Ktl-icon-tai-lieu

Cấu hình STP trên Catalyst Switch 2960

Được đăng lên bởi hacker0206
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2839 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cấu hình STP trên Catalyst Switch 2960
Trong phần này các bạn sẽ được tìm hiểu về phương pháp cấu
hình Spanning Tree Protocol (STP) trên port-based VLANs thực
hiện trên Catalyst Switch 2960. Switch có thể dùng một trong
hai giao thức PVST+ dựa trên chuẩn IEEE 802.1D hoặc giao
thức rapid-PVST+ dựa trên chuẩn IEEE 802.1w.
- Bài viết về Cấu hình STP sẽ bao gồm những bài viết nhỏ sau:
+ Phần I: Tìm hiểu về những tính năng của Spanning-tree
+ Phần II: Cấu hình một số tính năng của Spanning-Tree
+ Phần III: Hiển thị trạng thái Spanning-Tree
Phần-I. Tìm hiểu về các tính năng của Spanning-Tree
- Trong phần I của bài viết về cấu hình STP sẽ bao gồm những khái niệm sau:
+ Tổng quan về STP
+ Mô hình Spanning-Tree và BPDUs
+ Bridge ID, Switch Priority, Extended System ID
+ Trạng thái của các Interface Spanning-tree
+ Cách thức để một Switch hoặc Port của Switch trở thành Root switch hoặc Root Port
+ Spanning Tree và Kết nối dự phòng
+ Quản lý Spanning-tree Address
+ Dùng Accelerated Aging để giữ lại một kết nối
+ Các chế độ của Spanning-Tree và Các giao thức
+ Sự hỗ trợ của Spanning-tree Instances
+ Sự tương thích của Spanning-Tree
+ STP và IEEE 802.1Q Trunks.
1. Tổng quan STP
- STP là một giao thức quản lý liên kết layer 2, cung cấp một đường dự phòng trong khi vẫn
ngăn cản được hiện tượng loop xảy ra trong hệ thống. Khi công nghệ Ethernet hoạt động ở Layer
2 trong mô hình OSI đã được cấu hình đúng, thì duy nhất một đường sẽ được hoạt động giữa hai
PC. Trong hệ thống tồn tại nhiều đường cùng hoạt động giữa 2 PC sẽ là nguyên nhân của hiện
tượng loop xảy ra. Nếu một loop tồn tại trong hệ thống, thì các thiết bị đầu cuối (PC) sẽ phải
nhận nhiều các thông điệp trùng nhau (Cơ chế này gọi là Multi-Frame copy). Switch sẽ phải học
thông tin về địa chỉ MAC của các PC trên nhiều port (Cơ chế này gọi là MAC Table Instable).
Những hậu quả như vậy sẽ làm cho hệ thống của chúng ta trở nên không ổn định. Spanning-Tree
hoạt động trên các switch sẽ có thể giúp hệ thống của chúng ta ngăn được loop và vẫn cho phép
hệ thống xây dựng được mô hình có dự phòng.
- STP sử dụng thuật toán Spanning-Tree để chọn một switch đóng vai trò làm Root Bridge trong
mô hình hệ thống có dự phòng. Thuật toán Spanning-tree sẽ tính toán đường tốt nhất không có
loop thông qua hệ thống switch layer2 bằng cách gán vai trò cho mỗi port hoạt động trong mô
hình hệ thống đó, và mỗi port sẽ có một vai trò trong số những vai trò dưới đây:
+ Root: là một port có khả truyền dữ liệu trong mô hình spanning-tree
+ Design...
Cu hình STP trên Catalyst Switch 2960
Trong phn này các bn s được tìm hiu v phương pháp cu
hình Spanning Tree Protocol (STP) trên port-based VLANs thc
hin trên Catalyst Switch 2960. Switch có th dùng mt trong
hai giao thc PVST+ da trên chun IEEE 802.1D hoc giao
thc rapid-PVST+ da trên chun IEEE 802.1w.
- Bài viết v Cu hình STP s bao gm nhng bài viết nh sau:
+ Phn I: Tìm hiu v nhng tính năng ca Spanning-tree
+ Phn II: Cu hình mt s tính năng ca Spanning-Tree
+ Phn III: Hin th trng thái Spanning-Tree
Phn-I. Tìm hiu v các tính năng ca Spanning-Tree
- Trong phn I ca bài viết v cu hình STP s bao gm nhng khái nim sau:
+ Tng quan v STP
+ Mô hình Spanning-Tree và BPDUs
+ Bridge ID, Switch Priority, Extended System ID
+ Trng thái ca các Interface Spanning-tree
+ Cách thc để mt Switch hoc Port ca Switch tr thành Root switch hoc Root Port
+ Spanning Tree và Kết ni d phòng
+ Qun lý Spanning-tree Address
+ Dùng Accelerated Aging để gi li mt kết ni
+ Các chế độ ca Spanning-Tree và Các giao thc
+ S h tr ca Spanning-tree Instances
+ S tương thích ca Spanning-Tree
+ STP và IEEE 802.1Q Trunks.
1. Tng quan STP
- STP là mt giao thc qun lý liên kết layer 2, cung cp mt đường d phòng trong khi vn
ngăn cn được hin tượng loop xy ra trong h thng. Khi công ngh Ethernet hot động Layer
2 trong mô hình OSI đã được cu hình đúng, thì duy nht mt đường s được hot động gia hai
PC. Trong h thng tn ti nhiu đường cùng hot động gia 2 PC s là nguyên nhân ca hin
tượng loop x
y ra. Nếu mt loop tn ti trong h thng, thì các thiết b đầu cui (PC) s phi
nhn nhiu các thông đip trùng nhau (Cơ chế này gi là Multi-Frame copy). Switch s phi hc
thông tin v địa ch MAC ca các PC trên nhiu port (Cơ chế này gi là MAC Table Instable).
Nhng hu qu như vy s làm cho h thng ca chúng ta tr nên không n định. Spanning-Tree
hot động trên các switch s có th giúp h thng ca chúng ta ngăn được loop và vn cho phép
h thng xây dng được mô hình có d phòng.
- STP s dng thut toán Spanning-Tree để chn mt switch đóng vai trò làm Root Bridge trong
mô hình h thng có d phòng. Thut toán Spanning-tree s tính toán đường tt nht không có
loop thông qua h thng switch layer2 bng cách gán vai trò cho mi port hot động trong mô
hình h thng đó, và mi port s có mt vai trò trong s nhng vai trò dưới đây:
+ Root: là mt port có kh truyn d liu trong mô hình spanning-tree
+ Designated: mt port có kh
năng truyn d liu được chn cho tt c các switch trong
Cấu hình STP trên Catalyst Switch 2960 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu hình STP trên Catalyst Switch 2960 - Người đăng: hacker0206
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Cấu hình STP trên Catalyst Switch 2960 9 10 607