Ktl-icon-tai-lieu

Cắt hồ quang Plasma

Được đăng lên bởi vietthanhnh
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 5052 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Bµi 18: C¾t hå quang Plasma
A. Sö dông m¸y c¾t hå quang Plasma
I. CÊu t¹o vµ ®Æc tÝnh kü thuËt
1. §Æc tÝnh kü thuËt
(1) M¸y c¾t

Ký hiÖu m¸y

MRAT - 70

§iÖn thÕ ®Çu vµo

3φ . 380 V

TÇn sè dßng ®iÖn

50/60 Hz

Cêng ®é dßng ®iÖn ®Çu ra

70 A

§iÖn thÕ ®Çu ra

140 V

C«ng suÊt ®Çu ra

12.1 KVA 11.4 kW

§iÖn thÕ kh«ng t¶i MAX

245 V

Chu kú t¶i

60%

KÝch thíc m¸y

330 3 620 3 520 mm

Träng lîng m¸y

99 Kg
. Nóm kiÓm tra khÝ

Chøc n¨ng an toµn

. Nóm kiÓm tra ng¾n m¹ch

1

(2) Má c¾t

Ký hiÖu má c¾t

CT - 0701

CTP - 0701

Cêng ®é dßng diÖn

70 A

Chu kú t¶i

60%

HÖ thèng lµm m¸t

Kh«ng khÝ

ChiÒu dµi c¸p

10 m

KhÝ nÐn

Kh«ng khÝ

Träng lîng

170 g (kh«ng kÓ c¸p)

2

2. Phô tïng tiªu chuÈn
(1) Phô tïng tiªu chuÈn cho m¸y c¾t

3

STT

Chi tiÕt

Sè hiÖu

Sè lîng

1

Bé phËn läc khÝ

P9400X

1

2

§ai b¾t èng

No.000

1

3

§Ìn hå quang

T10E10 .24V. 2W

1

4

C¸p dÉn m¸t

1.5 m

1

5

CÇu ch×

3A

2

6

CÇu ch×

1A

1

7

CÇu ch× m¸y

C-3

2

8

VÝt M8

M8-20

1

(2) Phô tïng tiªu chuÈn cho má c¾t

4

STT

Chi tiÕt

Sè hiÖu

Sè lîng

1

§Çu chôp má

H669G04

1

2

BÐp H

H669G05

3

3

BÐp S

H669G06

2

4

§iÖn cùc

H669G11

5

5

Ch×a vÆn

H758H01

1

Ghi chó:
BÐp c¾t H (H669G05) ®îc l¾p s½n ë má c¾t.
II. An toµn khi vËn hµnh
1. §iÖn thÕ nguån ®iÖn ®Çu vµo

5

§iÖn thÕ nguån cung cÊp cho m¸y (342 ~ 418) V (kh«ng dïng ®iÖn thÕ
nguån lín h¬n 418V).
2. Phßng ngõa rß ®iÖn
(1) Trong c¸c trêng hîp sau cÇn kiÓm tra ch¾c ch¾n ®· t¾t ¸p t« m¸t tæng tñ ®iÖn
sao cho nh÷ng ngêi c«ng nh©n hay ngêi vËn hµnh m¸y kh¸c kh«ng nhÇm lÉn bËt
c«ng t¾c ®ãng ®iÖn m¸y c¾t.
- Khi cÇm vµo c¸c ®Çu nèi ®iÖn ra hay vµo cña m¸y hoÆc më vá m¸y kiÓm
tra c¸c bé phËn bªn trong.
- Khi tiÕn hµnh th¸o l¾p, kiÓm tra má c¾t.
- Khi kh«ng vËn hµnh m¸y.
(2) CÇn nèi d©y tiÕp ®Êt ®Ó tr¸nh tai n¹n ®iÖn giËt (®iÖn trë tiÕp ®Êt cÇn nhá h¬n
100 ς).
C«ng viÖc nèi d©y tiÕp ®Êt do thî ®iÖn ®¶m nhiÖm. TuyÖt ®èi kh«ng ®îc d©y
tiÕp ®Êt víi ®êng èng dÉn khÝ, bëi v× cã thÓ g©y ra næ vµ còng tuyÖt ®èi kh«ng ®îc nèi d©y tiÕp ®Êt víi c¸c cét thÐp hoÆc c¸c vËt dÉn kh¸c v× dßng ®iÖn cã thÓ
truyÒn tíi c¸c vÞ trÝ kh¸c hoÆc truyÒn vµo c¸p cÇu trôc trong xëng.
(3) Khi d©y tiÕp ®Êt bÞ háng kh«ng dïng ®îc n÷a th× cÇn ph¶i thay d©y míi ngay
lËp tøc.
(4) Khi lµm viÖc ë nh÷ng n¬i cã ®é Èm cao hoÆc tiÕp xóc víi kim lo¹i c¬ b¶n cÇn
ph¶i mÆc quÇn ¸o kh«, g¨ng tay da vµ giµy da cã lãt cao su.
(5) Do ¸p lùc khÝ cao, nªn kh«ng ®Ó nguån khÝ t¸c ®éng trùc tiÕp vµo ngêi.
(6) Tríc khi tiÕn hµnh c¾t cÇn kiÓm tra sù l¾p ghÐp cña bÐp...
Bµi 18: C¾t hå quang Plasma
A. Sö dông m¸y c¾t hå quang Plasma
I. CÊu t¹o vµ ®Æc tÝnh kü thuËt
1. §Æc tÝnh kü thuËt
(1) M¸y c¾t
Ký hiÖu m¸y MRAT - 70
§iÖn thÕ ®Çu vµo
3φ . 380 V
TÇn sè dßng ®iÖn 50/60 Hz
Cêng ®é dßng ®iÖn ®Çu ra 70 A
§iÖn thÕ ®Çu ra 140 V
C«ng suÊt ®Çu ra 12.1 KVA 11.4 kW
§iÖn thÕ kh«ng t¶i MAX 245 V
Chu kú t¶i 60%
KÝch thíc m¸y
330 3 620 3 520 mm
Träng lîng m¸y 99 Kg
Chøc n¨ng an toµn
. Nóm kiÓm tra khÝ
. Nóm kiÓm tra ng¾n m¹ch
1
Cắt hồ quang Plasma - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cắt hồ quang Plasma - Người đăng: vietthanhnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Cắt hồ quang Plasma 9 10 393