Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi bảo vệ đồ án bê tông 1

Được đăng lên bởi Trần Lê Quang Ngọc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1391 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÂU HỎI BẢO VỆ ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 1
1. Khi chiều cao dầm phụ bằng chiều cao dầm chính thì cốt treo đặt ở đâu?
- Khi đó cốt treo chỉ là cốt cấu tạo và đặt theo cấu tạo.
2. Vì sao phải cắt uốn cốt thép?
- Trong mỗi đoạn dầm cốt thép được tính toán cho tiết diện có mômen max. Càng xa tiết diện đó cốt thép
cần thiết càng giảm. Để tiết kiệm vật liệu cần cắt hoặc uốn chuyển vùng cốt thép. Vị trí cắt uốn xác định
dựa vào hình bao mômen và khả năng chịu lục của các tiết diện dầm.
3. Cái gì chịu lực cat trong bản?
- Trong bản lực cắt thường bé nên bê tông đủ khả năng chịu cắt.
4. Sơ đồ tính của bản, dầm chính và dầm phụ: Tại sao lại có sự khác nhau đó?
- Sơ đồ tính của bản và dầm phụ là sơ đồ khớp dẻo
- Sơ đồ tính của dầm chính là sơ đồ đàn hồi.
- Dầm chính là kết cấu chịu lực chính trên sàn, nó được xem là bị phá hoại khi có sự hình thành khớp dẻo.
Do vậy phải tính theo sơ đồ đàn hồi, bảo đảm an toàn cho kết cấu. Còn với dầm phụ và bản, khi hinh
thành khớp dẻo thì kết cấu vẫn còn làm việc được , ta tính theo sơ đồ khớp dẻo để tận dụng tối đa khả
năng làm việc của kết cấu.
5. Vì sao các ô bản ở giữa được phép giảm 20% cốt thép?
- Ở các bản vùng giữa ( dalle intermédiaire) liên kết bởi bốn phía là dầm nên có sự hình thành khớp dẻo
tạo thành kết cấu khung ba khớp làm tăng khả năng chịu lực của các ô bản ở giữa ( Hiệu ứng vòm ) . Các
ô bản ở ngoài, do chỉ có ba phía là dầm, một phía gốI lên tường, ở đó coi như không có mômen do dó
không có sự hình thành khớp dẻo- không được giảm thép.
6. Ad là gì ? Ad phụ thuộc vào gì ?
- Ad là hệ số hạn chế dầm tính theo sơ đồ khớp dẻo.
- Ad phụ thuộc vào mác bêtông:
+ Nếu mác bêtông # > 300 thì Ad = 0,3 tương ứng a = 0,37
+ Nếu mác bêtông # > 500 thì Ad = 0,255 , a = 0,3
7. Vì sao tại các tiết diện ở gối tựa ta phải kiểm tra điều kiện
- Vì tính toán theo sơ đồ khớp dẻo, các khớp dẻo dự kiến xuất hiện ở các gối tựa, do đó tại các tiết này
phải kiểm tra đk trên
8. Khi tính toán thép trong dầm chính người ta dùng giá trị mômen nào ? Tại sao?
- Khi tính toán dầm chính người ta dùng giá trị mômen tại mép gối mà không dùng giá trị lớn nhất ở
chính giữa các gối tựa. Lí do : trong thực tế sự phá hoại xảy ra theo tiết diện mép gối chứ không phải tiết
diện có mômen lớn nhất ở chính giữa trục gối.
9. Tại một gối có bao nhiêu giá trị mômen mép gối ? Ta dùng giá trị nào ?
Trên biểu đồ bao mômen , ở hai bên gối có thể có các độ dốc khác nhau, do đó có hai giá trị mômen mép
gối. Ta dùng giá trị lớn hơn để tính toán.
10. Khi tính toán dầm chính, trường ...
CÂU HỎI BẢO VỆ ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 1
1. Khi chiều cao dầm phụ bằng chiều cao dầm chính thì cốt treo đặt ở đâu?
- Khi đó cốt treo chỉ là cốt cấu tạo và đặt theo cấu tạo.
