www.biosys.com.vn
62
KHAI THÁC
H ĐỘNG LC
CHƯƠNG III:
CƠ S KHAI THÁC
ĐIÈU KHIN CP NHIÊN LIU VÀ KIM
SOÁT QUÁ TRÌNH CHÁY ĐỘNG CƠ
XĂNG VÀ DIESEL
cấp nhiên liệu - quá trình cháy động cơ diesel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cấp nhiên liệu - quá trình cháy động cơ diesel - Người đăng: Fc Diesel
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
cấp nhiên liệu - quá trình cháy động cơ diesel 9 10 618