Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi đồ án máy

Được đăng lên bởi buituong92-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 462 lần   |   Lượt tải: 2 lần
C©u hái «n thi ®å ¸n m¸y
1 T¹i sao sö dông cÊp sè nh©n
2 CÊu tróc nh©n phøc t¹p? t¹i sao Z0 +Z0 . Z1 t¹o thµnh cÊp sè nh©n (do tÝnh
chÊt tuyÕn tÝnh côc bé)
3 T¹i sao ph¶i lµm trïng ë ®êng truyÒn tèc ®é cao mµ kh«ng sö dông ®êng
truyÒn cã tèc ®é thÊp
4 T¹i sao bè trÝ ly hîp ma s¸t ë trôc ®Çu tiªn trong hép tèc ®é
5 X¸c ®Þnh sè cÊp tèc ®é quay ngîc cña trôc chÝnh
6 T¹i sao hép tèc ®é t¸ch khái hép trôc chÝnh vÉn ®Ó l¹i mét sè tû sè truyÒn
trªn trôc chÝnh
7 T¹i sao ly hîp ®¶o chiÒu trong hép tèc ®é lµ ly hîp ma s¸t
8 gi¶i thÝch ph¬ng ¸n ®iÒu chØnh ly hîp ma s¸t
9 Dùa vµo s¬ ®å ®éng vµ ®iÒu kiÖn di trît x¸c ®Þnh kÝch thíc híng trôc tèi
thiÓu cña hép tèc ®é
10 C¸c trêng hîp cho trôc chÝnh quay nguîc trong gia c«ng(®ã lµ tiÖn hai ren
®ång thêi, óp ngîc dao, c¾t ren bíc lÎ, ta r« ren)
11 T¹i sao trªn cïng ®êng truyÒn tiÖn tr¬n = b¸nh r¨ng thanh r¨ng hoÆc
ngang =vÝt me ngang l¹i bè trÝ hai c¬ cÊu ®¶o chiÒu ®ång thêi mét trong hép
tèc ®é, mét trong hép ch¹y dao
12 T¹i sao chia thµnh ren truyÒn dÉn vµ ren kÑp chÆt
13 T¹i sao ren cïng hÖ th× cïng ®êng truyÒn (cïng tÝnh chÊt th× cïng b¸nh
r¨ng thay thÕ)
14 Khi nµo ch¹c ®Çu ngùa cã mét hoÆc 2 hoÆc 3 tû sè truyÒn, t¹i sao ë m¸y
thiÕt kÕ ding ch¹c cã 2 tû sè truyÒn
15 C«ng dông cña c¸c nhãm sau ®©y trªn ®êng truyÒn c¾t ren ph©n biÖt râ
rµng : khuyÕch ®¹i , cè ®Þnh , thay thÕ, c¬ së , gÊp bé
16 GÞ¶i thÝch c¸ch bè trÝ trËt tù kÕt cÊu cña tÊt c¶ c¸c nhãm kÓ trªn trªn ®êng
truyÒn c¾t ren, h·y xem xÐt kh¶ n¾ng ®æi chç mét sè nhãm cho nhau vµ ¶nh
hëng tÝnh tèi u cña thiÕt kÕ
17 T¹i sao trªn ®êng truyÒn c¾t ren chØ ding ly hîp vÊu(ly hîp vÊu gi¶m kh¶
n¨ng trît)
18 T¹i sao chän kho¶ng c¸ch trôc nhãm c¬ së vµ nhãm gÊp béi b»ng nhau
19 C¸ch x¾p xÕp b¶ng ren tõ chuçi ren cho tríc trong hai trêng hîp ®¶o
chiÒu vµ kh«ng ®¶o chiÒu trong nhãm c¬ së
20 Liªn hÖ cÊu tróc s¬ ®å ®éng ®Õn cÊu tróc b¶ng ren
21 Ph¬ng ph¸p nèi ®éng gÞ÷a ch¹y dao c«ng t¸c vµ ch¹y dao nhanh
22 TÝnh kho¸ lÉn cña c¸c ly hîp ch¹y dao trong hép xe dao
23 Tr×nh bÇy chøc n¨ng cña hép tèc ®é vµ hép ch¹y dao, gi¶i thÝch mét sè
quan ®iÓm thiÕt kÕ :
- t¹i sao T vmd = 12
- t¹i sao ren vÝt me däc lµ ren quèc tÕ
- gi¶i thÝch quan ®iÓm chän profin vµ híng xo¾n cña vÝt me däc
24 Tr×nh bÇy kho¸ lÉn gi÷a ch¹y dao tiÖn ren vµ tiÖn tr¬n
25 Tr×nh bÇy nh÷ng iu nhîc cña m¸y (liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng c«ng nghÖ) khi
bè trÝ c¬ cÊu vît trªn ®êng truyÒn tiÖn ren (sù chªnh lÖch gi÷a 1k62 vµ 16k20
vµ c¸c lo¹i m¸y kh¸c)
26 TÝnh to¸n lîng dÞch chuyÓn cña kh©u chÊp hµnh khi du xÝch ch¹y dao däc
q...
