Ktl-icon-tai-lieu

Cát chảy & Xói ngầm

Được đăng lên bởi The Destiny
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1473 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cát chảy
& Xói ngầm

Bài 7. HIỆN TƯỢNG CÁT CHẢY
I. Khái niệm:
Hiện tượng các dòng bùn cát chảy vào công
trình đào cắt qua nó, làm hố móng bị biến
dạng, các công trình ở gần hố móng sẽ không
ổn định.
Thường là cát hạt nhỏ, cát hạt mịn, cát pha,
bùn sét pha chứa hữu cơ đồng thời bão hòa
nước

Ví dụ thực tế

Cát chảy khi đào móng xây nhà làm đổ nhà bên
cạnh - ở Quảng Ninh (VN) (16/11/2009)

II. Các điều kiện phát sinh cát chảy
- §èi víi ®Êt : ®Êt rêi, gi÷a c¸c h¹t kh«ng cã lùc dÝnh kÕt hoÆc cã nh
ng rÊt nhá, b·o hoµ níc.
- ¸p lùc thuû ®éng cña dßng níc ngÇm truyÒn vµo c¸c h¹t ®Êt khi
më hè mãng, hè ®µo lµm cho h¹t ®Êt di chuyÓn theo híng gradien
thÊm.
§iÒu kiÖn ®Ó x¶y ra hiÖn tîng c¸t ch¶y (theo I.V. Popov):
  ®n
Trong ®ã:
 - ¸p lùc thuû ®éng,  = n.Idn
Idn - Gradien thuû lùc cña dßng ngÇm
n - Träng lîng thÓ tÝch cña níc
®n - Träng lîng thÓ tÝch ®Èy næi cña h¹t ®Êt,
®n = (0-n )(1-n )
----> Idn  (  - 1)(1-n)
§Æt Igh = (  - 1)(1-n) - gradien thuû lùc giíi h¹n.
-----> Idn  Igh = (  - 1)(1-n)

III. Các loại cát chảy
Theo cơ chế, tính chất và nguyên nhân
phát sinh, chia 2 loại cát chảy:
 Cát

chảy giả
 Cát chảy thật

1. Cát chảy giả
 Khái

niệm:

Xảy ra trong đất cát sạch không có lực
dính kết, không chứa hạt sét và hữu cơ.
Do áp lực thuỷ động quá lớn tạo nên.

1. Cát chảy giả (tiếp)
 Đặc

điểm:

– Góc nghỉ tự nhiên của cát khi thoát nước
= 28 - 320.
– Nước dễ thoát ra khỏi đất, nước trong.
– Cát ngừng chảy khi Idn < Igh.

2. Cát chảy thật
 Khái

niệm:
Xảy ra trong đất cát không đồng nhất có
chứa từ 3 - 5% hạt sét và hữu cơ.
Do ma sát giữa cát hạt quá nhỏ.

2. Cát chảy thật (tiếp)
 Đặc

điểm:

– Góc nghỉ tự nhiên của cát khi thoát nước
= 5 - 70.
– Nước dễ thoát ra khỏi đất, nước đục.
– Cát vẫn chảy khi Idn < Igh.

VI. Ảnh hưởng đến xây dựng công
trình
 Gây

nguy hiểm trong thi công xây dựng
 Gây trượt, sụt khi đào
 Làm biến dạng bề mặt công trình liền kề
 Bất lợi khi đặt móng công trình
 Cản trở tiến độ thi công, tăng khối lượng
đào

IV. Ảnh hưởng đến xây dựng công
trình

Sập dãy nhà của Viện KHXH tại đường NTMK - T.p HCM
Do hố móng sâu 24m của nhà cao tầng Pacific (9/10/2008)

V. Xử lý cát chảy
 Bóc

bỏ - đối với tầng đất chảy nằm trên,
mỏng
 Tháo khô vùng cát chảy trong thời gian
XD: hạ thấp mực nước ngầm bằng các
giếng khoan.
 Làm tường cừ vây quanh hố móng.
 Gia cố vùng cát chảy (làm đông cứng đất,
silicát hoá, điện thẩm, xi măng hoá), làm
chặt đất.

V. Xử lý cát chảy

V. Xử lý cát chảy

Bài 8. HIỆN TƯỢNG XÓI NGẦM
I...
Cát chảy
Cát chảy
& Xói ngầm
& Xói ngầm
Cát chảy & Xói ngầm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cát chảy & Xói ngầm - Người đăng: The Destiny
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Cát chảy & Xói ngầm 9 10 872