Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi lý thuyết vật liệu điện điện tử

Được đăng lên bởi phanthanhphuc200896
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 85 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Caâu 1: Baùn daãn laø gì ?Cô cheá cuûa tieáp xuùc P/N ?
Baùn daãn laø nhöõng vaät lieäu maø khaû naêng daãn ñieän vaø caùch ñieän ñeàu keùm. Baùn daãn coù
ñieän trôû suaát vaøo khoaûng 10-6÷10+6Ωm . Baùn daãn ñôn chaát thöôøng söû duïng laø Si vaø Ge ngoaøi
ra ngöôøi ta coøn söû duïng baùn daãn hôïp chaát nhö GaAs, InP, SiC, CdS…
Baùn daãn coù caáu truùc maïng kieåu maïng kim cöông laø caáu truùc 2 laäp phöông taâm maët
naèm caùch nhau ¼ ñöôøng cheùo.
Baùn daãn taïp chaát loaïi N laø baùn daãn ñöôïc pha theâm taïp chaát thuoäc nhoùm coù hoaù trò >4
nhaèm muïc ñích taïo neân soá haït ña soá laø e- ( nhö As, P, S )
Baùn daãn taïp chaát loaïi P laø baùn daãn ñöôïc pha theâm taïp chaát thuoäc nhoùm coù hoaù trò <4
nhaèm muïc ñích taïo neân soá haït ña soá laø loã troáng ( nhö Al, Ga, In, B, Cd )
Cô cheá tieáp xuùc P/N : Khi 2 baùn daãn khaùc loaïi ñaët tieáp xuùc nhau thì haït taûi ñieän seõ
dòch chuyeån töø nôi coù maät ñoä cao sang nôi coù maät ñoä thaáp, haït loã troáng seõ di chuyeån töø P
sang N vaø haït e- seõ di chuyeån töø N sang P. Do vaäy ngay taïi vuøng tieáp giaøp baùn daãn seõ tích
tuï caùc ñieän tích traùi daáu ⊕ ôû N vaø e- ôû P taïo thaønh ñieän tröôøng höôùng töø N⇒P. Ñieän tröôøng
naøy ngaên caûn khoâng cho caùc haït ña soá tieáp tuïc dòch chuyeån khi traïng thaùi baõo hoaø thaønh laäp
k .T Na.Nd
vaø hình thaønh ñieän aùp tieáp xuùc U 0 =
ln
e
ni2
Phaân cöïc nghòch: Khi ñaët ñieän aùp ⊕ leân ñaàu baùn daãn N vaø ñieän aùp – leân ñaàu baùn daãn
P thì ñieän tröôøng ngoaøi coù chieàu töø N⇒P cuøng chieàu ñieän tröôøng vuøng tieáp giaùp P/N . Do
vaäy vuøng tieáp xuùc naøy môû roäng ra vaø tieáp tuïc ngaên caûn khoâng cho caùc haït ña soá dòch chuyeån
qua vuøng naøy. Tuy nhieân vôùi haït thieåu soá laø e- beân P vaø loã troáng beân N thì ñieän tröôøng ngoaøi
vaø vuøng tieáp xuùc thuaän lôïi cho söï dòch chuyeån vaø taïo thaønh doøng caùc haït thieåu soá hay coøn
goïi laø doøng baõo hoaø ngöôïc.
Phaân cöïc thuaän: Khi ñaët ñieän aùp ⊕ leân ñaàu baùn daãn P vaø ñieän aùp – leân ñaàu baùn daãn
N thì ñieän tröôøng ngoaøi coù chieàu töø P⇒N ngöôïc chieàu ñieän tröôøng vuøng tieáp giaùp P/N . Khi
ñieän tröôøng ngoaøi coøn nhoû hôn ñieän tröôøng vuøng tieáp xuùc thì khoâng coù hat taûi ñieän naøo dòch
chuyeån ñöôïc doøng hoaøn toaøn baèng khoâng. Khi ñieän tröôøng ngoaøi lôùn hôn ñieän tröôøng vuøng
tieáp xuùc khoâng coøn nöõa vaø laø ñieàu kieän ñeå haït ña soá dòch chuyeån qua vuøng tieáp giaùp naøy
e.U

