Ktl-icon-tai-lieu

Cắt đứt trên máy cưa ngang và cưa vòng

Được đăng lên bởi Lê Duy Tùng
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1915 lần   |   Lượt tải: 2 lần
% M7$ σbp ˆ G ÷ BG Kb

?3 † G

E † ?G

E † ?3

3† E

3 † ??

?† 3

3† E

?† 3

B† 3

G† ?

† B

E† G

?

n

σbp ˆ BG ÷ 3G

″

σbp ˆ 3G ÷ E0

″

% M7 w

<

″

'

C

″

% M7

-

): M7
/

% M7

E† ?
6

G

G†

/

E†S

3G • ?GG

&u ): M7

3G † 3G

<

b#
c
f=

#

):

#

B BS %&< 4^ "#

4^ 8 &

1Z @

- ,

^

! "# @ Q

#

4^ 8

% M7 ): M7 w σbp ˆ G ÷ BG Kb n
″

″

σbp ˆ BG ÷ 3G

″

″

σbp ˆ3G ÷ E0

E0

?

G

″
″

0G
N0

b#
c

J

%^

! F

<
6=

! @

@

#

):

0G

#

*-

#

S

#
&

# R $
#

7 /
6=

! ): )Z @
EN ):

F 6D

F d

@:

@ Q

# )T

)
&

EE
SS

f=

B 0G %^

! F &I
1Z @

#

#

#

%^

G

?

% M7 σbp BG Kb n
% M7 σbp ˆ BG ÷ 0G Kb n

?

c

3 Kb n

?

% M7 σbp ˆ 0G ÷ 3G Kb n

?

# σbp

% M7 &
c

#

f

# σbp • 3

% M7

σ bp

> EG Kb n

\ ): M7 /
b#

@ Q F 6D

0

$ %^

?

G

/ σbp > EG Kb

?

f •?GG

! F &
M7

?

σbp > G Kb n

n

,

?

f ˆ 0G÷?GG

#

†

?

\ σbp = 50 ÷ 80 Kb n

†
b#

% M7 &

?G

?

G Kb n

% M7 σbp ˆ 3G ÷ EG Kb n

c

?

0G

σbp

c

% M7 &

?0

\ σbp < 45 Kb n

†
b#

8 w

! F 1~ n7 •

6=

&<4^ ^

! F

)

@ Q

F @:

e

] .

M7

6

?0 ÷ BG ‰

GG

f=

B0

# )T

%^

! F ): @ A

#

&

! 7 w

F 6D

@ Q

$

1Z @

F

% M7

b#

c

c

#

c

#
%^

! F

1~

n7 •

3 † ?G

0† ?

0† G

0 † BG

110

?0 † 0G

140

A
#

90

0G

200

7 w
a~

•

B 7 : J ) T U!

A

# $

# @œ @ A
#

• a^ œ

#

-

,

k

F )œ 4#
M7
&

F &\
• &\

T 7

f=

B 0? a^ @

&
6=

6

œ

5

#
&\

&\ ~

&'

6=

&I

@œ

ES

@ A

)< ~@ A
I
w

#

"#

&\

S d )œ 4#

l

6-5 a ≤ ?d0
5

7

@œ 7

@2 @œ 7

#

@2 @œ 7
M )

•

F &\

A *& •

F &\

aΠ?d0

F &\
,

#

]

#

)œ

L

&'

(

A7

F &\ 6D

5

~

a

5

F

5

,

M7d #

f

#

d
a @

•
8

{

{

3

{

GdN0

3dN

{

E•

{

dGG

EdS

{

?

{

d?0

B

Gd

{

B •?? ?B•

d0G

B

?

{

dN0

8

0

{

{

G

Bd 3

{

Ed?G

?B•

3•0?

{

3

03• GG ?d0G

3

dGG

3

??

{

Gd

{

{

{

d0G

N

B

3d S

{

03•BGG {

d0G

N

B

B?d0

{

{

{

Bd0G

N

B

BEd0?

{

{

{

0dGG

E

B

03d3G

{

{

{

0d0G

E

B

3Bd3E

c

{

B?d?N

f=

N?•3GG {

{

3dGG

S

B

B0

a^ @

,
~ 2 O

F &\
•

{

?dGG

3•0?

F &\

&\

O

)

M7 d #

8 C 4+

f

&.

a^ )T

8F

a~

•

U\

d

&I

a^ @
8F

F
8F

″ ~ •

G?

{

G SGN

G 0E

nE

N

B

?E

n 3

{

G3

G0E

?B

?

nB

{

GN S

?NG

?G

?

G E03

N

S

{

nB{ nE

N

B

0n 3

{

G E?B

B

E

nE

{

GS B

0EE

3

Nn 3

{

GN

E B

B

B

E B

B

B

N

?

B

{

3?

n?{NnE

0nE

33
{3

? GS

0

BNS

{

{

?

?00

n?{Sn 3 {

? GS

N

B

N

0

G

nB

{

0G3

? 0BG

NnE

{

3NB

? E??

S

0

B

{

EEE

N0

E

0

B

nB

{

? 3G

3?S

N

0

B

B?

3
...
SS
%M7$
bp
σ
σσ
σ
ˆG÷BGKb
n
?
bp
σ
σσ
σ
ˆBG÷3G
bp
σ
σσ
σ
ˆ3G÷E0
%M7w<'C
-
%M7):M76
//
%M7&u):M7<

b#
c#):#
?3†G
E†?3
3†??
3†E
B†3
†B
E†?
G†
3G•?GG
E†?G
3†E
?†3
?†3
G†?
E†G
G
E†S
3G†3G
f=BBS%&<4^"#4^8&-,^!"#@Q#R#$
1Z@#
4^8
%M7):M7w
bp
σ
σσ
σ
ˆG÷BGKbn
?

bp
σ
σσ
σ
ˆBG÷3G

bp
σ
σσ
σ
ˆ3G÷E0
b#
c#):#
E0
G
0G
N0
0G
 J @ * -     S 
%^!F##7/!):)Z@Fd@:)
<!@&6=EN):F6D@Q#)T&
6=EE
Cắt đứt trên máy cưa ngang và cưa vòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cắt đứt trên máy cưa ngang và cưa vòng - Người đăng: Lê Duy Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Cắt đứt trên máy cưa ngang và cưa vòng 9 10 274