2. Vì sao phải cắt uốn cốt thép?
- Trong mỗi đoạn dầm cốt thép được tính toán cho tiết diện có mômen max. Càng xa tiết diện đó cốt thép
cần thiết càng giảm. Để tiết kiệm vật liệu cần cắt hoặc uốn chuyển vùng cốt thép. Vị trí cắt uốn xác định
dựa vào hình bao mômen và khả năng chịu lục của các tiết diện dầm.
3. Cái gì chịu lực cat trong bản?
- Trong bản lực cắt thường bé nên bê tông đủ khả năng chịu cắt.
4. Sơ đồ tính của bản, dầm chính và dầm phụ: Tại sao lại có sự khác nhau đó?
- Sơ đồ tính của bản và dầm phụ là sơ đồ khớp dẻo
- Sơ đồ tính của dầm chính là sơ đồ đàn hồi.
- Dầm chính là kết cấu chịu lực chính trên sàn, nó được xem là bị phá hoại khi có sự hình thành khớp dẻo.
Do vậy phải tính theo sơ đồ đàn hồi, bảo đảm an toàn cho kết cấu. Còn với dầm phụ và bản, khi hinh
thành khớp dẻo thì kết cấu vẫn còn làm việc được , ta tính theo sơ đồ khớp dẻo để tận dụng tối đa khả
năng làm việc của kết cấu.
5. Vì sao các ô bản ở giữa được phép giảm 20% cốt thép?
- Ở các bản vùng giữa ( dalle intermédiaire) liên kết bởi bốn phía là dầm nên có sự hình thành khớp dẻo
tạo thành kết cấu khung ba khớp làm tăng khả năng chịu lực của các ô bản ở giữa ( Hiệu ứng vòm ) . Các
ô bản ở ngoài, do chỉ có ba phía là dầm, một phía gốI lên tường, ở đó coi như không có mômen do dó
không có sự hình thành khớp dẻo- không được giảm thép.
6. Ad là gì ? Ad phụ thuộc vào gì ?
- Ad là hệ số hạn chế dầm tính theo sơ đồ khớp dẻo.
- Ad phụ thuộc vào mác bêtông:
+ Nếu mác bêtông # > 300 thì Ad = 0,3 tương ứng a = 0,37
+ Nếu mác bêtông # > 500 thì Ad = 0,255 , a = 0,3
7. Vì sao tại các tiết diện ở gối tựa ta phải kiểm tra điều kiện
- Vì tính toán theo sơ đồ khớp dẻo, các khớp dẻo dự kiến xuất hiện ở các gối tựa, do đó tại các tiết này
phải kiểm tra đk trên
8. Khi tính toán thép trong dầm chính người ta dùng giá trị mômen nào ? Tại sao?
- Khi tính toán dầm chính người ta dùng giá trị mômen tại mép gối mà không dùng giá trị lớn nhất ở
chính giữa các gối tựa. Lí do : trong thực tế sự phá hoại xảy ra theo tiết diện mép gối chứ không phải tiết
diện có mômen lớn nhất ở chính giữa trục gối.
9. Tại một gối có bao nhiêu giá trị mômen mép gối ? Ta dùng giá trị nào ?
Trên biểu đồ bao mômen , ở hai bên gối có thể có các độ dốc khác nhau, do đó có hai giá trị mômen mép
gối. Ta dùng giá trị lớn hơn để tính toán.
10. Khi tính toán dầm chính, trường hợp chất tải lên toàn bộ dầm có phải là trường hợp nguy hiểm nhất
không ? Vì sao phải tổ hợp tải trọng ?
- Trường hợp chất tải lên toàn bộ dầm không phải là trường hợp nguy hiểm nhất mà chỉ là một trong
những trường hợp nguy hiểm. Do có nhiều trương hợp nguy hiểm xảy ra nên phải tổ hợp tải trọng để bảo
đảm kết cấu chịu lực được trong mọi trường hợp nguy hiểm khác nhau.
11. Có phải tất cả các hệ số vượt tải đều lớn hơn 1 ?
- Chưa chắc ! Có những trường hợp tải trọng thay đổi bé đi so với tải trọng tiêu chuẩn lạI gây bất lợi cho
kết cấu.
câu hỏi bảo vệ đồ án bê tông 1 - Trang 2
câu hỏi bảo vệ đồ án bê tông 1 - Người đăng: Trần Lê Quang Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
câu hỏi bảo vệ đồ án bê tông 1 9 10 154