Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn excel

Được đăng lên bởi Đoàn Thị Thanh Hiền
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 588 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi ôn tập Excel
Câu 1: Để di chuyển giữa các bảng tính trong Excel ta bấm phím
A. Ctrl + F6
B. F5
C. F6
D. Ctrl -F5
Câu 2: Khi nhập giá trị 12/10/1890 vào một ô trong Excel thì dữ liệu trong ô thể hiện
A. Kiểu số
B. Kiểu tiền tệ
C. Kiểu ngày
D. Kiểu khác với các kiểu dữ liệu trên
Câu 3: Giả sử bạn đã nhập bảng dữ liệu như hình minh họa trong Excel. Kết quả sẽ là gì nếu
bạn nhập hàm số =SUMIF(A2:A6,3,D2:D6) vào ô D7 ?

A. 40000
B. 15000
C. 131000
D. 30000
Câu 4: Trong một tập tin tài liệu Excel có thể có bao nhiêu Sheet?
A. Chỉ duy nhất một sheet
B. Nhiều hơn 1 Sheet
C. Nhiều nhất là 10 Sheet
D. Tối thiểu là 3 Sheet
Câu 5: Trong Excel 2003 làm cách nào để định dạng giấy A4 in ngang?
A. Chọn tất cả các ô nằm vừa trong kích thước của giấy A4 nằm ngang. Sau đó chọn
thực đơn File. Chọn Print Area và lựa mục Set Print Area.
B. Chọn thực đơn File, chọn Page Setup và lựa kiểu giấy A4 nằm ngang trong hộp thoại.
C. Chọn Format, chọn Page Size, và lựa kiểu giấy A4 nằm ngang trong hộp thoại.
D. Không cần định dạng, bởi Excel tự điều chỉnh kiểu giấy dựa trên dữ liệu nhập vào.

Trang 1/6

Câu 6: Mục Border trong menu Format\Cells của Excel 2003 có chức năng?
A. Chỉ có tác dụng thay đổi màu nét kẻ bảng
B. Kẻ nét ngăn cách giữa tiêu đề đầu cuối trang in với nội dung
C. Kẻ nét bao quanh trang in.
D. Kẻ bảng cho các ô đang chọn.
Câu 7: Trong Excel 2003 cách nào nhanh nhất để chọn toàn bộ một cột.
A. Click lên ô ở hàng đầu tiên của cột, và di chuột xuống hết các dòng phía dưới.
B. Click lên ô ở hàng đầu tiên của cột, giữ phím Shift, và click lên ô ở hàng cuối cùng
của cột.
C. Click lên ô ở hàng đầu tiên của cột, giữ phím Ctrl, và click lên ô ở hàng cuối cùng của
cột.
D. Click lên tiêu đề của cột.
Câu 8: Làm thế nào để chèn thông tin vào phần Header and footer của một tài liệu Excel
2003?
A. Chọn thực đơn View, chọn Header and Footer.
B. Chọn thực đơn File, chọn Page Setup, sau đó chọn Header/Footer.
C. Chọn Insert, chọn Header and Footer
D. Chọn thực đơn Edit, chọn Header/Footer
Câu 9: Trong Excel, tại ô A2 có giá trị chuỗi TONGCUCTHUE. Tại ô B2 gõ công thức =
MID(A2,5,3) nhật được kết quả gì?
A. NGCU
B. GCU
C. 7
D. CUC
Câu 10: Trong Excel, ký hiệu A15 có ý nghĩa gì?
A. Đây là ô nằm trên dòng 15 của cột A
B. Đây là ô nằm trên dòng A của cột thứ 15
C. Đây là dòng có ký hiệu A15
D. Đây là cột có ký hiệu A15

Trang 2/6

Câu 11: Ở chế độ ngầm định, tập tin bảng tính MS Excel 2003 có phần mở rộng là:
A. XLX
B. XLS
C. SLX
D. LSX
Câu 12: Ở chế độ ngầm định, tập tin bảng tính...
Trang 1/6
Câu hi ôn tp Excel
Câu 1: Để di chuyn gia các bng tính trong Excel ta bm phím
A. Ctrl + F6
B. F5
C. F6
D. Ctrl -F5
Câu 2: Khi nhp giá tr 12/10/1890 vào mt ô trong Excel thì d liu trong ô th hin
A. Kiu s
B. Kiu tin t
C. Kiu ngày
D. Kiu khác vi các kiu d liu trên
Câu 3: Gi s bạn đã nhập bng d liệu như hình minh họa trong Excel. Kết qu s là gì nếu
bn nhp hàm s =SUMIF(A2:A6,3,D2:D6) vào ô D7 ?
A. 40000
B. 15000
C. 131000
D. 30000
Câu 4: Trong mt tp tin tài liu Excel có th có bao nhiêu Sheet?
A. Ch duy nht mt sheet
B. Nhiều hơn 1 Sheet
C. Nhiu nht là 10 Sheet
D. Ti thiu là 3 Sheet
Câu 5: Trong Excel 2003 làm cách nào để định dng giy A4 in ngang?
A. Chn tt c các ô nm vừa trong kích thước ca giy A4 nằm ngang. Sau đó chọn
thực đơn File. Chn Print Area và la mc Set Print Area.
B. Chn thực đơn File, chọn Page Setup và la kiu giy A4 nm ngang trong hp thoi.
C. Chn Format, chn Page Size, và la kiu giy A4 nm ngang trong hp thoi.
D. Không cần định dng, bi Excel t điều chnh kiu giy da trên d liu nhp vào.
câu hỏi ôn excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi ôn excel - Người đăng: Đoàn Thị Thanh Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
câu hỏi ôn excel 9 10 590