Ktl-icon-tai-lieu

cấp nước và xử lý chất thải

Được đăng lên bởi dieu minh
Số trang: 314 trang   |   Lượt xem: 1387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GI NG
C P NƯ C
Please purchase a personal license.
VÀ X LÝ CH T TH I
Biên so n: Tr n Văn Vương

Nha Trang, thaùng 07 naêm 2011
1

N I DUNG CHÍNH

Phaàn I: Kyõ thuaät caáp nöôùc.
Chöông 1: Khaùi quaùt veà nöôùc caáp
Chöông 2: Caùc quaù trình XLNC cơ b n
Chương 3: H th ng phaân phoái nöôùc

2

N I DUNG CHÍNH

Phaàn II: Kyõ thuaät x lý ch t th i.
Chöông 1: Khaùi quaùt v ch t th i.
Chöông 2: M t s PP thu gom & x lý
ch t th i cơ b n.
Chöông 3: L a ch n PPXL và mô hình.

3

Taøi lieäu tham khaûo
1.

-

a ch websites.--

4

2. Sách tham kh o.
1- Nguy n Th Thu Thu (2003), x lyù nư c
c p sinh ho t & coâng nghi p, NXB
KHKT HN.
2- Soå tay xöû lyù nöc caáp (1999), NXB XD Haø
Noäi.
3- TS. Trònh Xuaân Lai (2000), Tính toaùn thieát
keá caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi, NXB
Xaây Döïng, HN.
ng
4- TS. Nguyeãn Ñöùc Löôïng (2003), Coâng ngheä
ng
sinh hoïc moâi tröôøng (T1), NXB ÑHBK,
ng
TPHCM.

5

Phaàn I: Xöû lyù nöôùc caáp
CHÖÔNG 1
Khaùi quaùt veà nöôùc caáp
next
6

1.1. Taàm quan troïng cuûa nöôùc caáp
ng
a) Söû duïng nöôùc caáp.
ng
Nöôùc laø moät nhu caàu thieát yeáu cho moïi
hoaït ñoäng soáng.
ng ng
Trong hoaït ñoäng haøng ngaøy cuûa con
ng ng
ngöøôi, nöôùc ñöôïc söû duïng trong hoaït ñoäng
ôi
ng
ng
sinh hoaït vaø saûn xuaát coâng nghieäp.

next

7

Trong hoaït ñoäng sinh hoaït: Nhu caàu
ng
aên uoáng, veä sinh, caùc hoïat ñoäng giaûi trí,
ng
at n g
caùc hoaït ñoäng coâng coäng nhö phun
ng
ng
nöôùc, töôùi caây…

8

Trong hoaït ñoäng SX:
ng
Duøng laøm laïnh, laøm
ng
nh
veä sinh, duøng sx thöïc
ng
phaåm: nhö ñoà hoäp,
nöôùc giaûi khaùt, beer,
röôïu… Haàu heát caùc
ngaønh CN ñeàu söû
nh
duïng nöôùc caáp nhö laø
ng
moät taùc nhaân phuïc vuï
saûn xuaát hay nguoàn
nguyeân lieäu khoâng gì
thay theá ñöôïc.
9

Tuøy thuoäc vaøo möùc ñoä phaùt trieån coâng
ngheä vaø möùc sinh hoaït cao thaáp cuûa
moãi coäng ñoàng, moãi khu vöïc, moãi
ng ng
quoác gia maø nhu caàu veà löu löôïng vaø
ng
chaát löôïng nöôùc cuõng khaùc nhau.
ng

10

b) Voøng tuaàn hoaøn nöôùc caáp.
ng
- Toång quan veà 1 voøng tuaàn hoaøn nöôùc caáp:
ng
ng
Caùc nguoàn nöôùc töï
nhieân

Khai thaùc vaø
xöû lyù

Phaân phoái vaø söû
duïng

Thu gom vaø xöû
lyù

1. Nöôùc möa.
2. Nöôùc beà maët: Nöôùc soâng, hoà,
ao, suoái…
3. Nöôùc ngaàm.
4. Nöôùc bieån.

1. Sinh hoaït
2. Saûn xuaát

11

c) Caùc yeâu caàu chung veà chaát löôïng
ng
nöôùc caáp
- Moãi...
1
Please purchase a personal license.
CP NƯỚC
VÀ X LÝ CHT THI
Biên son: Trn Văn Vương
Nha Trang, thaùng 07 naêm 2011
BÀI GING
cấp nước và xử lý chất thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cấp nước và xử lý chất thải - Người đăng: dieu minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
314 Vietnamese
cấp nước và xử lý chất thải 9 10 559