C©u hái «n thi ®å ¸n m¸y
1 T¹i sao sö dông cÊp sè nh©n
2 CÊu tróc nh©n phøc t¹p? t¹i sao Z
0
+Z
0
. Z
1
t¹o thµnh cÊp sè nh©n (do tÝnh
chÊt tuyÕn tÝnh côc bé)
3 T¹i sao ph¶i lµm trïng ë ®êng truyÒn tèc ®é cao mµ kh«ng sö dông ®êng
truyÒn cã tèc ®é thÊp
4 T¹i sao bè trÝ ly hîp ma s¸t ë trôc ®Çu tiªn trong hép tèc ®é
5 X¸c ®Þnh sè cÊp tèc ®é quay ngîc cña trôc chÝnh
6 T¹i sao hép tèc ®é t¸ch khái hép trôc chÝnh vÉn ®Ó l¹i mét sè tû sè truyÒn
trªn trôc chÝnh
7 T¹i sao ly hîp ®¶o chiÒu trong hép tèc ®é lµ ly hîp ma s¸t
8 gi¶i thÝch ph¬ng ¸n ®iÒu chØnh ly hîp ma s¸t
9 Dùa vµo s¬ ®å ®éng vµ ®iÒu kiÖn di trît x¸c ®Þnh kÝch thíc híng trôc tèi
thiÓu cña hép tèc ®é
10 C¸c trêng hîp cho trôc chÝnh quay nguîc trong gia c«ng(®ã lµ tiÖn hai ren
®ång thêi, óp ngîc dao, c¾t ren bíc lÎ, ta r« ren)
11 T¹i sao trªn cïng ®êng truyÒn tiÖn tr¬n = b¸nh r¨ng thanh r¨ng hoÆc
ngang =vÝt me ngang l¹i bè trÝ hai c¬ cÊu ®¶o chiÒu ®ång thêi mét trong hép
tèc ®é, mét trong hép ch¹y dao
12 T¹i sao chia thµnh ren truyÒn dÉn vµ ren kÑp chÆt
13 T¹i sao ren cïng hÖ th× cïng ®êng truyÒn (cïng tÝnh chÊt th× cïng b¸nh
r¨ng thay thÕ)
14 Khi nµo ch¹c ®Çu ngùa cã mét hoÆc 2 hoÆc 3 tû sè truyÒn, t¹i sao ë m¸y
thiÕt kÕ ding ch¹c cã 2 tû sè truyÒn
15 C«ng dông cña c¸c nhãm sau ®©y trªn ®êng truyÒn c¾t ren ph©n biÖt râ
rµng : khuyÕch ®¹i , cè ®Þnh , thay thÕ, c¬ së , gÊp bé
16 GÞ¶i thÝch c¸ch bè trÝ trËt tù kÕt cÊu cña tÊt c¶ c¸c nhãm kÓ trªn trªn ®êng
truyÒn c¾t ren, h·y xem xÐt kh¶ n¾ng ®æi chç mét sè nhãm cho nhau vµ ¶nh
hëng tÝnh tèi u cña thiÕt kÕ
17 T¹i sao trªn ®êng truyÒn c¾t ren chØ ding ly hîp vÊu(ly hîp vÊu gi¶m kh¶
n¨ng trît)
18 T¹i sao chän kho¶ng c¸ch trôc nhãm c¬ së vµ nhãm gÊp béi b»ng nhau
19 C¸ch x¾p xÕp b¶ng ren tõ chuçi ren cho tríc trong hai trêng hîp ®¶o
chiÒu vµ kh«ng ®¶o chiÒu trong nhãm c¬ së
20 Liªn hÖ cÊu tróc s¬ ®å ®éng ®Õn cÊu tróc b¶ng ren
21 Ph¬ng ph¸p nèi ®éng gÞ÷a ch¹y dao c«ng t¸c vµ ch¹y dao nhanh
22 TÝnh kho¸ lÉn cña c¸c ly hîp ch¹y dao trong hép xe dao
23 Tr×nh bÇy chøc n¨ng cña hép tèc ®é vµ hép ch¹y dao, gi¶i thÝch mét sè
quan ®iÓm thiÕt kÕ :
- t¹i sao T
vmd
= 12
- t¹i sao ren vÝt me däc lµ ren quèc tÕ
- gi¶i thÝch quan ®iÓm chän profin vµ híng xo¾n cña vÝt me däc
24 Tr×nh bÇy kho¸ lÉn gi÷a ch¹y dao tiÖn ren vµ tiÖn tr¬n
25 Tr×nh bÇy nh÷ng iu nhîc cña m¸y (liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng c«ng nghÖ) khi
bè trÝ c¬ cÊu vît trªn ®êng truyÒn tiÖn ren (sù chªnh lÖch gi÷a 1k62 vµ 16k20
vµ c¸c lo¹i m¸y kh¸c)
26 TÝnh to¸n lîng dÞch chuyÓn cña kh©u chÊp hµnh khi du xÝch ch¹y dao däc
qua ®I n v¹ch hoÆc tÝnh ®é dµI dÞch chuyÓn cña kh©u chÊp hµnh theo 2 ph¬ng
Câu hỏi đồ án máy - Trang 2
Câu hỏi đồ án máy - Người đăng: buituong92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi đồ án máy 9 10 159