Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập kết cấu và tính toán oto2

Được đăng lên bởi Trai Quê
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 589 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN THI HỌC PHẦN
“KẾT CẤU VÀ TÍNH TOÁN Ô TÔ 2”
Phần 5 – Hệ thống chuyển động
Chương 1 – Hệ thống treo
1.
Công dụng, yêu cầu và phân loại hệ thống treo ô tô?
2.
Hãy trình bày cấu tạo chung của hệ thống treo ô tô?
3.
Thế nào là khối lượng treo và không treo? Quá trình dao động của chúng?
4.
Phân tích đặc điểm kết cấu phần tử đàn hồi?
5.
Nêu các yêu cầu đối với phần tử đàn hồi và phân tích các yêu cầu đó?
6.
Nêu các giải pháp để thay đổi độ cứng của nhíp?
7.
Cho hình vẽ, nêu cấu tạo và giải thích nguyên lý làm việc hệ thống treo khí nén?
8.
Phân tích đặc điểm kết cấu và nêu nguyên lý làm việc của giảm chấn ống (ống đơn và
ống kép)?
9.
Trình bày đặc điểm kết cấu của hệ thống treo phụ thuộc: cấu tạo, sơ đồ động học,
nguyên lý làm việc và ưu nhược điểm?
10.
Trình bày đặc điểm kết cấu của hệ thống treo độc lập: cấu tạo, sơ đồ động học, nguyên
lý làm việc và ưu nhược điểm?
11.
Trình bày đặc điểm kết cấu của hệ thống treo khí nén - điện tử?
12.
Hãy trình bày đường đặc tính đàn hồi của hệ thống treo?
13.
Hãy trình bày đường đặc tính làm việc của giảm chấn thủy lực?
14.
Lựa chọn đặc tính kết cấu của hệ thống treo theo quan điểm êm dịu và động lực học?
15.
Hãy trình bày các thông số kỹ thuật của hệ thống treo?

Chương 2 – Bánh xe và lốp xe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trình bày công dụng, yêu cầu và phân loại bánh xe?
Trình bày công dụng, yêu cầu và phân loại lốp xe?
Trình bày cấu tạo chung của bánh xe?
Trình bày cấu tạo chung của lốp xe?
Hãy trình bày đặc điểm các kiểu hoa lốp?
Hãy so sánh lốp xe loại bố tròn và loại chéo về đặc điểm cấu tạo và ưu nhược điểm?
Hãy so sánh lốp xe loại có săm và loại không có săm về đặc điểm cấu tạo và ưu nhược

8.
9.
10.

Hãy nêu các thông số kỹ thuật của bánh xe?
Hãy nêu các thông số kỹ thuật của lốp xe?
Trình bày các loại bán kính bánh xe?

điểm?

1

11.
12.

Cách đọc kí hiệu lốp xe?
Hãy trình bày về độ đồng đều của lốp?

Phần 6 – Hệ thống điều khiển
Chương 1 – Hệ thống lái
1.
2.
3.
4.
làm việc)?
5.
làm việc)?
6.
lực?
7.
tử?
8.
9.
10.
11.
12.

Công dụng, yêu cầu đối với hệ thống lái?
Hãy nêu các kiểu hệ thống lái sử dụng trên ô tô?
Hãy trình bày cấu tạo chung của hệ thống lái ô tô?
Hãy trình bày đặc điểm kết cấu của cơ cấu lái ô tô (công dụng, cấu tạo và nguyên lý
Hãy trình bày đặc điểm kết cấu của dẫn động lái ô tô (công dụng, cấu tạo và nguyên lý
Cho hình vẽ, nêu cấu tạo và giải thích nguyên lý làm việc hệ thống lái có trợ lực thủy
Cho hình vẽ, nêu cấu tạo và giải thích nguyên lý làm việc hệ thống lái có trợ lực điện
Hãy...
1
CÂU HI HƯỚNG DN ÔN THI HC PHN
“KT CU VÀ TÍNH TOÁN Ô TÔ 2”
Phn 5 – H thng chuyn đng
Chương 1 – H thng treo
1. Công dng, yêu cu và phân loi h thng treo ô tô?
2. Hãy trình bày cấu to chung của hệ thng treo ô ?
3. Thế nào là khi lượng treo và không treo? Quá trình dao động của chúng?
4. Phân tích đặc điểm kết cu phn t đàn hi?
5. Nêu các yêu cầu đối vi phn t đàn hi và phân tích c yêu cầu đó?
6. Nêu các giải pháp để thay đổi độ cng ca nhíp?
7. Cho hình v, nêu cu to và gii tch nguyên làm vic h thng treo khí nén?
8. Phân tích đặc điểm kết cu nêu nguyên làm vic ca gim chn ng (ng đơn
ng kép)?
9. Trình bày đặc điểm kết cấu của h thống treo ph thuộc: cu tạo, đồ đng hc,
nguyên làm vic và ưu nhược đim?
10. Trình bày đặc điểm kết cấu của hệ thng treo độc lập: cu tạo, đồ đng hc, nguyên
làm việc và ưu nhược đim?
11. Trình bày đặc điểm kết cấu của hệ thng treo khí nén - đin t?
12. Hãy trình bày đường đặc tính đàn hồi của hệ thống treo?
13. Hãy trình bày đường đặc tính làm việc của gim chấn thy lực?
14. Lựa chọn đặc tính kết cấu của hệ thng treo theo quan đim êm du và động lực hc?
15. Hãy trình bày các thông số kỹ thuật của hệ thống treo?
Chương 2 – Bánh xe và lp xe
1. Trình bàyng dng, yêu cu và phân loi bánh xe?
2. Trình bàyng dng, yêu cu và phân loi lp xe?
3. Trình bày cu to chung ca bánh xe?
4. Trình bày cu to chung ca lp xe?
5. Hãy trình bày đặc đim các kiu hoa lp?
6. Hãy so sánh lp xe loi b tròn và loi chéo v đặc điểm cu tạo và ưu nhược điểm?
7. Hãy so sánh lp xe loại săm loại không săm v đặc đim cu tạo ưu nhược
điểm?
8. Hãy nêu các thông s k thut ca bánh xe?
9. Hãy nêu các thông s k thut ca lp xe?
10. Trình bày các loi bán kính bánh xe?
Câu hỏi ôn tập kết cấu và tính toán oto2 - Trang 2
Câu hỏi ôn tập kết cấu và tính toán oto2 - Người đăng: Trai Quê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập kết cấu và tính toán oto2 9 10 587