taïo thaønh doøng thuaän I = I 0 .e kT

0v

0,6...
Caâu 1: Baùn daãn laø gì ?Cô cheá cuûa tieáp xuùc P/N ?
Baùn daãn laø nhöõng vaät lieäu maø khaû naêng daãn ñieän vaø caùch ñieän ñeàu keùm. Baùn daãn coù
ñieän trôû suaát vaøo khoaûng 10
-6
÷10
+6
m . Baùn daãn ñôn chaát thöôøng söû duïng laø Si vaø Ge ngoaøi
ra ngöôøi ta coøn söû duïng baùn daãn hôïp chaát nhö GaAs, InP, SiC, CdS…
Baùn daãn coù caáu truùc maïng kieåu maïng kim cöông laø caáu truùc 2 laäp phöông taâm maët
naèm caùch nhau ¼ ñöôøng cheùo.
Baùn daãn taïp chaát loaïi N laø baùn daãn ñöôïc pha theâm taïp chaát thuoäc nhoùm coù hoaù trò >4
nhaèm muïc ñích taïo neân soá haït ña soá laø e
-
( nhö As, P, S )
Baùn daãn taïp chaát loaïi P laø baùn daãn ñöôïc pha theâm taïp chaát thuoäc nhoùm coù hoaù trò <4
nhaèm muïc ñích taïo neân soá haït ña soá laø loã troáng ( nhö Al, Ga, In, B, Cd )
cheá tieáp xuùc P/N : Khi 2 baùn daãn khaùc loaïi ñaët tieáp xuùc nhau thì haït taûi ñieän seõ
dòch chuyeån töø nôi coù maät ñcao sang nôi coù maät ñoä thaáp, haït loã troáng seõ di chuyeån töø P
sang N vaø haït e
-
seõ di chuyeån töø N sang P. Do vaäy ngay taïi vuøng tieáp giaøp baùn daãn seõ tích
tuï caùc ñieän tích traùi daáu ôû N vaø e
-
ôû P taïo thaønh ñieän tröôøng höôùng töø NP. Ñieän tröôøng
naøy ngaên caûn khoâng cho caùc haït ña soá tieáp tuïc dòch chuyeån khi traïng thaùi baõo hoaø thaønh laäp
vaø hình thaønh ñieän aùp tieáp xuùc
0
2
. .
ln
i
k T Na Nd
U
e n
=
Phaân cöïc nghòch: Khi ñaët ñieän aùp
leân ñaàu baùn daãn N vaø ñieän aùp – leân ñaàu baùn daãn
P thì ñieän tröôøng ngoaøi coù chieàu töø NP cuøng chieàu ñieän tröôøng vuøng tieáp giaùp P/N . Do
vaäy vuøng tieáp xuùc naøy môû roäng ra vaø tieáp tuïc ngaên caûn khoâng cho caùc haït ña soá dòch chuyeån
qua vuøng naøy. Tuy nhieân vôùi haït thieåu soá laø e
-
beân
P vaø loã troáng beân N thì ñieän tröôøng ngoaøi
vaø vuøng tieáp xuùc thuaän lôïi cho söï dòch chuyeån vaø taïo thaønh doøng caùc haït thieåu soá hay coøn
goïi laø doøng baõo hoaø ngöôïc.
Phaân cöïc thuaän: Khi ñaët ñieän aùp
leân ñaàu baùn daãn P vaø ñieän aùp leân ñaàu baùn daãn
N thì ñieän tröôøng ngoaøi coù chieàu töø PN ngöôïc chieàu ñieän tröôøng vuøng tieáp giaùp P/N . Khi
ñieän tröôøng ngoaøi coøn nhoû hôn ñieän tröôøng vuøng tieáp xuùc thì khoâng coù hat taûi ñieän naøo dòch
chuyeån ñöôïc doøng hoaøn toaøn baèng khoâng. Khi ñieän tröôøng ngoaøi lôùn hôn ñieän tröôøng vuøng
tieáp xuùc khoâng coøn nöõa vaø laø ñieàu kieän ñeå haït ña soá ch chuyeån qua vuøng tieáp giaùp naøy
taïo thaønh doøng thuaän
.
0
.
e U
kT
I I e
=
câu hỏi lý thuyết vật liệu điện điện tử - Trang 2
câu hỏi lý thuyết vật liệu điện điện tử - Người đăng: phanthanhphuc200896
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
câu hỏi lý thuyết vật liệu điện điện tử 9 10 445